UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
企业文化建设 (2) 2
意义 (2) 2
苏童小说 (2) 2
采访拍摄 (2) 2
陕西日报 (2) 2
2010年 (1) 1
20世纪文学 (1) 1
lipschitz非线性系统 (1) 1
“夜”叙事 (1) 1
“本命城”启示 (1) 1
“水”性隐喻 (1) 1
上海叙事 (1) 1
上海形象 (1) 1
上海春秋 (1) 1
中国当代文学 (1) 1
中西比较 (1) 1
九叶诗派 (1) 1
书写方式 (1) 1
交流 (1) 1
人情人性 (1) 1
人物形象 (1) 1
以人为本 (1) 1
传统甲状腺手术 (1) 1
作品研讨会 (1) 1
光学补偿 (1) 1
光纤延迟线 (1) 1
免疫效价 (1) 1
免疫血清 (1) 1
养羊场 (1) 1
创新 (1) 1
力度 (1) 1
动物防疫法 (1) 1
动物防疫监督管理 (1) 1
包天笑 (1) 1
医院 (1) 1
十大 (1) 1
南方 (1) 1
危害 (1) 1
厌食 (1) 1
原油 (1) 1
双城记 (1) 1
反省 (1) 1
变革 (1) 1
叙事品格 (1) 1
叙事结构 (1) 1
口蹄疫;规模养猪场;防控 (1) 1
司猗纹 (1) 1
吴起 (1) 1
国际会议 (1) 1
图片报道 (1) 1
图片新闻 (1) 1
垃圾 (1) 1
女性作家 (1) 1
完整结肠系膜切除 (1) 1
对策 (1) 1
小切口手术 (1) 1
小标题 (1) 1
工作人员 (1) 1
市场经济条件 (1) 1
座谈会 (1) 1
当代生存史 (1) 1
形成期 (1) 1
形象 (1) 1
思想政治工作 (1) 1
情感教育 (1) 1
意象主题 (1) 1
意象化叙事 (1) 1
意象营构 (1) 1
手术 (1) 1
执行器 (1) 1
抗体 (1) 1
报道方式 (1) 1
故障检测 (1) 1
文化亲情 (1) 1
文学史家 (1) 1
文学现代性 (1) 1
新文学创作 (1) 1
新闻价值 (1) 1
新闻摄影 (1) 1
新闻摄影报道 (1) 1
旧女性 (1) 1
晚清小说理论 (1) 1
最佳结合点 (1) 1
氢原子钟;频率漂移;无损切换;频率稳定度 (1) 1
治愈率 (1) 1
治疗效果 (1) 1
法制化管理 (1) 1
波分复用 (1) 1
浙江 (1) 1
海上花列传 (1) 1
海派小说 (1) 1
清末民初 (1) 1
湘西世界 (1) 1
湘西本土 (1) 1
滑模观测器 (1) 1
灭活疫苗 (1) 1
犬细小病毒 (1) 1
王琦瑶 (1) 1
现代派新诗 (1) 1
生产单位 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


新闻知识, ISSN 1003-3629, 2011, Issue 6, pp. 94 - 94
Journal Article
建材发展导向(上), ISSN 1672-1675, 2019, Volume 17, Issue 4, p. 168
Journal Article
2013
Dissertation
Zhongguo xian dai wen xue yan jiu, ISSN 1003-0263, 2017, Issue 10, pp. 120 - 130
Journal Article
临床医学研究与实践, ISSN 2096-1413, 2017, Volume 2, Issue 14, pp. 81 - 82
Journal Article
牡丹江大学学报, ISSN 1008-8717, 2017, Volume 26, Issue 9, pp. 89 - 91
Journal Article
by 吴智斌 and 赵军 and 李冰 and 刘安 and 刘波
无线电工程, ISSN 1003-3106, 2018, Volume 48, Issue 4, pp. 288 - 292
Journal Article
临床医学研究与实践, ISSN 2096-1413, 2017, Volume 2, Issue 16, pp. 78 - 79
Journal Article
科技与创新, ISSN 1008-0570, 2014, Issue 2, pp. 62 - 63
Journal Article
Xinjiang da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1000-2820, 2014, Volume 42, Issue 4, pp. 106 - 109
Journal Article
Nanchang da xue xue bao. She hui ke xue ban, ISSN 1006-0448, 2014, Volume 45, Issue 4, pp. 119 - 124
Journal Article
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2016, Issue 20, pp. 66 - 211
Journal Article
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2016, Issue 22, p. 92
Journal Article
by 马文起 and 吴智斌 and 李晶 and 李娟
无线电工程, ISSN 1003-3106, 2015, Issue 12, pp. 44 - 47
Journal Article
大观周刊, ISSN 1008-925X, 2012, Issue 29, pp. 66 - 67
Journal Article
时代报告:学术版, ISSN 1003-2738, 2012, Issue 6X, pp. 39 - 39
Journal Article
大观周刊, ISSN 1008-925X, 2012, Issue 28, pp. 102 - 102
Journal Article
现代企业, ISSN 1000-9671, 2010, Issue 12, pp. 76 - 76
Journal Article
by 舒彤 and 吴智斌
现代医院, ISSN 1671-332X, 2008, Volume 8, Issue 7, pp. 133 - 135
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.