UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
脑出血 (4) 4
偏头痛 (2) 2
手术 (2) 2
神经内镜 (2) 2
立体定向 (2) 2
立体定向手术 (2) 2
误诊 (2) 2
高血压 (2) 2
cd4+cd25+调节性t细胞 (1) 1
丘脑底核 (1) 1
中医药治疗 (1) 1
临床实习 (1) 1
临床观察 (1) 1
伏隔核 (1) 1
伏隔核毁损术 (1) 1
动脉瘤 (1) 1
动脉结扎术 (1) 1
医学生 (1) 1
单侧 (1) 1
卫生经济学 (1) 1
反复发作 (1) 1
垂体肿瘤/外科学 (1) 1
垂体腺瘤 (1) 1
外科手术 (1) 1
外科治疗 (1) 1
小骨窗 (1) 1
影响因素 (1) 1
急性肾绞痛 (1) 1
成人 (1) 1
手术治疗 (1) 1
扭转痉挛 (1) 1
抑郁 (1) 1
持续外引流 (1) 1
按摩 (1) 1
显微外科手术 (1) 1
术后并发症 (1) 1
核团 (1) 1
治疗效果 (1) 1
焦虑 (1) 1
电生理 (1) 1
电生理刺激 (1) 1
电阻抗 (1) 1
疗效 (1) 1
疗效标准 (1) 1
疼痛 (1) 1
神经外科 (1) 1
神经纤毛蛋白-1 (1) 1
神经胶质瘤 (1) 1
穿刺成功率 (1) 1
精神分裂 (1) 1
精神疾病 (1) 1
经蝶入路 (1) 1
肌张力不全综合征 (1) 1
背俞穴 (1) 1
脊髓肿瘤/外科学 (1) 1
脑内核团 (1) 1
脑水肿 (1) 1
脑肿瘤 (1) 1
脑脓肿 (1) 1
脑膜瘤/外科学 (1) 1
腰大池 (1) 1
腰椎穿刺 (1) 1
苍白球毁损术 (1) 1
蛛网膜下腔出血 (1) 1
血管性头痛 (1) 1
视神经胶质瘤/诊断 (1) 1
迟发性脑缺血 (1) 1
难治性癫痫 (1) 1
难治性精神分裂 (1) 1
颅内出血 (1) 1
颅内动脉瘤/诊断 (1) 1
颅内压 (1) 1
颅脑损伤 (1) 1
额中回 (1) 1
高血压性/外科学 (1) 1
麻醉 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 29, pp. 26 - 27
Journal Article
中国误诊学杂志, ISSN 1009-6647, 2008, Volume 8, Issue 16, pp. 3979 - 3979
Journal Article
中国临床新医学, ISSN 1674-3806, 2013, Issue 12, pp. 1209 - 1210
Journal Article
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2016, Volume 27, Issue 13, pp. 2404 - 2406
Journal Article
中国当代医药, ISSN 1674-4721, 2016, Volume 23, Issue 19, pp. 81 - 83
Journal Article
临床心身疾病杂志, ISSN 1672-187X, 2015, Volume 21, Issue 6, pp. 106 - 107
Journal Article
Zhonghua shen jing wai ge za zhi, ISSN 1001-2346, 2014, Volume 30, Issue 10, pp. 1065 - 1068
Journal Article
微创医学, ISSN 1673-6575, 2009, Volume 4, Issue 4, pp. 416 - 417
Journal Article
Zhongguo Zhong yi ji zheng, ISSN 1004-745X, 2008, Volume 17, Issue 2, pp. 249 - 249
Journal Article
中国医药导报, ISSN 1673-7210, 2009, Volume 6, Issue 20, pp. 111 - 112
Journal Article
中国误诊学杂志, ISSN 1009-6647, 2008, Volume 8, Issue 8, pp. 1783 - 1783
Journal Article
中国误诊学杂志, ISSN 1009-6647, 2007, Volume 7, Issue 5, pp. 1092 - 1093
Journal Article
Dang dai yi xue (Beijing, China), ISSN 1009-4393, 2017, Volume 23, Issue 32, pp. 38 - 40
Journal Article
Shi yong yi xue za zhi, ISSN 1006-5725, 2016, Volume 32, Issue 18, pp. 3007 - 3010
Journal Article
中国误诊学杂志, ISSN 1009-6647, 2006, Volume 6, Issue 23, p. 4671
Journal Article
立体定向和功能性神经外科杂志, ISSN 1008-2425, 2007, Volume 20, Issue 2, pp. 106 - 108
Journal Article
中国误诊学杂志, ISSN 1009-6647, 2006, Volume 6, Issue 23, pp. 4611 - 4612
Journal Article
中国医药导报, ISSN 1673-7210, 2006, Volume 3, Issue 35, pp. 26 - 27
Journal Article
中国临床新医学, ISSN 1674-3806, 2015, Issue 1, pp. 78 - 81
Journal Article
Zhongguo Zhong yi ji zheng, ISSN 1004-745X, 2008, Volume 17, Issue 9, pp. 1291 - 1292
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.