UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
生产效率 (56) 56
利润效率 (50) 50
利润 (42) 42
利润最大化 (32) 32
商业银行 (29) 29
企业利润 (28) 28
成本效率 (27) 27
效率 (26) 26
工作效率 (24) 24
利润空间 (20) 20
劳动效率 (15) 15
企业 (14) 14
实现利润 (14) 14
利润总额 (13) 13
国有企业 (13) 13
利润分配 (12) 12
资金使用效率 (12) 12
运营效率 (11) 11
企业效率 (10) 10
利润增长点 (10) 10
利润指标 (10) 10
利润中心 (9) 9
市场竞争 (9) 9
管理效率 (9) 9
中国 (8) 8
企业经营效率 (7) 7
低效率 (7) 7
可持续性 (7) 7
目标利润 (7) 7
销售收入 (7) 7
降低成本 (7) 7
公平与效率 (6) 6
技术进步 (6) 6
物流效率 (6) 6
经济利润 (6) 6
经济发展 (6) 6
经营利润 (6) 6
企业管理创新 (5) 5
利润分享 (5) 5
利润来源 (5) 5
劳动生产效率 (5) 5
成本 (5) 5
效率问题 (5) 5
最大利润 (5) 5
现代企业 (5) 5
现代企业制度 (5) 5
生产要素 (5) 5
税后利润 (5) 5
竞争优势 (5) 5
第三利润源 (5) 5
资源配置效率 (5) 5
sfa (4) 4
中国银行业 (4) 4
产品质量 (4) 4
企业利润最大化 (4) 4
企业经营 (4) 4
企业财务管理 (4) 4
信息技术 (4) 4
决策效率 (4) 4
创新速度 (4) 4
利润增长 (4) 4
利用效率 (4) 4
効率 (4) 4
商业利润 (4) 4
国有商业银行 (4) 4
国际竞争力 (4) 4
工业企业 (4) 4
市场 (4) 4
市场经济 (4) 4
技术效率 (4) 4
流通效率 (4) 4
生产成本 (4) 4
盈利能力 (4) 4
组织效率 (4) 4
经营效率 (4) 4
经营机制 (4) 4
营运效率 (4) 4
资本使用效率 (4) 4
资金管理 (4) 4
追求利润 (4) 4
dea (3) 3
上市公司 (3) 3
上市银行 (3) 3
中央企业 (3) 3
产出效率 (3) 3
产品创新 (3) 3
产品利润 (3) 3
产品结构 (3) 3
企业价值链 (3) 3
企业内部 (3) 3
企业员工 (3) 3
企业文化 (3) 3
使用效率 (3) 3
信息化建设 (3) 3
净资产收益率 (3) 3
利润函数 (3) 3
利润源 (3) 3
利润额 (3) 3
利潤 (3) 3
制造商 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


经济界, ISSN 1007-0486, 2015, Issue 6, pp. 25 - 29
Journal Article
经济学(季刊), ISSN 2095-1086, 2015, Issue 1, pp. 535 - 556
Journal Article
林业经济问题, ISSN 1005-9709, 2017, Volume 37, Issue 5, pp. 65 - 72
Journal Article
保险研究, ISSN 1004-3306, 2015, Issue 9, pp. 104 - 116
Journal Article
中国管理科学, ISSN 1003-207X, 2015, Volume 23, Issue 12, pp. 27 - 34
Journal Article
中国管理科学, ISSN 1003-207X, 2015, Issue S1, pp. 437 - 444
Journal Article
保险研究, ISSN 1004-3306, 2014, Issue 11, pp. 103 - 111
Journal Article
海南金融, ISSN 1003-9031, 2012, Issue 6, pp. 19 - 24
Journal Article
上海财经大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1009-0150, 2012, Volume 14, Issue 3, pp. 90 - 96
Journal Article
by 巩斌
绥化学院学报, ISSN 2095-0438, 2013, Volume 33, Issue 12, pp. 41 - 44
Journal Article
当代财经, ISSN 1005-0892, 2010, Issue 3, pp. 61 - 67
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2012, Issue 9, pp. 9 - 10
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2012, Issue 1, pp. 32 - 34
Journal Article
金融论坛, ISSN 1009-9190, 2010, Issue 12, pp. 16 - 23
Journal Article
by 郭俊
西部金融, ISSN 1674-0017, 2013, Issue 5, pp. 31 - 34
Journal Article
扬州职业大学学报, ISSN 1008-3693, 2011, Volume 15, Issue 4, pp. 1 - 4
Journal Article
金融发展研究, ISSN 1674-2265, 2011, Issue 11, pp. 12 - 17
Journal Article
中国管理科学, ISSN 1003-207X, 2012, Issue S1, pp. 433 - 438
Journal Article
中国管理科学, ISSN 1003-207X, 2010, Volume 18, Issue 5, pp. 49 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.