UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
新疆 (29) 29
治疗 (15) 15
对策 (13) 13
替罗非班 (11) 11
急性冠脉综合征 (9) 9
喀什地区 (8) 8
防治 (8) 8
2型糖尿病 (7) 7
产量 (7) 7
棉花 (7) 7
现状 (7) 7
维吾尔族 (6) 6
临床应用 (5) 5
乌鲁木齐 (5) 5
乌鲁木齐市 (5) 5
关节镜 (5) 5
大学生 (5) 5
应用 (5) 5
相关性 (5) 5
研究生培养 (5) 5
评价 (5) 5
马铃薯 (5) 5
gps (4) 4
临床分析 (4) 4
内固定 (4) 4
冠心病 (4) 4
准噶尔盆地 (4) 4
医学专业学位研究生 (4) 4
土壤 (4) 4
安全性 (4) 4
射频消融 (4) 4
平衡施肥 (4) 4
异常体液质 (4) 4
急救医疗服务 (4) 4
测土配方施肥 (4) 4
糖尿病 (4) 4
维吾尔医 (4) 4
老年 (4) 4
腹腔镜 (4) 4
荷斯坦牛 (4) 4
血脂 (4) 4
问题 (4) 4
院前急救 (4) 4
预后 (4) 4
mri (3) 3
临床实践 (3) 3
临床观察 (3) 3
冠脉病变 (3) 3
冬小麦 (3) 3
创新 (3) 3
半月板损伤 (3) 3
原子荧光光谱法 (3) 3
土壤养分 (3) 3
外固定 (3) 3
大鼠 (3) 3
天保工程 (3) 3
射频消融术 (3) 3
影响因素 (3) 3
心动过速 (3) 3
心律失常 (3) 3
心电图 (3) 3
急性冠状动脉综合征 (3) 3
慢性心力衰竭 (3) 3
支架内血栓 (3) 3
新疆维吾尔自治区 (3) 3
新疆褐牛 (3) 3
施肥效益 (3) 3
旅游资源 (3) 3
梦幻 (3) 3
植入物 (3) 3
汉族 (3) 3
治疗结果 (3) 3
流行病学 (3) 3
流行病学调查 (3) 3
生态环境 (3) 3
疗效 (3) 3
疗效观察 (3) 3
石榴花多酚 (3) 3
粉碎性骨折 (3) 3
素质教育 (3) 3
组织工程 (3) 3
经济发展 (3) 3
结直肠肿瘤 (3) 3
膝关节 (3) 3
诊断 (3) 3
误诊 (3) 3
课外阅读 (3) 3
针灸 (3) 3
镉 (3) 3
骨折 (3) 3
高血脂 (3) 3
1998年 (2) 2
il-6 (2) 2
ivt (2) 2
meta分析 (2) 2
rt-pcr (2) 2
三角洲 (2) 2
不确定度 (2) 2
不等式 (2) 2
临床医学专业学位 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


重庆工商大学学报(自然科学版), ISSN 1672-058X, 2016, Volume 33, Issue 6, pp. 62 - 65
Journal Article
新疆医科大学学报, ISSN 1009-5551, 2018, Volume 41, Issue 2, pp. 158 - 165
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2017, Volume 47, Issue 12, pp. 1460 - 1461
Journal Article
食品研究与开发, ISSN 1005-6521, 2017, Volume 38, Issue 17, pp. 134 - 138
Journal Article
辽宁石油化工大学学报, ISSN 1672-6952, 2015, Issue 3, pp. 73 - 80
Journal Article
实用骨科杂志, ISSN 1008-5572, 2019, Volume 25, Issue 1, pp. 93 - 96
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 1Z, p. 178
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2015, Issue 19, p. 45
Journal Article
Dizhèn xuébào, ISSN 0253-3782, 2015, Volume 37, Issue 1, pp. 103 - 112
Journal Article
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2016, Volume 27, Issue 22, pp. 4221 - 4222
Journal Article
云南中医中药杂志, ISSN 1007-2349, 2016, Volume 37, Issue 7, pp. 76 - 77
Journal Article
工业加热, ISSN 1002-1639, 2017, Volume 46, Issue 1, pp. 6 - 8
Journal Article
Zhongguo jian kang jiao yu, ISSN 1002-9982, 2018, Volume 34, Issue 1, pp. 33 - 37
Journal Article
检验医学与临床, ISSN 1672-9455, 2013, Issue 22, pp. 2988 - 2991
Journal Article
Dissertation
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 15, pp. 13 - 13
Journal Article
Dizhèn xuébào, ISSN 0253-3782, 2016, Volume 38, Issue 5, pp. 751 - 760
Journal Article
医学研究杂志, ISSN 1673-548X, 2016, Volume 45, Issue 9, pp. 133 - 136
Journal Article
医学研究杂志, ISSN 1673-548X, 2017, Volume 46, Issue 10, pp. 143 - 146
Journal Article
北京农学院学报, ISSN 1002-3186, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 14 - 20
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.