UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
一片狼藉 (828) 828
就这样 (103) 103
不知道 (64) 64
给你 (64) 64
告诉我 (63) 63
对我说 (63) 63
我自己 (44) 44
我不知道 (43) 43
爬起来 (30) 30
活着 (29) 29
摇摇头 (28) 28
在路上 (25) 25
一只手 (23) 23
人说 (23) 23
这个世界 (23) 23
她说 (20) 20
就是你 (20) 20
第三天 (20) 20
令人 (19) 19
屁股坐 (19) 19
回过头 (18) 18
一遍遍 (17) 17
可真 (17) 17
跑出去 (16) 16
七八 (15) 15
伙伴们 (15) 15
小伙伴 (15) 15
相信自己 (15) 15
第二年 (15) 15
月光下 (14) 14
这一天 (14) 14
在乡下 (13) 13
我在 (13) 13
独自一人 (13) 13
问过 (13) 13
伤痕累累 (12) 12
你喜欢 (12) 12
在阳台上 (12) 12
往前走 (12) 12
我爱你 (12) 12
邻居们 (12) 12
一朵花 (11) 11
人能 (11) 11
敲门声 (11) 11
生日礼物 (11) 11
一朵朵 (10) 10
想不起 (10) 10
我将 (10) 10
日本鬼子 (10) 10
一本 (9) 9
你我 (9) 9
你那 (9) 9
别人家 (9) 9
天都 (9) 9
子里 (9) 9
洗衣服 (9) 9
活下去 (9) 9
父子俩 (9) 9
闲来无事 (9) 9
一个女孩子 (8) 8
一脸茫然 (8) 8
买东西 (8) 8
十块钱 (8) 8
大树下 (8) 8
天刚 (8) 8
我一 (8) 8
我爱 (8) 8
不好看 (7) 7
不如意 (7) 7
丝丝缕缕 (7) 7
使人 (7) 7
冥冥之中 (7) 7
出点 (7) 7
十年 (7) 7
声地 (7) 7
家院子 (7) 7
我们俩 (7) 7
漫天飞舞 (7) 7
相信你 (7) 7
还给我 (7) 7
一丛丛 (6) 6
人从 (6) 6
前几 (6) 6
原来如此 (6) 6
去问 (6) 6
同学聚会 (6) 6
天来 (6) 6
无泪 (6) 6
最后一天 (6) 6
电闪雷鸣 (6) 6
第一声 (6) 6
第一眼 (6) 6
老槐树 (6) 6
船上 (6) 6
风雨中 (6) 6
鼓起勇气 (6) 6
九十九 (5) 5
事业有成 (5) 5
事要 (5) 5
二字 (5) 5
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 3, pp. 17 - 17
Journal Article
中华环境, ISSN 2095-7033, 2016, Issue 9, pp. 67 - 67
Journal Article
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2016, Issue Z1, p. 58
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue 4, p. 28
Journal Article
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2016, Issue 1, pp. 58 - 58
Journal Article
青春, ISSN 1005-2445, 2017, Issue 4, pp. 31 - 37
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 2, pp. 38 - 39
Journal Article
海燕, ISSN 0438-3818, 2016, Issue 7, pp. 134 - 135
Journal Article
小说月刊:上半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 4, p. 24
Journal Article
by 秋人
滇池, ISSN 1004-4167, 2016, Issue 9, pp. 78 - 88
Journal Article
by 局部
今日民族, ISSN 1009-9360, 2016, Issue 9, pp. 26 - 29
Journal Article
未来教育家, ISSN 2095-4514, 2017, Issue 4, pp. 29 - 29
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2017, Issue 26, pp. 44 - 45
Journal Article
by 绿绮
北极光, ISSN 1002-8137, 2017, Issue 6, pp. 4 - 12
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2015, Issue 6, p. 21
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2015, Issue 11, p. 30
Journal Article
by 王晶
中国农垦, ISSN 0529-6382, 2016, Issue 9, pp. 2 - 3
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 5, pp. 45 - 49
Journal Article
上海信息化, ISSN 1672-8424, 2016, Issue 1, pp. 81 - 82
Journal Article
城市开发:物业管理, ISSN 1002-3062, 2016, Issue 2, pp. 52 - 53
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.