UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
临终关怀 (9) 9
护士 (5) 5
护理 (5) 5
准入 (4) 4
疼痛 (4) 4
质性研究 (4) 4
死亡教育 (3) 3
转化医学 (3) 3
不良反应 (2) 2
临终关怀服务 (2) 2
任职教育 (2) 2
信度 (2) 2
健康教育 (2) 2
儿童 (2) 2
医疗设备 (2) 2
医疗设计杰出奖 (2) 2
国防生 (2) 2
培训 (2) 2
对死亡的态度 (2) 2
应用 (2) 2
影响因素 (2) 2
患者 (2) 2
慢性疼痛 (2) 2
护理学专业学位 (2) 2
护理教学 (2) 2
护理教育 (2) 2
控制 (2) 2
效度 (2) 2
教学策略 (2) 2
晚期癌症 (2) 2
术后疼痛 (2) 2
概念图 (2) 2
现状 (2) 2
生活质量 (2) 2
癌症 (2) 2
癌症患者 (2) 2
科研管理 (2) 2
管理 (2) 2
综述文献 (2) 2
美国 (2) 2
肿瘤 (2) 2
节流特性 (2) 2
衔接 (2) 2
认知 (2) 2
设计 (2) 2
评估工具 (2) 2
cfd (1) 1
dde (1) 1
dreb1a基因 (1) 1
excel (1) 1
ole (1) 1
pca (1) 1
powerbuilder (1) 1
上海 (1) 1
专业学位 (1) 1
专业标准 (1) 1
专业硕士学位 (1) 1
专家会议法 (1) 1
丙泊酚 (1) 1
中学生 (1) 1
中文版 (1) 1
中药 (1) 1
临床医生 (1) 1
临床实践指南 (1) 1
临床实验研究 (1) 1
临终关怀医护 (1) 1
临终关怀医疗 (1) 1
临终关怀机构 (1) 1
临终患者 (1) 1
临终护理质量评价量表;信度;效度 (1) 1
亚硝化工艺 (1) 1
从业人员 (1) 1
任职培训 (1) 1
优化 (1) 1
低视力 (1) 1
体温曲线 (1) 1
体温测定 (1) 1
使用后 (1) 1
公平性 (1) 1
写作指导 (1) 1
军人护士 (1) 1
军队 (1) 1
军队医院 (1) 1
准备 (1) 1
准确性 (1) 1
刚度 (1) 1
创伤 (1) 1
创伤和损伤 (1) 1
制度改革 (1) 1
功能障碍 (1) 1
医务人员 (1) 1
医学教育 (1) 1
医护人员 (1) 1
医疗机构 (1) 1
医科大学 (1) 1
医院 (1) 1
医院护士 (1) 1
医院管理 (1) 1
协而不同 (1) 1
压力损失 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国民康医学, ISSN 1672-0369, 2014, Issue 12, pp. 60 - 61
Journal Article
2016
Dissertation
健康必读, 2019, Issue 1, p. 218
Journal Article
甘肃科技, ISSN 1000-0952, 2017, Volume 33, Issue 13, pp. 96 - 64
Journal Article
科学启蒙, ISSN 1007-3019, 2016, Issue 9, pp. 75 - 75
Journal Article
2011
Dissertation
中华现代护理杂志, ISSN 1674-2907, 2015, Issue 20, pp. 2473 - 2474
Journal Article
中华现代护理杂志, ISSN 1674-2907, 2016, Volume 22, Issue 3, pp. 301 - 304
Journal Article
by 陈菲 and 周玲君 and 丁力 and 李梦诗 and 顾申
解放军医院管理杂志, ISSN 1008-9985, 2016, Volume 23, Issue 3, pp. 263 - 265
Journal Article
医学临床研究, ISSN 1671-7171, 2014, Issue 5, pp. 887 - 890
Journal Article
2009
Dissertation
by 张兵 and 桂莉 and 周玲君 and 顾申
医疗卫生装备, ISSN 1003-8868, 2015, Volume 36, Issue 5, pp. 27 - 30
Journal Article
解放军护理杂志, ISSN 1008-9993, 2013, Volume 30, Issue 16, pp. 68 - 69
Journal Article
解放军护理杂志, ISSN 1008-9993, 2013, Volume 30, Issue 9, pp. 1 - 22
Journal Article
食品研究与开发, ISSN 1005-6521, 2016, Volume 37, Issue 19, pp. 25 - 29
Journal Article
中国实用护理杂志, ISSN 1672-7088, 2016, Volume 32, Issue 14, pp. 1100 - 1103
Journal Article
by 苏清华 and 桂莉 and 张静 and 厉瑛 and 周玲君
解放军护理杂志, ISSN 1008-9993, 2014, Issue 24, pp. 20 - 22
Journal Article
by 张静 and 顾申 and 桂莉 and 厉瑛 and 周玲君
中华现代护理杂志, ISSN 1674-2907, 2014, Volume 20, Issue 7, pp. 770 - 770
Journal Article
by 孙菲 and 曾友燕 and 周玲君 and 顾申 and 储静
解放军护理杂志, ISSN 1008-9993, 2014, Volume 31, Issue 4, pp. 69 - 74
Journal Article
解放军护理杂志, ISSN 1008-9993, 2009, Volume 26, Issue 22, pp. 73 - 74
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.