UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
习题 (2539) 2539
习题教学 (1623) 1623
习题课 (1426) 1426
学生 (945) 945
课本习题 (939) 939
数学习题 (671) 671
数学 (643) 643
物理习题 (628) 628
数学教学 (608) 608
高中 (535) 535
解题方法 (525) 525
初中 (504) 504
课后习题 (490) 490
中学 (415) 415
物理教学 (408) 408
课堂教学 (383) 383
思维能力 (367) 367
物理习题教学 (338) 338
教学 (320) 320
教师 (296) 296
解题能力 (281) 281
变式 (278) 278
应用 (278) 278
人教版 (269) 269
教学方法 (257) 257
习题课教学 (255) 255
高中物理 (249) 249
教学过程 (248) 248
教学效果 (247) 247
教材 (247) 247
习题设计 (244) 244
解法 (244) 244
解题思路 (244) 244
高中数学 (243) 243
教材习题 (239) 239
物理 (237) 237
基础知识 (224) 224
培养 (220) 220
引导学生 (199) 199
初中物理 (188) 188
初中数学 (184) 184
习题训练 (181) 181
习题解答 (177) 177
课程标准 (173) 173
复习课 (170) 170
解题 (169) 169
数学问题 (162) 162
教学实践 (157) 157
学习过程 (155) 155
学习 (153) 153
解题过程 (153) 153
一题多解 (151) 151
高中化学 (146) 146
小学数学 (145) 145
小学 (144) 144
解决问题的能力 (142) 142
化学教学 (140) 140
同学 (139) 139
有效性 (138) 138
新课程 (136) 136
课本 (136) 136
教学质量 (134) 134
老师 (134) 134
习题讲评课 (133) 133
习题讲评 (129) 129
数学知识 (129) 129
思维品质 (127) 127
数学思想方法 (125) 125
挖掘 (124) 124
设计 (122) 122
习题讲解 (117) 117
例题 (117) 117
学生思维 (117) 117
教学策略 (117) 117
实验教科书 (116) 116
知识点 (116) 116
思维过程 (115) 115
数学教材 (115) 115
教学活动 (112) 112
教学内容 (111) 111
发散思维 (110) 110
化学习题 (109) 109
物理习题课 (109) 109
数学习题教学 (108) 108
苏教版 (105) 105
典型习题 (104) 104
能力的培养 (103) 103
代数 (102) 102
高考题 (102) 102
物理问题 (100) 100
反思 (98) 98
创新能力 (97) 97
高考 (97) 97
学习兴趣 (96) 96
物理知识 (96) 96
高三 (96) 96
数学学习 (95) 95
解题技巧 (94) 94
教学设计 (93) 93
物理概念 (92) 92
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2016, Issue 11, pp. 89 - 90
Journal Article
by 瞿芬
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 3, pp. 29 - 31
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2018, Issue 1, pp. 54 - 54
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2018, Issue 1, pp. 34 - 34
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 13, pp. 42 - 42
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 19, pp. 111 - 111
Journal Article
by 缪嵘
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 19, pp. 52 - 53
Journal Article
数学大世界:上旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 1, pp. 4 - 5
Journal Article
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 4, pp. 78 - 78
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, p. 197
Journal Article
by 彭慧
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 3, pp. 70 - 71
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 7, pp. 59 - 61
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 4, pp. 20 - 21
Journal Article
中学数学教学参考, ISSN 1002-2171, 2017, Issue 9, pp. 39 - 41
Journal Article
by 高飞
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 28, pp. 129 - 130
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 4, pp. 15 - 16
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 3, pp. 39 - 40
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 22, pp. 75 - 75
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 1, pp. 170 - 170
Journal Article
物理教学, ISSN 1002-0748, 2016, Issue 7, pp. 17 - 19
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.