UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学内容 (73) 73
视听结合 (25) 25
教学方法 (17) 17
课文内容 (15) 15
视听材料 (14) 14
课堂教学 (14) 14
教学效果 (13) 13
视听教材 (11) 11
视听教学 (9) 9
多媒体技术 (7) 7
多媒体课件 (7) 7
电视教材 (7) 7
视听说教学 (7) 7
外语教学 (6) 6
学生 (6) 6
教学质量 (6) 6
文字教材 (6) 6
电化教学 (6) 6
电教媒体 (6) 6
视听效果 (6) 6
语文教学 (6) 6
课堂教学内容 (6) 6
阅读效率 (6) 6
应用 (5) 5
教学设计 (5) 5
教师 (5) 5
视听媒体 (5) 5
视听说课 (5) 5
阅读教学 (5) 5
信息技术 (4) 4
多媒体 (4) 4
教学信息 (4) 4
教学媒体 (4) 4
教学手段 (4) 4
教学模式 (4) 4
教学过程 (4) 4
文字运用 (4) 4
英语视听说 (4) 4
视听手段 (4) 4
视听说课教学 (4) 4
主讲教师 (3) 3
作文 (3) 3
初中 (3) 3
外语电化教学 (3) 3
多媒体教学 (3) 3
学习内容 (3) 3
学习者 (3) 3
学生学习 (3) 3
教学情境 (3) 3
教学改革 (3) 3
教学方式 (3) 3
教学目标 (3) 3
教材内容 (3) 3
现代教学媒体 (3) 3
电教手段 (3) 3
视听艺术 (3) 3
视听说 (3) 3
语文阅读 (3) 3
语言实验室 (3) 3
课堂气氛 (3) 3
课本内容 (3) 3
内容具体化 (2) 2
内容特点 (2) 2
听力课 (2) 2
听力课堂 (2) 2
听说能力 (2) 2
地理教学 (2) 2
多媒体辅助 (2) 2
学习 (2) 2
学习兴趣 (2) 2
学生能力培养 (2) 2
师资培训 (2) 2
广播电视大学 (2) 2
开放教育 (2) 2
思想品德 (2) 2
感性认识 (2) 2
授课内容 (2) 2
教学实践 (2) 2
教学技能 (2) 2
教学活动 (2) 2
教学环节 (2) 2
教学目的 (2) 2
教学要求 (2) 2
教学资源 (2) 2
教育教学 (2) 2
文字稿 (2) 2
无意注意 (2) 2
日语视听说 (2) 2
现代教育技术 (2) 2
理论联系实际 (2) 2
电教设备 (2) 2
电视机 (2) 2
直观形象 (2) 2
硬件设备 (2) 2
系统分析方法 (2) 2
统编教材 (2) 2
自主学习 (2) 2
英语教学 (2) 2
英语课堂 (2) 2
英语课堂教学 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 7, pp. 241 - 242
Journal Article
by 孙蕊
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 7, pp. 13 - 14
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 16, pp. 244 - 244
Journal Article
by 谢梦
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 28, pp. 104 - 104
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 4X, pp. 29 - 30
Journal Article
音乐天地, ISSN 1003-4218, 2015, Issue 7, pp. 23 - 24
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 6X, pp. 29 - 30
Journal Article
by 张莉
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2016, Volume 34, Issue 8, pp. 46 - 47
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2010, Issue 20, pp. 233 - 234
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2012, Issue 36, pp. 143 - 143
Journal Article
Jiao yu yan jiu, ISSN 1002-5731, 2011, Issue 4, pp. 48 - 48
Journal Article
商情:科学教育家, ISSN 1673-4041, 2008, Issue 4, pp. 265 - 265
Journal Article
by 金靖
学前课程研究, ISSN 1673-9531, 2008, Issue 4, pp. 68 - 68
Journal Article
西部素质教育, ISSN 2095-6401, 2017, Volume 3, Issue 17, pp. 250 - 250
Journal Article
by 王芳
西昌学院学报:社会科学版, ISSN 1673-1883, 2014, Volume 26, Issue 3, pp. 153 - 156
Journal Article
杂文月刊:教育世界, ISSN 1009-2218, 2016, Issue 9, pp. 199 - 200
Journal Article
Guizhou jiao yu, ISSN 0451-0038, 2015, Issue 7, pp. 43 - 44
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2014, Issue 71, pp. 14 - 14
Journal Article
小学科学:教师, ISSN 1674-6317, 2015, Issue 7, pp. 114 - 114
Journal Article
大学时代:B版, ISSN 1671-6566, 2006, Issue 10, pp. 127 - 127
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.