UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中职英语 (1514) 1514
英语教学 (1204) 1204
中职 (987) 987
中职英语教学 (664) 664
中职学校 (408) 408
教学 (286) 286
中职学生 (259) 259
英语 (257) 257
课堂教学 (245) 245
应用 (199) 199
策略 (147) 147
教学方法 (146) 146
中职生 (143) 143
中职教育 (135) 135
教学模式 (134) 134
对策 (126) 126
教学策略 (123) 123
教学改革 (119) 119
学生 (107) 107
学习兴趣 (101) 101
英语学习 (99) 99
口语教学 (97) 97
有效教学 (90) 90
中职院校 (87) 87
中等职业学校 (85) 85
英语课堂 (84) 84
问题 (83) 83
英语课堂教学 (82) 82
合作学习 (79) 79
现状 (79) 79
分层教学 (78) 78
教学现状 (73) 73
英语教师 (69) 69
词汇教学 (60) 60
教学效果 (58) 58
任务型教学 (57) 57
多媒体 (56) 56
有效性 (55) 55
信息技术 (52) 52
教学质量 (48) 48
教学实践 (47) 47
阅读教学 (47) 47
改革 (46) 46
教学设计 (46) 46
培养 (44) 44
实践 (44) 44
情境教学 (44) 44
兴趣 (42) 42
微课 (42) 42
运用 (40) 40
方法 (39) 39
就业导向 (37) 37
英语口语教学 (37) 37
英语基础 (37) 37
学习英语 (35) 35
情感教学 (35) 35
英语水平 (35) 35
素质教育 (34) 34
任务型教学法 (33) 33
职业教育 (32) 32
英语口语 (32) 32
中等职业教育 (31) 31
形成性评价 (31) 31
措施 (30) 30
英语课程 (30) 30
多媒体技术 (29) 29
情感教育 (29) 29
教学理念 (29) 29
课堂 (29) 29
情景教学 (28) 28
教学方式 (28) 28
职中 (27) 27
自主学习 (27) 27
中职教学 (26) 26
中职英语课堂 (26) 26
教学过程 (26) 26
英语教育 (26) 26
项目教学法 (26) 26
教学效率 (25) 25
交际能力 (24) 24
困境 (23) 23
多媒体教学 (23) 23
小组合作学习 (23) 23
就业 (23) 23
思考 (23) 23
教师 (23) 23
分层次教学 (22) 22
创新 (22) 22
学习积极性 (22) 22
教学内容 (22) 22
中职英语课堂教学 (21) 21
职业学校 (21) 21
职中英语 (21) 21
英语阅读教学 (21) 21
学习策略 (20) 20
语法教学 (20) 20
反思 (19) 19
听力教学 (19) 19
商务英语 (19) 19
存在问题 (19) 19
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 17, pp. 75 - 75
Journal Article
by 陈平
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 36, pp. 11 - 12
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 27, pp. 3 - 4
Journal Article
by 王宁
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 11, pp. 115 - 116
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 12, pp. 194 - 194
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, p. 91
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 3, p. 32
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 17, pp. 104 - 104
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, p. 8
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 12, pp. 63 - 64
Journal Article
by 苏静
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 5, p. 292
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 19, pp. 128 - 128
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 158
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 134
Journal Article
by 冯莉
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 7, pp. 188 - 188
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, pp. 142 - 143
Journal Article
by 张平
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 20, pp. 121 - 122
Journal Article
by 苏醒
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 158
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 9, p. 65
Journal Article
by 李颖
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 1, pp. 15 - 16
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.