UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
任务型教学法 (2012) 2012
任务驱动教学法 (1711) 1711
任务教学法 (1012) 1012
应用 (585) 585
教学法 (388) 388
任务驱动 (358) 358
教学方法 (326) 326
教学任务 (261) 261
英语教学 (254) 254
项目教学法 (247) 247
任务 (208) 208
教学模式 (187) 187
任务驱动法 (176) 176
案例教学法 (172) 172
任务设计 (169) 169
大学英语 (156) 156
计算机教学 (154) 154
课堂教学 (151) 151
“任务驱动”教学法 (141) 141
教学改革 (141) 141
教学效果 (127) 127
大学英语教学 (109) 109
学生 (106) 106
高职 (106) 106
自主学习 (105) 105
教学 (97) 97
教学过程 (96) 96
中职 (93) 93
建构主义 (92) 92
教学实践 (92) 92
初中英语 (89) 89
信息技术 (87) 87
实践 (87) 87
口语教学 (86) 86
教学设计 (86) 86
高职英语 (81) 81
运用 (76) 76
信息技术教学 (74) 74
任务驱动式教学法 (73) 73
学习过程 (71) 71
学习任务 (70) 70
阅读教学 (67) 67
商务英语 (66) 66
教学内容 (62) 62
高职高专 (62) 62
传统教学法 (60) 60
教师 (60) 60
英语 (59) 59
高中英语 (57) 57
高职院校 (57) 57
教学活动 (54) 54
高职教育 (54) 54
学习兴趣 (51) 51
情境教学法 (50) 50
交际教学法 (49) 49
信息技术课 (49) 49
实践教学 (47) 47
初中 (45) 45
教学目标 (44) 44
高职英语教学 (43) 43
任务型教学 (41) 41
计算机 (41) 41
交际能力 (40) 40
英语口语教学 (39) 39
英语课程标准 (38) 38
信息技术课程 (37) 37
外语教学 (37) 37
情景教学法 (36) 36
引导学生 (35) 35
教学方式 (35) 35
英语阅读教学 (35) 35
课程改革 (35) 35
英语教学法 (34) 34
任务型 (33) 33
建构主义学习理论 (33) 33
计算机课程 (33) 33
以学生为中心 (32) 32
听力教学 (32) 32
建构主义教学理论 (32) 32
建构主义理论 (32) 32
教学应用 (32) 32
英语阅读 (32) 32
实施 (31) 31
工作任务 (31) 31
独立学院 (31) 31
职业教育 (31) 31
计算机应用基础 (31) 31
设计 (31) 31
课程 (31) 31
课程教学 (31) 31
问题 (31) 31
写作教学 (30) 30
学习活动 (29) 29
应用研究 (29) 29
英语口语 (29) 29
语言知识 (29) 29
任务型语言教学 (28) 28
任务式教学法 (28) 28
分层教学法 (28) 28
小学 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 全军
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 8, pp. 204 - 204
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 118 - 119
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 11, p. 129
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, p. 108
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 1X, pp. 168 - 168
Journal Article
by 柴娟
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 2, pp. 19 - 19
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 9X, p. 168
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 22, pp. 83 - 84
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue X, p. 189
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 4, pp. 171 - 172
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2016, Volume 7, Issue 7, pp. 129 - 130
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, pp. 114 - 115
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 5, pp. 316 - 317
Journal Article
by 张琪
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 12, pp. 116 - 116
Journal Article
by 葛兰
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 3, pp. 204 - 205
Journal Article
by 刘可
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 9, pp. 172 - 173
Journal Article
by 吴昉
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 23, pp. 48 - 51
Journal Article
by 项兰
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 26, pp. 202 - 203
Journal Article
潍坊学院学报, ISSN 1671-4288, 2017, Volume 17, Issue 4, pp. 82 - 84
Journal Article
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2015, Issue 5, pp. 85 - 86
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.