UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学生 (6919) 6919
对策 (6822) 6822
应用 (6539) 6539
课堂教学 (5415) 5415
大学生 (4970) 4970
文学作品 (4531) 4531
问题 (4497) 4497
教学 (4351) 4351
教学改革 (3970) 3970
教学方法 (3870) 3870
培养 (3761) 3761
影响因素 (3632) 3632
教师 (3617) 3617
中国 (3611) 3611
护理 (3517) 3517
创新 (3435) 3435
高校 (3360) 3360
语文学习 (3352) 3352
小学生 (3303) 3303
现状 (3297) 3297
策略 (3214) 3214
文学 (3182) 3182
阅读知识 (3140) 3140
课外阅读 (2931) 2931
研究生 (2891) 2891
语文教学 (2801) 2801
教学模式 (2732) 2732
管理 (2655) 2655
小学语文 (2531) 2531
疗效 (2497) 2497
教学效果 (2470) 2470
研究 (2402) 2402
影响 (2327) 2327
孩子 (2263) 2263
诗歌 (2259) 2259
作文 (2252) 2252
现代文学 (2244) 2244
治疗 (2232) 2232
小学数学 (2225) 2225
老师 (2211) 2211
高职院校 (2208) 2208
小学 (2138) 2138
中学生 (2132) 2132
教育 (2109) 2109
产量 (2096) 2096
发展 (2087) 2087
措施 (2036) 2036
阅读教学 (2025) 2025
糖尿病 (2020) 2020
实践 (2015) 2015
儿童 (1967) 1967
分析 (1929) 1929
信息技术 (1911) 1911
教学质量 (1904) 1904
互联网 (1898) 1898
学习兴趣 (1871) 1871
数学教学 (1858) 1858
诗集 (1855) 1855
思想政治教育 (1849) 1849
改革 (1845) 1845
诊断 (1821) 1821
经济发展 (1820) 1820
综述 (1812) 1812
教学内容 (1810) 1810
生活质量 (1803) 1803
方法 (1792) 1792
设计 (1762) 1762
语文 (1743) 1743
自主学习 (1739) 1739
人才培养 (1728) 1728
临床疗效 (1711) 1711
英语教学 (1658) 1658
学习 (1651) 1651
效果 (1650) 1650
预后 (1646) 1646
教学过程 (1623) 1623
兴趣 (1599) 1599
危险因素 (1591) 1591
素质教育 (1539) 1539
班主任 (1530) 1530
学校 (1497) 1497
企业 (1490) 1490
创新能力 (1480) 1480
诗词 (1472) 1472
课堂 (1462) 1462
学习过程 (1461) 1461
教学策略 (1459) 1459
研究生教育 (1448) 1448
原因 (1423) 1423
有效性 (1410) 1410
就这样 (1383) 1383
生活 (1380) 1380
高血压 (1377) 1377
建议 (1352) 1352
数值模拟 (1350) 1350
初中 (1349) 1349
实践教学 (1346) 1346
教学设计 (1337) 1337
老年人 (1335) 1335
优化 (1319) 1319
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2012, Di 1 ban., Wen xue li lun yu min zu wen xue yan jiu cong shu, ISBN 7516119601, 2, 246
Book
Applied optics (2004), ISSN 1559-128X, 07/2020, Volume 59, Issue 20, p. 6119
Journal Article
Optics express, ISSN 1094-4087, 08/2017, Volume 25, Issue 16, pp. 19422 - 19428
Journal Article
Applied optics (2004), ISSN 1559-128X, 04/2019, Volume 58, Issue 11, pp. 3023 - 3028
Journal Article
Optics communications, ISSN 0030-4018, 10/2020, Volume 472, p. 125862
Journal Article
Scientific reports, ISSN 2045-2322, 04/2020, Volume 10, Issue 1, pp. 6605 - 6605
Journal Article
Optics express, ISSN 1094-4087, 11/2017, Volume 25, Issue 24, pp. 29983 - 29992
Journal Article
Journal Article
Optics communications, ISSN 0030-4018, 09/2015, Volume 350, pp. 248 - 251
Journal Article
Optics communications, ISSN 0030-4018, 04/2020, Volume 461, p. 125186
Journal Article