UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
获取信息 (2586) 2586
信息获取 (1060) 1060
学生 (257) 257
获取知识 (221) 221
处理信息 (218) 218
信息技术 (171) 171
阅读能力 (161) 161
知识获取 (148) 148
互联网 (136) 136
获取 (128) 128
初中 (109) 109
能力的培养 (108) 108
阅读教学 (107) 107
信息素养 (102) 102
信息获取能力 (101) 101
培养 (99) 99
信息技术课程 (96) 96
应用 (92) 92
信息技术教学 (89) 89
获取信息能力 (89) 89
解决问题的能力 (87) 87
语文教学 (87) 87
信息社会 (86) 86
信息资源 (84) 84
应用信息 (81) 81
信息时代 (80) 80
信息获取方式 (80) 80
课堂教学 (77) 77
大学生 (75) 75
开放获取 (73) 73
英语教学 (73) 73
传统媒体 (72) 72
英语阅读教学 (71) 71
合作学习 (70) 70
图书馆 (69) 69
高中 (69) 69
信息 (67) 67
非法获取 (67) 67
语言文字 (64) 64
认识世界 (61) 61
语文课程标准 (58) 58
信息获取渠道 (57) 57
思想观念 (57) 57
小学生 (56) 56
英语阅读能力 (56) 56
数据获取 (55) 55
网络技术 (53) 53
新媒体 (52) 52
信息搜集 (51) 51
学术论文 (51) 51
信息服务 (50) 50
学术性刊物 (49) 49
情报学报 (49) 49
投稿须知 (49) 49
科学领域 (49) 49
引导学生 (48) 48
语文阅读教学 (48) 48
教学过程 (47) 47
阅读 (47) 47
网络时代 (46) 46
理论与实践 (45) 45
教师 (44) 44
现代信息技术 (43) 43
互联网时代 (42) 42
网络 (42) 42
搜索引擎 (41) 41
日常生活 (41) 41
阅读理解能力 (41) 41
获取方式 (40) 40
高考 (40) 40
学习方式 (39) 39
小学 (39) 39
科学技术 (39) 39
网络环境 (39) 39
能力 (39) 39
信息处理 (38) 38
21世纪 (37) 37
个人信息 (37) 37
信息检索 (37) 37
信息需求 (37) 37
公共获取 (37) 37
教学设计 (37) 37
新课程改革 (37) 37
英语课程标准 (37) 37
高中英语教学 (37) 37
新课程标准 (36) 36
移动互联网 (36) 36
信息获取权 (35) 35
有效性 (35) 35
终身学习 (35) 35
英语阅读 (35) 35
高校图书馆 (35) 35
企业 (34) 34
信息技术课 (34) 34
新媒体时代 (34) 34
利用 (33) 33
学习过程 (33) 33
教学效果 (33) 33
教学目标 (32) 32
获取途径 (32) 32
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


资源信息与工程, ISSN 2096-2339, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 140 - 141
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2018, Issue 3, pp. 80 - 81
Journal Article
软件导刊, ISSN 1672-7800, 2018, Volume 17, Issue 1, pp. 41 - 43
Journal Article
Dian zi yu xin xi xue bao = Journal of electronics & information technology, ISSN 1009-5896, 2016, Volume 38, Issue 1, pp. 229 - 240
Journal Article
by 李爽
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2016, Volume 2, Issue 15, pp. 52 - 54
Journal Article
by 周梅
Nanjing da xue xue bao. Zhe xue, ren wen ke xue, she hui ke xue, ISSN 1007-7278, 2013, Volume 50, Issue 4, pp. 20 - 28
Journal Article
重慶郵電大學學報(社會科學版), ISSN 1673-8268, 08/2014, Volume 26, Issue 4, pp. 32 - 38
Journal Article
中国临床保健杂志, ISSN 1672-6790, 2017, Volume 20, Issue 6, pp. 731 - 733
Journal Article
by 张秀
Dili jiaoyu, ISSN 1005-5207, 2017, Issue 6, pp. 33 - 36
Journal Article
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 24, pp. 43 - 44
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 5, pp. 33 - 34
Journal Article
by 刘锋 and 李琳
Guang xue, jing mi gong cheng, ISSN 1004-924X, 2017, Volume 25, Issue 9, pp. 2454 - 2460
Journal Article
Guo ji yan ke za zhi, ISSN 1672-5123, 2014, Volume 14, Issue 6, pp. 1122 - 1126
Journal Article
by 戴哲
宁波广播电视大学学报, ISSN 1672-3724, 2014, Volume 12, Issue 1, pp. 70 - 74
Journal Article
by 牛洁
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2013, Issue 9, pp. 23 - 25
Journal Article
图书馆建设, ISSN 1004-325X, 2014, Issue 5, pp. 17 - 24
Journal Article
by 谢倩
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 27, pp. 40 - 40
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2016, Issue 12, p. 223
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 1, p. 107
Journal Article
by 王晶
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 12, p. 143
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.