UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习兴趣 (25) 25
信息技术 (18) 18
实验教学 (6) 6
化学实验 (5) 5
化学教学 (5) 5
物理实验教学 (5) 5
兴趣 (4) 4
课堂教学 (4) 4
学生兴趣 (3) 3
实验课 (3) 3
小实验 (3) 3
应用 (3) 3
教学效果 (3) 3
信息 (2) 2
信息技术手段 (2) 2
信息技术教师 (2) 2
动手能力 (2) 2
化学实验教学 (2) 2
多媒体 (2) 2
多媒体技术 (2) 2
学生 (2) 2
实验 (2) 2
实验科学 (2) 2
应用信息技术 (2) 2
教学实践 (2) 2
教学手段 (2) 2
教学方式 (2) 2
教学有效性 (2) 2
整合 (2) 2
演示实验 (2) 2
物理实验 (2) 2
辅助教学 (2) 2
高中化学教学 (2) 2
高中物理教学 (2) 2
上海市闵行区 (1) 1
个人兴趣 (1) 1
中学 (1) 1
中学生 (1) 1
主动性 (1) 1
主动探究 (1) 1
主要表现 (1) 1
优势 (1) 1
优化 (1) 1
优化课堂结构 (1) 1
传统教学 (1) 1
传统教学手段 (1) 1
传统教学方法 (1) 1
信息;实验;兴趣;教学 (1) 1
信息优化 (1) 1
信息光学实验 (1) 1
信息反馈 (1) 1
信息技术教学 (1) 1
信息技术课堂 (1) 1
信息时代 (1) 1
信息给予题 (1) 1
借鉴 (1) 1
公共必修课 (1) 1
兴趣小组 (1) 1
兴趣广泛 (1) 1
兴趣教学 (1) 1
兴趣教学法 (1) 1
内涵发展 (1) 1
分工进行 (1) 1
分类教学 (1) 1
创新精神 (1) 1
创造型人才 (1) 1
创造思维 (1) 1
创造教育 (1) 1
初中物理 (1) 1
初中物理教学 (1) 1
初中物理教学;实验教学;dis;物理老师;传感技术;实验兴趣;信息系统;实验器材;物理现象;计算机技术 (1) 1
利用 (1) 1
动手操作能力 (1) 1
动画制作 (1) 1
动画教学 (1) 1
化学反应 (1) 1
化学反应过程 (1) 1
化学基本概念 (1) 1
化学教学质量 (1) 1
参与活动 (1) 1
参照物 (1) 1
发展能力 (1) 1
变化规律 (1) 1
启迪思维 (1) 1
和谐教育思想 (1) 1
垃圾筒 (1) 1
培养 (1) 1
基因 (1) 1
基本概念 (1) 1
基础教育课程改革纲要 (1) 1
复杂现象 (1) 1
多媒体信息技术 (1) 1
多媒体教学 (1) 1
多媒体教学技术 (1) 1
学习方法 (1) 1
学习物理兴趣 (1) 1
学习环节 (1) 1
学习过程 (1) 1
学校特色 (1) 1
学生分组实验 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


都市家教:下半月, ISSN 1673-0410, 2017, Issue 1, pp. 55 - 55
Journal Article
基础教育课程, ISSN 1672-6715, 2016, Issue 16, pp. 16 - 17
Journal Article
by 蔡俊
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2014, Issue 24, pp. 63 - 63
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2013, Issue 32, pp. 182 - 183
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2014, Volume 21, Issue 12, pp. 79 - 79
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2015, Issue 13, pp. 10 - 11
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2012, Volume 30, Issue 1, pp. 16 - 17
Journal Article
by 毕涛
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2013, Issue 8, pp. 39 - 39
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2009, Issue 9, pp. 36 - 36
Journal Article
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2013, Issue 14, pp. 60 - 61
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2013, Issue 6, pp. 9 - 9
Journal Article
by 丛宏
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2010, Issue 16, pp. 47 - 48
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2010, Issue 4, pp. 68 - 68
Journal Article
江苏科技信息(科技创业), ISSN 1004-7530, 2009, Issue 7, pp. 70 - 73
Journal Article
Journal Article
教师, ISSN 1674-120X, 2016, Issue 12, pp. 64 - 64
Journal Article
Gansu jiao yu, ISSN 1004-0463, 2015, Issue 20, pp. 115 - 115
Journal Article
Tianjin jiao yu, ISSN 0493-2099, 2014, Issue 21, pp. 30 - 31
Journal Article
湖南教育:D版, ISSN 1000-7644, 2015, Issue 12, pp. 43 - 44
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.