X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (1746) 1746
Patent (334) 334
Publication (95) 95
Conference Proceeding (85) 85
Book / eBook (26) 26
Book Chapter (25) 25
Dissertation (18) 18
Paper (10) 10
Book Review (9) 9
Web Resource (8) 8
Magazine Article (7) 7
Government Document (4) 4
Newspaper Article (4) 4
Data Set (2) 2
Compact Disc (1) 1
Journal / eJournal (1) 1
Report (1) 1
Technical Report (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
humans (409) 409
male (287) 287
female (285) 285
index medicus (275) 275
adult (201) 201
electricity (201) 201
basic electric elements (176) 176
middle aged (170) 170
electric solid state devices not otherwise provided for (126) 126
semiconductor devices (126) 126
turkey (92) 92
heating (90) 90
lighting (89) 89
weapons (89) 89
blasting (88) 88
mechanical engineering (88) 88
rheumatology (86) 86
aged (85) 85
analysis (78) 78
functional features or details of lighting devices or systemsthereof (75) 75
structural combinations of lighting devices with otherarticles, not otherwise provided for (75) 75
adolescent (74) 74
indexing scheme associated with subclasses f21k, f21l, f21sand f21v, relating to theform or the kind of the light sources or of the colour of thelight emitted (69) 69
performing operations (65) 65
transporting (65) 65
child (62) 62
light sources not otherwise provided for (60) 60
light sources using charges of combustible material (60) 60
light sources using electrochemiluminescence (60) 60
light sources using semiconductor devices as light-generatingelements (60) 60
non-electric light sources using luminescence (60) 60
young adult (60) 60
physics (56) 56
research (55) 55
risk factors (54) 54
surgery (54) 54
studies (53) 53
animals (50) 50
medicine & public health (48) 48
prevalence (45) 45
child, preschool (41) 41
cardiac & cardiovascular systems (40) 40
article (39) 39
diagnosis (39) 39
disease (38) 38
human necessities (36) 36
infant (35) 35
medicine, general & internal (35) 35
general tagging of cross-sectional technologies spanning over several sections of the ipc (34) 34
general tagging of new technological developments (34) 34
hygiene (34) 34
medical or veterinary science (34) 34
technical subjects covered by former uspc cross-reference art collections [xracs] and digests (34) 34
genetics & heredity (33) 33
testing (33) 33
treatment outcome (33) 33
care and treatment (32) 32
case-control studies (32) 32
children (32) 32
mutation (32) 32
risk (32) 32
current collectors (31) 31
line connectors (31) 31
turkey - epidemiology (31) 31
chemistry (30) 30
aged, 80 and over (29) 29
clinical neurology (29) 29
electric techniques not otherwise provided for (29) 29
genetic aspects (29) 29
health aspects (29) 29
rats (29) 29
retrospective studies (29) 29
pediatrics (28) 28
cancer (27) 27
chemistry, multidisciplinary (27) 27
foreign countries (27) 27
medicine (27) 27
orthopedics (27) 27
inflammation (26) 26
medicine, research & experimental (26) 26
population (26) 26
technical subjects covered by former uspc (26) 26
brain (25) 25
immunology (25) 25
internal medicine (25) 25
measuring (25) 25
neurosciences (25) 25
patients (25) 25
cross-sectional studies (24) 24
magnetic resonance imaging (24) 24
association (23) 23
economics (23) 23
genotype (23) 23
phenotype (23) 23
surveys and questionnaires (23) 23
women (23) 23
education (22) 22
non-portable lighting devices (22) 22
oxidative stress (22) 22
pharmacology & pharmacy (22) 22
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Online Resources - Online (7) 7
UTL at Downsview - May be requested (7) 7
Robarts - Stacks (6) 6
Map & Data - Map Collection (2) 2
Robarts - In process for Downsview (2) 2
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (1) 1
Earth Sciences (Noranda) - Stacks (1) 1
Gerstein Science - Stacks (1) 1
Music - Circulation Desk (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
English (2108) 2108
French (112) 112
Turkish (92) 92
German (70) 70
Chinese (41) 41
Croatian (20) 20
Korean (9) 9
Russian (4) 4
Bosnian (2) 2
Portuguese (2) 2
Hungarian (1) 1
Japanese (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Dokuz Eyl?l ?niversitesi Sosyal Bilimler Enstit?s? Dergisi, ISSN 1302-3284, 01/2016, Volume 18, Issue 4, pp. 601 - 616
T?rkiye ?de ?niversite m?zeleri ve koleksiyonlar? genellikle bireysel ?abalar?n ?r?n?d?r ve m?zecilik ad?na ??retecekleri ?ok ?ey vard?r. Bu makalede ?nce... 
