UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
护理 (6) 6
复习课 (5) 5
大学英语 (5) 5
课堂教学 (4) 4
大学英语教学 (3) 3
跨文化交际能力 (3) 3
位线 (2) 2
初三 (2) 2
变式 (2) 2
子宫肌瘤 (2) 2
孔子 (2) 2
学生 (2) 2
常熟市 (2) 2
手术室 (2) 2
教学改革 (2) 2
教学效果 (2) 2
教育思想 (2) 2
数学教学 (2) 2
校园文化 (2) 2
模拟考试 (2) 2
比例线段 (2) 2
物体位置 (2) 2
相似三角形 (2) 2
职工 (2) 2
自主学习 (2) 2
跨文化交际 (2) 2
转化 (2) 2
高等农业院校 (2) 2
90后 (1) 1
analysis of pdes (1) 1
burger equation (1) 1
cauchy problem (1) 1
cauchy问题 (1) 1
cet考试 (1) 1
differential equations (1) 1
dyadics (1) 1
estimation methods (1) 1
hse管理 (1) 1
kdv-burgers方程 (1) 1
korteweg-de vries equation (1) 1
mathematical functions (1) 1
mathematical induction (1) 1
mathematics (1) 1
mthfrc677t (1) 1
physical sciences (1) 1
science & technology (1) 1
sobolev spaces (1) 1
t检验 (1) 1
well-posedness (1) 1
“变”与“不变” (1) 1
一一对应 (1) 1
一脸茫然 (1) 1
一题多变 (1) 1
一题多解 (1) 1
三角形面积 (1) 1
不良情绪 (1) 1
专业英语阅读 (1) 1
世界经济 (1) 1
个性化教学 (1) 1
中国学者 (1) 1
中国铁建 (1) 1
中老年人 (1) 1
中考英语 (1) 1
中考题 (1) 1
临床影响 (1) 1
主观性 (1) 1
义务教育 (1) 1
习惯性流产 (1) 1
二语动机自我系统 (1) 1
产业布局调整 (1) 1
人心 (1) 1
他者 (1) 1
以学生为中心 (1) 1
会员制 (1) 1
传染病 (1) 1
传统方法 (1) 1
作图题 (1) 1
例题讲解 (1) 1
信息化 (1) 1
倍数关系 (1) 1
元认知策略 (1) 1
全等三角形 (1) 1
全膝置换 (1) 1
八年级 (1) 1
公开课 (1) 1
关节镜 (1) 1
内植 (1) 1
写作指导 (1) 1
写作课程 (1) 1
农林院校大学生 (1) 1
分割 (1) 1
分类讨论 (1) 1
列联表分析 (1) 1
创伤骨折 (1) 1
初三学生 (1) 1
前交叉韧带重建术 (1) 1
功能障碍 (1) 1
动机学习行为 (1) 1
动点问题 (1) 1
化归 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 23, pp. 7 - 9
Journal Article
中国数学教育:初中版, ISSN 1673-8284, 2017, Issue 10, pp. 24 - 27
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2017, Issue 4, pp. 10 - 12
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 1, pp. 81 - 84
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 8, pp. 15 - 17
Journal Article
中学数学教学参考:中旬, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 8, pp. 55 - 56
Journal Article
中学数学教学参考:中旬, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 3, pp. 37 - 39
Journal Article
中学数学教学参考:中旬, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 12, pp. 28 - 31
Journal Article
中学数学教学参考:中旬, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 12, pp. 11 - 16
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2016, Issue 35, pp. 5 - 10
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2016, Issue 10, pp. 5 - 9
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2016, Issue 1, pp. 74 - 76
Journal Article
上海中学数学, ISSN 1672-7495, 2016, Issue 5, pp. 34 - 36
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2015, Issue 12, pp. 38 - 40
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2014, Issue 11, pp. 13 - 15
Journal Article
现代职业安全, ISSN 1671-4156, 2014, Issue 6, pp. 84 - 86
Journal Article
上海中学数学, ISSN 1672-7495, 2014, Issue Z2, pp. 44 - 48
Journal Article
临床和实验医学杂志, ISSN 1671-4695, 2010, Volume 9, Issue 10, pp. 763 - 765
Journal Article
全科护理, ISSN 1674-4748, 2010, Volume 8, Issue 18, pp. 1634 - 1635
Journal Article
2015
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.