UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
米非司酮 (11) 11
米索前列醇 (9) 9
人工流产 (8) 8
计划生育 (8) 8
预防 (7) 7
循证医学 (6) 6
生殖健康 (6) 6
紧急避孕药 (6) 6
避孕措施 (6) 6
世界卫生组织 (5) 5
产后 (5) 5
体外受精 (5) 5
妊娠 (5) 5
妊娠结局 (5) 5
子宫内膜 (5) 5
治疗 (5) 5
紧急避孕 (5) 5
避孕方法 (5) 5
非意愿妊娠 (5) 5
临床应用 (4) 4
多囊卵巢综合征 (4) 4
妇女 (4) 4
妊娠期 (4) 4
宫内节育器 (4) 4
少女妊娠 (4) 4
左炔诺孕酮 (4) 4
应用 (4) 4
育龄妇女 (4) 4
胚胎移植 (4) 4
避孕 (4) 4
产后抑郁 (3) 3
分娩过程 (3) 3
发展中国家 (3) 3
口服 (3) 3
口服避孕药 (3) 3
妇产科 (3) 3
孕期 (3) 3
异位妊娠 (3) 3
意外妊娠 (3) 3
抑郁 (3) 3
抗生素 (3) 3
无症状菌尿 (3) 3
早产 (3) 3
焦虑 (3) 3
胎膜早破 (3) 3
药物引产 (3) 3
药物流产 (3) 3
避孕指导 (3) 3
避孕知识 (3) 3
上海市 (2) 2
不孕症 (2) 2
不良反应 (2) 2
中华医学会 (2) 2
临床医生 (2) 2
产后出血 (2) 2
产后避孕 (2) 2
产妇 (2) 2
会阴撕裂 (2) 2
依沙吖啶 (2) 2
出生缺陷 (2) 2
分娩 (2) 2
前列腺素 (2) 2
剖宫产率 (2) 2
医疗机构 (2) 2
增补 (2) 2
妇女健康 (2) 2
妊娠中期 (2) 2
婚前保健 (2) 2
婚前医学检查 (2) 2
孕激素 (2) 2
安全性 (2) 2
并发症 (2) 2
引产 (2) 2
心理干预 (2) 2
抗生素预防 (2) 2
有效性 (2) 2
末次月经 (2) 2
流产 (2) 2
甲氨蝶呤 (2) 2
皮下埋植 (2) 2
紧急避孕药物 (2) 2
药物终止妊娠 (2) 2
输卵管 (2) 2
避孕药 (2) 2
避孕药,口服 (2) 2
避孕药具 (2) 2
防治 (2) 2
随机对照试验 (2) 2
黄体酮 (2) 2
b族链球菌感染 (1) 1
b超 (1) 1
counseling (1) 1
gbs感染 (1) 1
health (1) 1
hotline (1) 1
human (1) 1
needs (1) 1
p75ntr (1) 1
pfizer公司 (1) 1
questions (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2018, Volume 17, Issue 2, pp. 165 - 166
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2018, Volume 17, Issue 3, pp. 247 - 248
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2018, Volume 17, Issue 1, pp. 79 - 80
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2018, Volume 17, Issue 4, pp. 335 - 336
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 9, pp. 743 - 744
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 5, pp. 415 - 416
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 10, pp. 820 - 821
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 8, pp. 655 - 656
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 335 - 336
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 6, pp. 495 - 496
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2017, Volume 16, Issue 7, pp. 571 - 572
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 3, pp. 239 - 240
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Issue 2, pp. 159 - 160
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 4, pp. 304 - 305
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 5, pp. 393 - 394
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 1, p. 9
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 11, pp. 895 - 896
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2016, Volume 15, Issue 10, pp. 815 - 816
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2015, Volume 14, Issue 4, p. 281
@@ 
Journal Article
Zhonghua quan ke yi shi za zhi, ISSN 1671-7368, 2015, Volume 14, Issue 12, p. 927
@@ 
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.