UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
化学教材 (1023) 1023
教材 (740) 740
化学 (479) 479
高中化学 (408) 408
化学教学 (398) 398
新教材 (347) 347
初中化学 (291) 291
高中化学教材 (234) 234
初中化学教材 (201) 201
中学化学 (180) 180
化学实验 (180) 180
学生 (179) 179
化学教育 (174) 174
教材内容 (167) 167
人教版 (156) 156
教材分析 (135) 135
中学 (133) 133
演示实验 (124) 124
教育 (121) 121
教学内容 (112) 112
高中 (110) 110
中学化学教学 (109) 109
化学教师 (108) 108
课堂教学 (106) 106
高中化学教学 (102) 102
教学过程 (101) 101
教学方法 (100) 100
化学知识 (98) 98
実験 (97) 97
教材编写 (94) 94
实验教学 (93) 93
教师 (90) 90
教学设计 (86) 86
教学改革 (84) 84
课程标准 (84) 84
化学学习 (81) 81
教学实践 (81) 81
化学实验教学 (80) 80
教学效果 (79) 79
教材改革 (76) 76
化学课程标准 (74) 74
初中化学教学 (73) 73
元素化合物 (72) 72
氧化还原反应 (71) 71
苏教版 (71) 71
高校 (71) 71
学校 (68) 68
初中 (67) 67
课程改革 (67) 67
实验 (66) 66
高等学校 (65) 65
化学概念 (64) 64
化学课堂教学 (64) 64
研究 (64) 64
新课程改革 (63) 63
教材建设 (62) 62
应用 (59) 59
新课程 (58) 58
学习方法 (57) 57
教学 (55) 55
化学课 (52) 52
化学课程 (52) 52
高中教材 (52) 52
学习 (51) 51
素质教育 (51) 51
化学学科 (50) 50
学习兴趣 (50) 50
化学新课程 (48) 48
人教版教材 (46) 46
開発 (46) 46
反应 (45) 45
利用 (44) 44
基础知识 (44) 44
物质结构 (44) 44
科学探究 (44) 44
九年级 (43) 43
学习过程 (43) 43
必修教材 (43) 43
教学质量 (43) 43
化学実験 (42) 42
化学课堂 (42) 42
関係 (42) 42
初中教材 (41) 41
教学策略 (41) 41
新课程标准 (41) 41
知识点 (41) 41
科学素养 (41) 41
人民教育出版社 (40) 40
化学方程式 (40) 40
实验内容 (40) 40
新课标 (40) 40
講演 (40) 40
大学 (39) 39
教学大纲 (39) 39
生物化学 (39) 39
高考 (39) 39
ヘッドライン (38) 38
化合物 (37) 37
义务教育 (36) 36
九年义务教育 (36) 36
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 6, pp. 41 - 41
Journal Article
发展, ISSN 1004-8863, 2015, Issue 2, pp. 126 - 126
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2015, Issue 1, pp. 81 - 84
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2014, Issue 6, pp. 66 - 67
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2017, Volume 34, Issue 6, pp. 34 - 34
Journal Article
Journal Article
by 周瑶 and 刘克文
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 17, pp. 9 - 13
Journal Article
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2018, Issue 1, pp. 125 - 127
Journal Article
by 黄梅
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 13, pp. 72 - 77
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 19, pp. 77 - 81
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2015, Issue 1X, pp. 23 - 24
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 5, pp. 1 - 4
Journal Article
by 郭廓
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 7, pp. 240 - 241
Journal Article
by 杨孝容 and 成英 and 叶芹
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 21, pp. 69 - 71
Journal Article
by 邓育红 and 倪娟
化学教育, ISSN 1003-3807, 2017, Volume 38, Issue 13, pp. 1 - 6
Journal Article
by 丁浩
化学教学, ISSN 1005-6629, 2015, Issue 7, pp. 14 - 16
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2015, Issue 11, pp. 18 - 22
Journal Article
黔南民族师范学院学报, ISSN 1674-2389, 2017, Volume 37, Issue 4, pp. 96 - 99
Journal Article
by 付勇
化学教育, ISSN 1003-3807, 2017, Volume 38, Issue 15, pp. 63 - 65
Journal Article
天津师范大学学报:基础教育版, ISSN 1009-7228, 2017, Volume 18, Issue 3, pp. 65 - 68
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.