UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
替罗非班 (9) 9
冠心病 (7) 7
治疗 (6) 6
临床应用 (3) 3
右室流出道 (3) 3
同型半胱氨酸 (3) 3
射频消融 (3) 3
射频消融术 (3) 3
心动过速 (3) 3
心肌梗死 (3) 3
房间隔缺损 (3) 3
支架内血栓 (3) 3
泮托拉唑 (3) 3
ivt (2) 2
临床分析 (2) 2
临床观察 (2) 2
低相对分子质量肝素钙 (2) 2
先天性心脏病 (2) 2
冠心病患者 (2) 2
冠心痛 (2) 2
四联抗栓治疗 (2) 2
安全性 (2) 2
封堵术 (2) 2
心力衰竭 (2) 2
心功能衰竭 (2) 2
心房颤动 (2) 2
心脏再同步治疗 (2) 2
心血管疾病 (2) 2
急性冠脉综合征 (2) 2
急性前壁心肌梗死 (2) 2
急性心肌梗塞 (2) 2
慢性心力衰竭 (2) 2
替格瑞洛 (2) 2
永久起搏 (2) 2
消化道保护 (2) 2
电生理 (2) 2
经胸超声心动图 (2) 2
防治 (2) 2
静脉注射 (2) 2
高hcy血症 (2) 2
12导联心电图 (1) 1
1920年 (1) 1
1994年 (1) 1
6小时 (1) 1
ddd起搏 (1) 1
elisa法 (1) 1
homa-ir (1) 1
hs-crp (1) 1
pci术 (1) 1
p选择素 (1) 1
qrs波时限 (1) 1
rfca (1) 1
st-t异常 (1) 1
st段异常 (1) 1
st移位 (1) 1
t波改变 (1) 1
三度房室阻滞 (1) 1
三维图像 (1) 1
三维标测 (1) 1
下肺静脉 (1) 1
下腔静脉 (1) 1
下腔静脉缺如 (1) 1
不稳定心绞痛 (1) 1
不良心脏事件 (1) 1
个性化 (1) 1
中医院校 (1) 1
临床 (1) 1
临床实践 (1) 1
临床探讨 (1) 1
临床特点 (1) 1
临床评价 (1) 1
主动固定 (1) 1
介入封堵术 (1) 1
介入封堵治疗 (1) 1
介入方法 (1) 1
介入治疗术 (1) 1
介入疗法 (1) 1
介入诊断 (1) 1
低密度脂蛋白 (1) 1
体重指数 (1) 1
健康对照组 (1) 1
充血性心力衰竭 (1) 1
免疫分析法 (1) 1
再狭窄 (1) 1
冠状动脉 (1) 1
冠状动脉支架 (1) 1
冠状动脉病变 (1) 1
冠状动脉粥样硬化性心脏病 (1) 1
冠状动脉造影 (1) 1
冠状血管造影术 (1) 1
冠脉 (1) 1
动态心电图 (1) 1
动脉导管末闭 (1) 1
动脉粥祥硬化 (1) 1
动脉造影诊断 (1) 1
动脉造影阴性 (1) 1
医学生 (1) 1
升级的三腔起搏 (1) 1
危险因素 (1) 1
双心室同步治疗 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


新疆医学, ISSN 1001-5183, 2013, Volume 43, Issue 9, pp. 174 - 175
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2013, Volume 43, Issue 3, pp. 113 - 114
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2006, Volume 36, Issue 3, pp. 20 - 23
Journal Article
新疆医科大学学报, ISSN 1009-5551, 2009, Volume 32, Issue 3, pp. 298 - 299
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2005, Volume 35, Issue 3, pp. 112 - 113
Journal Article
by 黄榕 and 许力舒
医学综述, ISSN 1006-2084, 2005, Volume 11, Issue 7, pp. 597 - 598
Journal Article
新疆医科大学学报, ISSN 1009-5551, 2009, Volume 32, Issue 8, pp. 1110 - 1112
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2004, Volume 34, Issue 2, pp. 28 - 30
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2010, Volume 40, Issue 9, pp. 41 - 44
Journal Article
中国心脏起搏与心电生理杂志, ISSN 1007-2659, 2010, Volume 24, Issue 6, pp. 552 - 552
Journal Article
Zhonghua xin lu shi chang xue za zhi, ISSN 1007-6638, 2004, Volume 8, Issue 1, pp. 40 - 43
Journal Article
by 王钊 and 许力舒 and 郭敏
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2005, Volume 35, Issue 3, pp. 3 - 5
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2005, Volume 35, Issue 4, pp. 135 - 137
Journal Article
新疆医科大学学报, ISSN 1009-5551, 2009, Volume 32, Issue 7, pp. 917 - 918
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2006, Volume 36, Issue 2, pp. 25 - 26
Journal Article
by 刘芳 and 许力舒
Zhongguo xiang cun yi sheng, ISSN 1007-614X, 2011, Volume 13, Issue 6, pp. 167 - 167
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2004, Volume 34, Issue 2, pp. 12 - 14
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2005, Volume 35, Issue 5, pp. 31 - 33
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2005, Volume 35, Issue 2, pp. 2 - 4
Journal Article
新疆医学, ISSN 1001-5183, 2003, Volume 33, Issue 2, pp. 63 - 65
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.