Maliye & Muhasebe & Vergi | Siyasal Bilimler | Tarih | Felsefe & Psikoloji & Sosyoloji
Journal Article
Turkish Journal of Hematology, ISSN 1300-7777, 2011, Volume 28, Issue 3, pp. 219 - 222
Journal Article
ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Dergisi, ISSN 2602-3032, 01/2018, Volume 43, Issue 1, pp. 73 - 80
Ama?: Bu ?al??mada Down sendromlu ?ocuk sahibi olan hastalarda MTHFR (Metilentetrahidrofolat red?ktaz) geni C677T ve A1298C polimorfizmleri allel frekanslar?... 
T?p
Journal Article
Cerrahpa?a T?p Dergisi, ISSN 1300-5227, 04/2008, Volume 39, Issue 4
Ama?: C- reaktif protein (CRP), inflamasyon veya doku hasar? sonras?nda en h?zl? y?kselen ve iyile?me s?resinde en h?zl? d??en akut faz proteinidir,... 
Sa?l?k Hizmetleri | T?p
Journal Article
Psikiyatride G?ncel Yakla??mlar, ISSN 1309-0658, 04/2011, Volume 3, Issue 4
Bu ?al??man?n amac?, ruhsal hastal??? olan ebeveynlerin ?ocuklar?n?n ya?am deneyimlerinin ara?t?r?ld??? kalitatif ?al??malar? tan?mlamak ve sistematik olarak... 
T?p | Felsefe & Psikoloji & Sosyoloji
Journal Article
n?n? ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi Dergisi, ISSN 2146-1082, 2011, Volume 2, Issue 1
T?rkiye?de son zamanlarda ba?kanl?k sistemi hakk?nda yo?un tart??malar olmaktad?r. Ba?kanl?k sisteminin lehinde ve aleyhinde fikirler ileri s?r?lmektedir.... 
Hukuk
Journal Article
HAYEF: Journal of Education, ISSN 1304-8139, 01/2016, Volume 13, Issue 1
Bu ?al??mada ?st?n zekal? ve yetenekli ??rencilere y?nelik farkl?la?t?r?lm?? e?itim programlar? kapsam?nda i? d?nyas? ile kurulan birlikteliklerin ??rencilerin... 
E?itim Bilimleri
Journal Article
n?n? ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi Dergisi, ISSN 2146-1082, 2013, Volume 4, Issue 2
Belediye meclisi, belde halk? taraf?ndan demokratik y?ntemlerle se?ilerek olu?an bir karar organ?d?r. Belediye meclisi kanunda belirtilen konularda karar... 
Hukuk
Journal Article
n?n? ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi Dergisi, ISSN 2146-1082, 2011, Volume 2, Issue 2
H?kimlerin ve savc?lar?n atanmalar?, yer de?i?tirmeleri, y?kseltilmeleri, denetim ve disiplin i?lemleri ile di?er ?zl?k i?lerini y?r?tecek organ veya kurulun... 
Hukuk
Journal Article
Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, ISSN 2149-9322, 2010, Volume 7, Issue 2
?zole tuba torsiyonu (?TT) akut abdominal a?r?n?n nadir nedenlerindendir. Klinik olarak sadece a?r? bulgusu olan, kal?c? infarkt?n olu?umunu ?nlemek i?in erken... 
