UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
信息传递 (3367) 3367
传递信息 (1554) 1554
课堂教学 (213) 213
传递 (174) 174
学生 (166) 166
信息传递方式 (149) 149
信息技术 (149) 149
教师 (132) 132
应用 (113) 113
教学过程 (110) 110
信息不对称 (109) 109
教学效果 (109) 109
信号传递 (106) 106
信息 (106) 106
信息服务 (85) 85
图书馆 (85) 85
语文教学 (82) 82
文献传递 (79) 79
传递过程 (74) 74
信息交流 (72) 72
信息传递过程 (69) 69
互联网 (68) 68
信息时代 (68) 68
多媒体技术 (65) 65
传递方式 (61) 61
中国 (60) 60
体态语言 (60) 60
信息资源 (59) 59
企业 (57) 57
教学手段 (53) 53
传递速度 (50) 50
信息工作 (50) 50
培养 (48) 48
多媒体教学 (48) 48
信息传递功能 (47) 47
信息传递系统 (47) 47
信息反馈 (47) 47
语言 (47) 47
体育教学 (45) 45
教学方法 (45) 45
有声语言 (45) 45
语文课堂教学 (45) 45
面部表情 (44) 44
信息化 (43) 43
消费者 (43) 43
网络技术 (43) 43
语文教师 (43) 43
生态系统 (42) 42
反馈信息 (41) 41
口语交际能力 (41) 41
现代社会 (41) 41
语言艺术 (40) 40
学术月刊 (39) 39
教学活动 (39) 39
教学内容 (38) 38
教学媒体 (38) 38
网络环境 (38) 38
英语教学 (38) 38
信息传递渠道 (37) 37
社会生活 (37) 37
科学技术 (37) 37
课堂教学过程 (37) 37
高校图书馆 (37) 37
传授知识 (36) 36
信息传递机制 (36) 36
信息社会 (36) 36
小学 (36) 36
教学语言 (36) 36
能力的培养 (36) 36
计算机 (36) 36
人类社会 (35) 35
利用 (34) 34
学习过程 (34) 34
小学生 (34) 34
教学信息 (34) 34
获取信息 (34) 34
教学质量 (33) 33
网络 (33) 33
表达思想 (33) 33
计算机技术 (33) 33
交际工具 (32) 32
信息载体 (32) 32
多媒体 (32) 32
数学教学 (32) 32
语言文字 (32) 32
逆向选择 (32) 32
信息传递速度 (31) 31
书面表达 (30) 30
优化 (30) 30
信息系统 (30) 30
数学课堂 (30) 30
高校 (30) 30
信息共享 (29) 29
信息沟通 (29) 29
初中 (29) 29
课堂 (29) 29
中学生 (28) 28
交际能力 (28) 28
情感交流 (28) 28
数学课堂教学 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 吴优
作文大王:低年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 6, pp. 30 - 31
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2016, Issue 24, pp. 77 - 78
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2016, Issue 24, pp. 77 - 78
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, p. 79
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 13, pp. 149 - 149
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, pp. 79 - 79
Journal Article
广西教育学院学报, ISSN 1006-9410, 2017, Issue 4, pp. 40 - 46
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2014, Volume 5, Issue 6, pp. 93 - 95
Journal Article
by 曹彤
大众理财顾问, ISSN 1672-5964, 2017, Issue 7, pp. 58 - 59
Journal Article
农业网络信息, ISSN 1672-6251, 2015, Issue 4, pp. 48 - 50
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 176 - 178
Journal Article
by 邓雪
四川教育, ISSN 1005-1910, 2017, Issue 20, pp. 74 - 74
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2017, Issue 3, pp. 22 - 24
Journal Article
中学政治教学参考:上旬, ISSN 1002-2147, 2017, Issue 6, pp. 19 - 21
Journal Article
by 高娜
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 32, pp. 38 - 38
Journal Article
by 余怒
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2015, Issue 1, pp. 15 - 17
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2013, Issue 17, pp. 32 - 32
Journal Article
中国党政干部论坛, ISSN 1006-0391, 2016, Issue 9, pp. 99 - 99
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2016, Issue 2, pp. 23 - 25
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 4, pp. 287 - 287
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.