UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
人教版 (4306) 4306
人教版教材 (1399) 1399
教材分析 (581) 581
教材 (551) 551
教学设计 (406) 406
教学内容 (315) 315
实验教材 (284) 284
学生 (282) 282
课程标准 (282) 282
新教材 (246) 246
高中 (231) 231
实验教科书 (230) 230
小学语文教材 (218) 218
语文 (218) 218
语文教材 (198) 198
五年级 (197) 197
数学教材 (189) 189
课标教材 (189) 189
教学 (168) 168
苏教版 (166) 166
小学 (163) 163
七年级 (152) 152
教学建议 (150) 150
人教版实验教材 (144) 144
数学 (141) 141
义务教育 (138) 138
课文 (131) 131
初中 (130) 130
课堂教学 (130) 130
人民教育出版社 (129) 129
四年级 (127) 127
教材内容 (122) 122
人教版高中语文教材 (112) 112
选修教材 (110) 110
教学目标 (109) 109
初中语文教材 (107) 107
上册 (106) 106
高中语文教材 (102) 102
义务教育课程标准 (101) 101
小学数学教材 (100) 100
八年级 (99) 99
六年级 (98) 98
高中语文 (96) 96
学习过程 (95) 95
教学实践 (94) 94
教学过程 (93) 93
小学数学 (92) 92
教师 (92) 92
九年级 (91) 91
学习 (90) 90
教学策略 (90) 90
语文教学 (86) 86
阅读教学 (85) 85
教科书 (84) 84
三年级上册 (83) 83
必修教材 (83) 83
教学效果 (79) 79
数学教学 (79) 79
精读课文 (79) 79
高中教材 (79) 79
北师大版 (77) 77
普通高中 (77) 77
课文内容 (75) 75
课程改革 (74) 74
教材编写 (73) 73
新课标 (73) 73
物理教材 (73) 73
教学实录 (71) 71
引导学生 (70) 70
生物教材 (70) 70
小学语文 (68) 68
教材简析 (66) 66
物理 (65) 65
二年级下册 (63) 63
教材版本 (63) 63
文章 (62) 62
略读课文 (61) 61
三年级下册 (60) 60
教材编排 (60) 60
注释 (60) 60
地理 (59) 59
新课程改革 (58) 58
数学课程标准 (57) 57
老师 (57) 57
课标 (57) 57
高中物理 (57) 57
教材研究 (56) 56
二年级上册 (55) 55
解读 (52) 52
一年级上册 (51) 51
内容 (51) 51
自主学习 (51) 51
高中物理教材 (51) 51
一年级下册 (50) 50
地理教材 (49) 49
新课标教材 (49) 49
下册 (48) 48
思想品德 (48) 48
教材解读 (48) 48
新课程 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2016, Issue 1, pp. 76 - 78
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2016, Issue 6, pp. 52 - 53
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2017, Volume 42, Issue 9, pp. 15 - 16
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 9, pp. 43 - 43
Journal Article
陇东学院学报, ISSN 1674-1730, 2017, Volume 28, Issue 6, pp. 141 - 144
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2017, Volume 46, Issue 24, pp. 148 - 152
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 14, pp. 37 - 38
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2016, Volume 33, Issue 5, pp. 18 - 19
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2016, Volume 32, Issue 4, pp. 76 - 78
Journal Article
by 李路路 and 张伟
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 15, pp. 9 - 12
Journal Article
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 2, pp. 7 - 11
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2016, Volume 32, Issue 11, pp. 70 - 71
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2018, Issue 1, pp. 53 - 56
Journal Article
by 张玲
小学语文教学:人物, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 8, pp. 23 - 25
Journal Article
by 王皓
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 5, pp. 55 - 56
Journal Article
兵团教育学院学报, ISSN 1009-1548, 2015, Volume 25, Issue 3, pp. 64 - 69
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2017, Volume 33, Issue 11, pp. 39 - 40
Journal Article
by 孙岚
小学语文教学, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 10, pp. 38 - 39
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2017, Volume 42, Issue 6, pp. 22 - 23
Journal Article
山东教育:小学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 5, pp. 42 - 42
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.