UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
脂肪肝 (6) 6
酒精性肝病 (6) 6
流行病学 (5) 5
pbl (4) 4
消化内科 (4) 4
非酒精性脂肪性肝病 (4) 4
饮酒 (4) 4
危险因素 (3) 3
治疗 (3) 3
pbl教学 (2) 2
pbl教学模式 (2) 2
丙型肝炎病毒感染 (2) 2
临床特点 (2) 2
内科学 (2) 2
培养医学生 (2) 2
大鼠 (2) 2
审计意见 (2) 2
幽门螺杆菌 (2) 2
影响因素 (2) 2
患病率 (2) 2
感染 (2) 2
持续经营 (2) 2
标准化病人 (2) 2
注水肠镜 (2) 2
电子标准化病人 (2) 2
类脂质沉积病 (2) 2
肝癌细胞 (2) 2
肝硬化 (2) 2
肝脏脂肪变 (2) 2
肠易激综合征 (2) 2
肠道菌群 (2) 2
胰岛素抵抗 (2) 2
脂肪酸合酶 (2) 2
自身免疫性肝病 (2) 2
见习教学 (2) 2
见习课 (2) 2
诊断学教学 (2) 2
酒精性脂肪肝 (2) 2
0.05 (1) 1
2 (1) 1
9 (1) 1
bax (1) 1
bcl-2 (1) 1
hp根除率 (1) 1
liver (1) 1
nafld (1) 1
pbl教学法 (1) 1
pparδ激动剂 (1) 1
sbl (1) 1
sd雄性大鼠 (1) 1
sp (1) 1
toll样受体4 (1) 1
wilson病 (1) 1
专业基础课 (1) 1
专家系统 (1) 1
临床分子生物学 (1) 1
临床实习教学 (1) 1
临床实践 (1) 1
临床技能 (1) 1
临床教学 (1) 1
临床症状 (1) 1
临床类型 (1) 1
临床见习 (1) 1
乙型肝炎 (1) 1
乙肝 (1) 1
乙酰半胱氨酸/治疗应用 (1) 1
代谢综合征 (1) 1
以问题为基础的学习 (1) 1
仿真 (1) 1
体重增长 (1) 1
供需视角 (1) 1
便秘主导型肠易激综合征 (1) 1
信号通路 (1) 1
信息化战争 (1) 1
信息技术 (1) 1
公共产品 (1) 1
内毒素类,肠道微生态 (1) 1
内科 (1) 1
内镜治疗 (1) 1
军队后勤保障 (1) 1
军队编成 (1) 1
凋亡 (1) 1
凝血功能 (1) 1
出生前 (1) 1
出生后 (1) 1
创作性思维 (1) 1
利益协调 (1) 1
利益相关者 (1) 1
制作方法 (1) 1
功能性胃肠病 (1) 1
动物模型 (1) 1
医学教育模式 (1) 1
发病机制 (1) 1
发达国家 (1) 1
国际先进经验 (1) 1
土三七 (1) 1
培训 (1) 1
基质金属蛋白酶2(mmp (1) 1
基质金属蛋白酶9(mmp (1) 1
增殖 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 296 - 296
Journal Article
中国医刊, ISSN 1008-1070, 2017, Volume 52, Issue 3, pp. 4 - 7
Journal Article
魅力中国, ISSN 1673-0992, 2018, Issue 17, p. 261
Journal Article
临床医学研究与实践, ISSN 2096-1413, 2017, Volume 2, Issue 27, pp. 9 - 11
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 3, pp. 85 - 86
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2018, Volume 36, Issue 2, pp. 58 - 60
Journal Article
国际消化病杂志, ISSN 1673-534X, 2016, Volume 36, Issue 2, pp. 115 - 118
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 9, pp. 47 - 49
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 10, pp. 61 - 62
Journal Article
Lin chuang hui cui, ISSN 1004-583X, 2016, Volume 31, Issue 10, pp. 1096 - 1099
Journal Article
by 赵刚 and 董蕾 and 李红 and 史海涛 and 秦斌 and 赵红莉 and 鲁晓岚
山西医科大学学报, ISSN 1007-6611, 2016, Volume 47, Issue 8, pp. 689 - 693
Journal Article
Lin chuang hui cui, ISSN 1004-583X, 2016, Issue 2, pp. 204 - 206
Journal Article
医药与保健, ISSN 1004-8650, 2012, Volume 20, Issue 7, pp. 6 - 7
Journal Article
实用肝脏病杂志, ISSN 1672-5069, 2014, Issue 3, pp. 333 - 336
Journal Article
Zhong liu dai xie yu ying yang dian zi za zhi, ISSN 2095-7807, 2018, Volume 5, Issue 3, pp. 247 - 250
Journal Article
by 鲁晓岚 and 延华
肝博士, ISSN 1673-0550, 2018, Issue 5, pp. 18 - 19
Journal Article
by 鲁晓岚 and 邓江
肝博士, ISSN 1673-0550, 2017, Issue 3, pp. 48 - 49
Journal Article
临床外科杂志, ISSN 1005-6483, 2014, Issue 12, pp. 922 - 924
Journal Article
网络财富, ISSN 1672-5441, 2009, Issue 23, pp. 121 - 121
Journal Article
南北桥, ISSN 1672-0407, 2009, Issue 2, p. 131
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.