UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
写话 (1067) 1067
写话教学 (642) 642
低年级 (275) 275
小学低年级 (214) 214
阅读教学 (200) 200
习作教学 (198) 198
写话训练 (198) 198
语文课程标准 (190) 190
作文教学 (186) 186
看图写话 (178) 178
学生 (173) 173
语文教学 (168) 168
低年级学生 (161) 161
学语文 (112) 112
小学 (112) 112
写话能力 (107) 107
小学语文 (107) 107
课程标准 (102) 102
课堂教学 (98) 98
小学作文教学 (97) 97
课文内容 (94) 94
教学效果 (91) 91
语言文字 (91) 91
读写结合 (91) 91
孩子 (81) 81
教学策略 (81) 81
读写例话 (78) 78
教学 (74) 74
引导学生 (73) 73
苏教版 (73) 73
二年级 (70) 70
写作兴趣 (70) 70
学生习作 (70) 70
作文训练 (68) 68
说话训练 (67) 67
识字教学 (66) 66
教学实践 (65) 65
教学方法 (65) 65
事物 (64) 64
小学生 (61) 61
低年级语文教学 (58) 58
周围事物 (58) 58
小学语文教学 (57) 57
语言表达能力 (56) 56
作文课 (55) 55
仿写 (54) 54
作文能力 (54) 54
基础训练 (54) 54
说话 (50) 50
写作 (47) 47
识字量 (47) 47
教学内容 (46) 46
培养 (45) 45
教学过程 (45) 45
语文 (45) 45
作文 (44) 44
书面语言 (42) 42
人教版 (42) 42
写作能力 (42) 42
教学目标 (42) 42
教师 (42) 42
观察生活 (41) 41
快乐 (40) 40
第一学段 (40) 40
写作方法 (38) 38
写作素材 (38) 38
命题作文 (38) 38
小学语文教材 (38) 38
训练重点 (38) 38
语文教师 (38) 38
习作 (37) 37
写作教学 (36) 36
看图说话 (36) 36
三年级 (35) 35
书面表达 (35) 35
语文教学大纲 (33) 33
思维能力 (32) 32
能力的培养 (32) 32
教学设计 (31) 31
起步阶段 (31) 31
童话故事 (30) 30
顺序观察 (30) 30
一年级 (29) 29
作文指导 (29) 29
教学情境 (29) 29
观察能力 (29) 29
认读 (29) 29
阅读积累 (29) 29
中学 (28) 28
小学低年级学生 (28) 28
写作训练 (27) 27
识字能力 (27) 27
写话练习 (26) 26
学段 (26) 26
小学语文教师 (26) 26
教学实录 (26) 26
绘本 (26) 26
中高年级 (25) 25
学生写作 (25) 25
小学生作文 (25) 25
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 贾姣
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 1, pp. 104 - 104
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 14 - 14
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 11, p. 236
Journal Article
by 张敏
写作:下, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 5, pp. 32 - 33
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 4, pp. 185 - 185
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2018, Issue 1, pp. 55 - 56
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 25, pp. 73 - 74
Journal Article
by 王云
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 1, pp. 83 - 83
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 12, p. 92
Journal Article
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 8, pp. 18 - 18
Journal Article
by 张玥
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 13, pp. 29 - 29
Journal Article
by 张红
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 7, pp. 5 - 6
Journal Article
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 8, pp. 16 - 17
Journal Article
江苏教育研究:实践(B版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 10, pp. 61 - 62
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 4, pp. 81 - 82
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 4, pp. 82 - 83
Journal Article
Journal Article
by 朱卉
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 41, pp. 9 - 10
Journal Article
by 李霞
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 33, pp. 200 - 200
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 9, pp. 188 - 189
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.