UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
治疗 (10) 10
原发性肝癌 (9) 9
应用 (8) 8
抗氧化涂层 (7) 7
疗效 (7) 7
儿童 (6) 6
艾滋病 (6) 6
2型糖尿病 (5) 5
3d打印 (5) 5
science & technology (5) 5
临汾市 (5) 5
危险因素 (5) 5
苹果 (5) 5
镉 (5) 5
physical sciences (4) 4
physics (4) 4
价值 (4) 4
健康教育 (4) 4
公平正义 (4) 4
农药 (4) 4
分析 (4) 4
动脉化疗栓塞 (4) 4
四库全书总目提要 (4) 4
国民外交 (4) 4
培养 (4) 4
夹层 (4) 4
山西省 (4) 4
市场经济 (4) 4
栽培技术 (4) 4
目录学 (4) 4
秋华柳 (4) 4
耐性 (4) 4
肝细胞癌 (4) 4
肠系膜上动脉 (4) 4
腹膜透析 (4) 4
诊断 (4) 4
预后 (4) 4
artery (3) 3
ct灌注成像 (3) 3
physics, multidisciplinary (3) 3
两亲性 (3) 3
中医药疗法 (3) 3
中国 (3) 3
介入治疗 (3) 3
共聚物 (3) 3
北方地区 (3) 3
南京医科大学 (3) 3
发动机 (3) 3
叶绿素荧光 (3) 3
实践 (3) 3
对策 (3) 3
市场调节 (3) 3
技术 (3) 3
推力室 (3) 3
支架治疗 (3) 3
效益 (3) 3
教学模式 (3) 3
数字化 (3) 3
涂层 (3) 3
消化道出血 (3) 3
煤沥青 (3) 3
狗牙根 (3) 3
玉米 (3) 3
生长 (3) 3
神经卡压综合征 (3) 3
素质教育 (3) 3
纤维化 (3) 3
结缔组织生长因子 (3) 3
肠缺血性疾病 (3) 3
胶质瘤 (3) 3
脑梗死 (3) 3
计划经济 (3) 3
高产 (3) 3
arterial (2) 2
carcinoma (2) 2
ct (2) 2
emat (2) 2
gis (2) 2
opc技术 (2) 2
zigbee (2) 2
一二九运动 (2) 2
三峡库区 (2) 2
三维适形放疗 (2) 2
下腔静脉 (2) 2
下腔静脉滤器 (2) 2
中国内政 (2) 2
中美关系 (2) 2
中美经贸关系 (2) 2
串行通讯 (2) 2
临床 (2) 2
临床分析 (2) 2
临床应用 (2) 2
临床治疗 (2) 2
临床疗效 (2) 2
乳腺癌 (2) 2
二甲双胍 (2) 2
交流阻抗谱 (2) 2
交涉 (2) 2
产业结构 (2) 2
介入栓塞治疗 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 贾中
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 3, p. 11
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 24, pp. 38 - 38
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, p. 167
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, pp. 167 - 167
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 5, p. 85
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 5, pp. 85 - 85
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 11, pp. 72 - 72
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 19, pp. 66 - 66
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 23, pp. 95 - 95
Journal Article
by 贾中
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 14, pp. 46 - 46
Journal Article
by 贾中
艺术科技, ISSN 1004-9436, 2017, Volume 30, Issue 5, p. 64
Journal Article
Shi jie Zhong yi yao, ISSN 1673-7202, 2017, Volume 12, Issue 6, pp. 1417 - 1420
Journal Article
by 白洁 and 贾中春
中国实用医刊, ISSN 1674-4756, 2017, Volume 44, Issue 13, pp. 25 - 28
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2014, Issue 14, pp. 200 - 200
Journal Article
铁道建筑技术, ISSN 1009-4539, 2014, Issue 5, pp. 101 - 104
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2013, Issue 24, pp. 70 - 70
Journal Article
by 贾中
2010
Dissertation
by 贾中
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2011, Volume 10, Issue 2, pp. 16 - 17
Journal Article
Chongqing yi xue, ISSN 1671-8348, 2017, Volume 46, Issue 32, pp. 4546 - 4549
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.