UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
三角函数 (3101) 3101
数学 (440) 440
高中数学 (402) 402
高考 (348) 348
应用 (294) 294
高中 (283) 283
锐角三角函数 (237) 237
三角函数值 (231) 231
解法 (214) 214
三角函数问题 (197) 197
平面向量 (195) 195
三角函数题 (179) 179
诱导公式 (176) 176
数学教学 (158) 158
学生 (153) 153
三角恒等变换 (147) 147
同学 (140) 140
解三角形 (139) 139
解题方法 (132) 132
解题 (128) 128
基础知识 (126) 126
中学数学 (125) 125
学习 (124) 124
任意角 (123) 123
高考试题 (121) 121
最值问题 (120) 120
三角变换 (115) 115
解析几何 (110) 110
不等式 (109) 109
直角三角形 (108) 108
三角函数线 (106) 106
高考题 (106) 106
公式 (105) 105
数形结合 (105) 105
知识点 (103) 103
同角三角函数 (102) 102
性质 (100) 100
求值 (100) 100
单位圆 (98) 98
三角公式 (95) 95
三角函数式 (90) 90
中学 (85) 85
教学 (85) 85
三角形 (83) 83
余弦定理 (82) 82
化简 (80) 80
反三角函数 (80) 80
隐含条件 (79) 79
教学设计 (78) 78
立体几何 (76) 76
求值问题 (74) 74
解题思路 (74) 74
二次函数 (73) 73
求解 (73) 73
最值 (72) 72
单调性 (70) 70
三角函数最值 (69) 69
举例说明 (69) 69
数学思想 (69) 69
数学问题 (68) 68
数学思想方法 (67) 67
三角函数公式 (66) 66
三角问题 (66) 66
考点 (65) 65
解答题 (65) 65
初等函数 (63) 63
数学知识 (62) 62
三角函数图象 (61) 61
高考命题 (61) 61
正弦定理 (57) 57
三角函数性质 (56) 56
例析 (56) 56
向量 (56) 56
解题过程 (56) 56
数学模型 (54) 54
初中 (53) 53
圆锥曲线 (53) 53
中考 (52) 52
代数 (52) 52
求解策略 (52) 52
特殊角 (52) 52
题型 (52) 52
导数 (51) 51
数形结合思想 (51) 51
解直角三角形 (51) 51
利用 (49) 49
复习 (49) 49
解题技巧 (49) 49
对数函数 (48) 48
选择题 (48) 48
三角函数解 (47) 47
函数知识 (47) 47
定义 (47) 47
内容 (46) 46
巧用 (46) 46
图象 (45) 45
教材 (45) 45
余弦函数 (44) 44
勾股定理 (44) 44
定义域 (44) 44
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 21, pp. 48 - 48
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2018, Issue 1, pp. 8 - 8
Journal Article
数学大世界:上旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 8, pp. 33 - 33
Journal Article
by 梁倩
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 7, pp. 170 - 171
Journal Article
理科考试研究:初中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 7, pp. 39 - 40
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 6, pp. 129 - 129
Journal Article
by 冉宇
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 3, pp. 21 - 22
Journal Article
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 9, pp. 51 - 51
Journal Article
物理教学, ISSN 1002-0748, 2017, Issue 7, pp. 70 - 71
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 9, p. 84
Journal Article
中学数学教学参考:上旬, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 7, pp. 69 - 70
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 22, pp. 140 - 140
Journal Article
数学大世界:上旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 9, pp. 38 - 38
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 2, pp. 36 - 36
Journal Article
by 蔡艳
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 21, pp. 72 - 73
Journal Article
by 惠静
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 115 - 115
Journal Article
by 惠静
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 115 - 115
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 132 - 132
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 132 - 132
Journal Article
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2018, Issue 1, pp. 119 - 120
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.