UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
并行计算 (14) 14
合成 (11) 11
聚酰亚胺 (8) 8
jasmin框架 (6) 6
光敏聚酰亚胺 (6) 6
教学改革 (6) 6
查尔酮 (6) 6
合成工艺 (5) 5
光催化 (4) 4
数值模拟 (4) 4
聚萘乙炔 (4) 4
超支化聚合物 (4) 4
钌纳米簇 (4) 4
铂纳米簇 (4) 4
制备 (3) 3
可见光 (3) 3
无线传感器网络 (3) 3
杂化膜 (3) 3
水杨醛亚胺 (3) 3
环己烯 (3) 3
理性运动极限 (3) 3
电导率 (3) 3
粒子模拟 (3) 3
紫外光固化 (3) 3
聚苯胺 (3) 3
苯加氢 (3) 3
负载平衡 (3) 3
非线性约束优化 (3) 3
engineering (2) 2
hyperbranched polymers (2) 2
self-assembly (2) 2
sqp算法 (2) 2
三维等离子体 (2) 2
三齿配体 (2) 2
不稳定型心绞痛 (2) 2
丙烯酸酯 (2) 2
举措 (2) 2
二胺 (2) 2
亚甲基蓝 (2) 2
交替共聚物 (2) 2
人工诱导 (2) 2
企业管理 (2) 2
信息技术 (2) 2
催化剂 (2) 2
光交联 (2) 2
光敏性 (2) 2
共振论 (2) 2
共缩聚 (2) 2
共轭链段 (2) 2
创新能力 (2) 2
前聚物 (2) 2
功能材料 (2) 2
化学位移 (2) 2
取代度 (2) 2
吸附 (2) 2
多维区域 (2) 2
导热系数 (2) 2
导电材料 (2) 2
市场经济 (2) 2
希夫碱 (2) 2
并行粒度 (2) 2
广义系统 (2) 2
序列二次规划 (2) 2
废水处理 (2) 2
微波辐射 (2) 2
性能 (2) 2
性能测试 (2) 2
感光聚酰亚胺 (2) 2
戊二烯酮 (2) 2
技术创新 (2) 2
控制相关 (2) 2
数据相关 (2) 2
数据管理 (2) 2
有向图 (2) 2
有机污染物 (2) 2
权值 (2) 2
材料化学 (2) 2
氧膦 (2) 2
油田污水 (2) 2
溶剂热法 (2) 2
溶解性 (2) 2
烷氧基取代 (2) 2
环氧树脂 (2) 2
生物学 (2) 2
甲酰化 (2) 2
电性能 (2) 2
相分离膜 (2) 2
知识分类 (2) 2
石墨纤维 (2) 2
科学发展观 (2) 2
类杂芪染料 (2) 2
结构网格 (2) 2
网格方法 (2) 2
聚醚醚酮 (2) 2
苯丙氨酸 (2) 2
苯丙酮酸 (2) 2
苯乙烯 (2) 2
苯并噁嗪 (2) 2
负载催化剂 (2) 2
负载建模 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 10, pp. 66 - 67
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2016, Volume 32, Issue 4, pp. 5 - 6
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 7, pp. 79 - 79
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 7, pp. 68 - 69
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2013, Issue 7, pp. 28 - 29
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2013, Volume 38, Issue 4, pp. 80 - 80
Journal Article
临床医药实践, ISSN 1671-8631, 2010, Volume 19, Issue 5, pp. 376 - 377
Journal Article
2016
Dissertation
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 3 - 5
Journal Article
家长(上旬刊), 2019, Issue 1, pp. 136 - 138
Journal Article
心理月刊, 2019, Volume 14, Issue 22, p. 222
Journal Article
心理月刊, 2019, Volume 14, Issue 21, p. 199
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 51, pp. 131 - 132
Journal Article
临床医药实践, ISSN 1671-8631, 2008, Volume 17, Issue 1, pp. 65 - 66
Journal Article
科学咨询, ISSN 1671-4822, 2018, Issue 10, pp. 112 - 113
Journal Article
中国医药指南, ISSN 1671-8194, 2017, Volume 15, Issue 12, pp. 178 - 179
Journal Article
中国医药指南, ISSN 1671-8194, 2017, Volume 15, Issue 11, pp. 76 - 77
Journal Article
新课程·中旬, ISSN 1673-2162, 2017, Issue 4, pp. 25 - 27
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2014, Issue 2, pp. 258 - 259
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.