UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
以学生为中心 (3997) 3997
以教师为中心 (947) 947
教学模式 (421) 421
课堂教学 (299) 299
教学方法 (219) 219
英语教学 (217) 217
以学生为主体 (191) 191
应用 (182) 182
新课程改革 (173) 173
学生自主学习 (172) 172
培养 (165) 165
教学过程 (158) 158
教学改革 (145) 145
学生 (144) 144
教师 (144) 144
能力的培养 (144) 144
以问题为中心 (141) 141
教学理念 (135) 135
自主学习 (132) 132
课堂教学模式 (129) 129
学习方式 (119) 119
高效课堂 (112) 112
教学活动 (111) 111
引导学生 (108) 108
素质教育 (108) 108
新课程标准 (104) 104
自主学习能力 (102) 102
教学设计 (99) 99
初中 (98) 98
教学方式 (96) 96
学习兴趣 (92) 92
教育理念 (88) 88
英语课堂教学 (88) 88
课程改革 (83) 83
语文教学 (82) 82
建构主义 (80) 80
合作学习 (79) 79
课改 (78) 78
数学课堂教学 (77) 77
以人为本 (76) 76
教学内容 (74) 74
实践 (73) 73
教学实践 (73) 73
高中 (72) 72
小组合作学习 (71) 71
英语课堂 (71) 71
学生的主体作用 (70) 70
课堂 (70) 70
师生关系 (69) 69
教学策略 (69) 69
传统教学模式 (68) 68
数学教学 (68) 68
学生主动参与 (67) 67
大学英语教学 (65) 65
学习过程 (65) 65
初中英语 (63) 63
小学 (60) 60
初中英语教学 (59) 59
学生的主体性 (59) 59
课堂教学改革 (59) 59
建构主义学习理论 (58) 58
建构主义理论 (58) 58
教学 (57) 57
教学效果 (57) 57
创新能力 (55) 55
大学英语 (55) 55
语文课堂 (55) 55
学生学习方式 (54) 54
解决问题的能力 (54) 54
学生创新意识 (53) 53
小学数学教学 (51) 51
以学生为本 (50) 50
课堂教学效率 (50) 50
教学任务 (49) 49
教学观念 (49) 49
外语教学 (48) 48
实践能力 (48) 48
英语教师 (48) 48
语文课堂教学 (47) 47
课堂教学活动 (47) 47
学习方法 (46) 46
探究性学习 (46) 46
数学课堂 (46) 46
有效教学 (45) 45
课堂教学过程 (45) 45
课程理念 (45) 45
传统教学 (43) 43
小学语文教学 (43) 43
教学质量 (43) 43
新课标 (43) 43
有效性 (43) 43
学生发展 (42) 42
交际能力 (40) 40
高校 (40) 40
优化 (38) 38
体育教学 (38) 38
学习活动 (38) 38
阅读教学 (38) 38
主观能动性 (37) 37
尊重学生 (37) 37
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 贾颜
吉林医药学院学报, ISSN 1673-2995, 2018, Volume 39, Issue 1, pp. 74 - 75
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 8, pp. 35 - 37
Journal Article
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2017, Volume 36, Issue 6, pp. 56 - 58
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 32, pp. 72 - 73
Journal Article
by 刘菲
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 10, pp. 162 - 162
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 46, pp. 151 - 152
Journal Article
高等教育研究学报, ISSN 1672-8874, 2017, Volume 40, Issue 4, pp. 113 - 118
Journal Article
石家庄学院学报, ISSN 1673-1972, 2018, Volume 20, Issue 1, pp. 131 - 135
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 8, pp. 237 - 238
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 5, pp. 193 - 194
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2018, Volume 47, Issue 4, pp. 113 - 114
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 9, pp. 76 - 77
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 17, p. 255
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 3, pp. 36 - 36
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 8, pp. 246 - 246
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 25, pp. 113 - 114
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 4, pp. 263 - 263
Journal Article
by 赵娜
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 19, pp. 239 - 240
Journal Article
by 马宁
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 33, pp. 147 - 147
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 1, pp. 186 - 187
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.