T?p | Kad?n Hastal?klar?
Journal Article
Anadolu Psikiyatri Dergisi, ISSN 1302-6631, 01/2018, Volume 19, Issue 1, pp. 13 - 20
Psikiyatrik bozukluklar?n ?o?u ?iddetli duygular ve duygu d?zenleme zorluklar?yla karakterizedir. Bug?ne kadar psikiyatrik bozukluklar?n duygular a??s?ndan... 
Felsefe & Psikoloji & Sosyoloji
Journal Article
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ISSN 2148-3043, 06/2013, Volume 13, Issue 25, pp. 385 - 420
Globalleşmenin hızla yayılması ve uluslararası pazarlamanın gelişmesiyle günümüzde dünyanın bir köşesinde üretilen bir ürün, dünyanın diğer köşesindeki bir... 
Consumer Ethnocentrism | Etnosentrizm | İçecek Sektörü | Beyaz Eşya Sektörü | Beverage Sector | Ethnocentrism | Tüketici Etnosentrizmi | CETSCALE | White Goods Sector
Journal Article
Uluslararas? ?ktisadi ve ?dari ?ncelemeler Dergisi, ISSN 1307-9832, 2017, Volume 10, Issue 22, pp. 163 - 180
Bu ?al??man?n temel amac? otomotiv sekt?r?nde marka prestiji ve kredibilitesinin marka sadakati ?zerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu temel amac?n yan? s?ra... 
dari Bilimler | Uluslararas? ?li?kiler | ktisat & ??letme & Finans
Journal Article
HAYEF: Journal of Education, ISSN 1304-8139, 01/2016, Volume 13, Issue 1
Bu ara?t?rma Bilim ve Sanat Merkezlerinde (B?LSEM) e?itim g?ren ?st?n yetenekli ??rencilerin bilime y?nelik g?r??lerinin ve bu g?r??leri etkiyen fakt?rlerin... 
E?itim Bilimleri
Journal Article
Ankara ?niversitesi E?itim Bilimleri Fak?ltesi Dergisi, ISSN 1301-3718, 02/2015, Volume 48, Issue 2
Uzaktan e?itimde etkili, verimli ve ?ekici ??retimuygulamalar?n?n ger?ekle?tirilmesinin ?n?nde bir engel olarak g?r?lenve ??renci, ??retmen, i?erik, aray?z ve... 
E?itim Bilimleri
Journal Article
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 05/2019, Volume 9, Issue 2, pp. 61 - 66
Amaç: Araştırmanın amacı, doğum şeklinin gençlerin sağlık durumuna etkisini incelemektir.Gereç ve Yöntemler: Araştırma analitik-kesitsel olarak Şubat-Mart 2018... 
health status | sağlık durumu | Caesarean delivery | midwifery | ebelik | Sezaryen doğum | vaginal delivery | normal doğum
Journal Article
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-3718, 10/2010, Volume 43, Issue 2, pp. 149 - 170
Bu araştırma, öğrencilerin veri yönlendirmeli öğrenme (VYÖ) yaklaşımı ile çevrimiçi sözlük kullanımı yöntemlerinin yabancı dilde sözcük edinimi boyutunda... 
learner logs | Corpus linguistics | datadriven learning | corpora | Derlem dilbilim | veri yönlendirmeli öğrenme | derlem | concordance
Journal Article
Journal Article
anakkale Ara?t?rmalar? T?rk Y?ll???, ISSN 2148-0877, 2008, Volume 6, Issue 5
Birinci D?nya Sava?? s?ras?nda ?ngiltere sava?a girmesi ve bunun ard?ndan Osmanl? ?mparatorlu?una sava? a?mas?n?n hemen ard?ndan b?t?n bu faaliyetlerden uzak... 
Tarih
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.