UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
英语专业 (131) 131
教材 (126) 126
专业英语 (105) 105
英语教材 (61) 61
教材建设 (54) 54
教学方法 (53) 53
教材编写 (37) 37
专业英语教学 (30) 30
大学英语 (27) 27
英语教学 (26) 26
教学改革 (25) 25
专业教材 (21) 21
课程设置 (21) 21
专业英语教材 (20) 20
校本教材 (18) 18
教材改革 (16) 16
英语 (16) 16
计算机专业英语 (16) 16
高校 (16) 16
专业知识 (15) 15
教学效果 (15) 15
学生 (14) 14
精读教材 (14) 14
英语教师 (14) 14
非英语专业 (14) 14
高等学校 (14) 14
双语教学 (13) 13
商务英语专业 (13) 13
英语学习 (13) 13
高职院校 (13) 13
大学英语教学 (12) 12
大学英语教材 (12) 12
编审委员会 (12) 12
翻译教材 (12) 12
课堂教学 (12) 12
专业英语课程 (11) 11
听力教材 (11) 11
基础英语 (11) 11
教学内容 (11) 11
教学大纲 (11) 11
教学模式 (11) 11
专业英语课 (10) 10
专业阅读 (10) 10
交际能力 (10) 10
教材内容 (10) 10
新教材 (10) 10
科技英语 (10) 10
高职 (10) 10
原版教材 (9) 9
教学实践 (9) 9
教学目标 (9) 9
教学质量 (9) 9
教师 (9) 9
教材评估 (9) 9
教材选用 (9) 9
中等职业学校 (8) 8
外语教学 (8) 8
学习过程 (8) 8
教学 (8) 8
编写 (8) 8
英语教学大纲 (8) 8
高职高专 (8) 8
esp (7) 7
上海外语教育出版社 (7) 7
专业外语 (7) 7
基础阶段 (7) 7
大纲 (7) 7
师资 (7) 7
师资队伍 (7) 7
教师专业发展 (7) 7
教材分析 (7) 7
文字教材 (7) 7
编写原则 (7) 7
英语教程 (7) 7
高校英语专业 (7) 7
高等院校 (7) 7
专业 (6) 6
中职 (6) 6
人才培养 (6) 6
公共英语 (6) 6
听说能力 (6) 6
国家教委 (6) 6
培养目标 (6) 6
外国语 (6) 6
外语专业 (6) 6
外语教材 (6) 6
教学手段 (6) 6
教师素质 (6) 6
教材开发 (6) 6
教材编审 (6) 6
教材选择 (6) 6
教程 (6) 6
旅游英语 (6) 6
电大英语专业 (6) 6
精读课 (6) 6
编审组 (6) 6
翻译教学 (6) 6
自编教材 (6) 6
英语水平 (6) 6
英语语法 (6) 6
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 1, pp. 12 - 13
Journal Article
by 焦元
延边教育学院学报, ISSN 1673-4564, 2017, Volume 31, Issue 3, pp. 60 - 62
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 7, pp. 177 - 178
Journal Article
by 姜伟
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 12, pp. 67 - 68
Journal Article
长江大学学报:社会科学版, ISSN 1673-1395, 2011, Volume 34, Issue 11, pp. 147 - 148
Journal Article
首都经济贸易大学学报, ISSN 1008-2700, 2010, Issue 6, pp. 122 - 123
Journal Article
高教学刊, ISSN 2096-000X, 2017, Issue 22, pp. 128 - 129
Journal Article
西部素质教育, ISSN 2095-6401, 2017, Volume 3, Issue 12, pp. 90 - 90
Journal Article
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 41, pp. 103 - 103
Journal Article
黑龙江生态工程职业学院学报, ISSN 1674-6341, 2017, Volume 30, Issue 5, pp. 118 - 120
Journal Article
中小学电教:下, ISSN 1671-7503, 2013, Issue 8, pp. 73 - 74
Journal Article
by 郑凯
Xue li lun, ISSN 1002-2589, 2012, Issue 30, pp. 131 - 132
Journal Article
教师, ISSN 1674-120X, 2010, Issue 12, pp. 121 - 121
Journal Article
Xue li lun, ISSN 1002-2589, 2011, Issue 3, pp. 251 - 252
Journal Article
Wen jiao zi liao jian bao, ISSN 1004-8359, 2006, Issue 13, pp. 183 - 184
Journal Article
华章, ISSN 1009-5489, 2008, Issue 17, pp. 89 - 90
Journal Article
中国地质教育, ISSN 1006-9372, 1997, Issue 1, pp. 24 - 25
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.