UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
化学教学 (99) 99
教学语言 (65) 65
课堂教学 (58) 58
语言表达能力 (55) 55
语言艺术 (54) 54
化学语言 (44) 44
化学 (37) 37
化学教师 (36) 36
语言 (36) 36
初中化学 (35) 35
高中化学 (32) 32
化学课堂教学 (31) 31
化学用语 (30) 30
学生 (30) 30
教学效果 (30) 30
化学课堂 (29) 29
化学实验 (25) 25
课堂语言 (23) 23
语言表达 (22) 22
教学过程 (21) 21
中学化学 (20) 20
教师 (20) 20
化学课 (19) 19
培养 (18) 18
化学教学语言 (17) 17
化学知识 (17) 17
学习兴趣 (17) 17
教师语言 (16) 16
中学 (14) 14
中学化学教学 (14) 14
化学学科 (14) 14
化学概念 (14) 14
语言文字 (14) 14
化学学习 (13) 13
化学计算 (13) 13
化学方程式 (12) 12
应用 (12) 12
教学内容 (12) 12
初中化学教学 (11) 11
教学方法 (10) 10
自然科学 (10) 10
化学教育 (9) 9
基础知识 (9) 9
学习过程 (9) 9
教学质量 (9) 9
演示实验 (9) 9
艺术性 (9) 9
高中化学教学 (9) 9
化学基础知识 (8) 8
实验 (8) 8
思维能力 (8) 8
新课程改革 (8) 8
课堂教学语言 (8) 8
书面语言 (7) 7
化学教材 (7) 7
化学符号 (7) 7
学习 (7) 7
教学 (7) 7
科技语言 (7) 7
能力的培养 (7) 7
语言规范 (7) 7
高中 (7) 7
中考 (6) 6
兴趣 (6) 6
初中化学教材 (6) 6
化学物质 (6) 6
双语教学 (6) 6
变化规律 (6) 6
新课程 (6) 6
科学性 (6) 6
素质教育 (6) 6
语言美 (6) 6
语言表述 (6) 6
语言魅力 (6) 6
趣味性 (6) 6
中学化学教师 (5) 5
优化 (5) 5
化学信息 (5) 5
化学原理 (5) 5
化学变化 (5) 5
化学实验教学 (5) 5
化学用语教学 (5) 5
培养学生 (5) 5
学习方式 (5) 5
学科语言 (5) 5
实验能力 (5) 5
幽默语言 (5) 5
思维过程 (5) 5
教学任务 (5) 5
教学实践 (5) 5
教学手段 (5) 5
教学改革 (5) 5
教学方式 (5) 5
教学活动 (5) 5
教学语言艺术 (5) 5
数学语言 (5) 5
有效性 (5) 5
模糊语言 (5) 5
科学技术 (5) 5
肢体语言 (5) 5
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


军事交通学院学报, ISSN 1674-2192, 2015, Volume 17, Issue 9, pp. 70 - 72
Journal Article
by 郑兴
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 12, pp. 34 - 35
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2012, Issue 4, pp. 9 - 11
Journal Article
中学化学, ISSN 1007-8711, 2017, Issue 2, pp. 48 - 49
Journal Article
江西化工, ISSN 1008-3103, 2013, Issue 2, pp. 282 - 284
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2010, Issue 24, pp. 77 - 77
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue 5, pp. 10 - 14
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2015, Issue 7, pp. 3 - 9
Journal Article
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 24, pp. 107 - 108
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2010, Volume 31, Issue 3, pp. 68 - 70
Journal Article
新课程, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 24, pp. 70 - 71
Journal Article
新课程:教师, ISSN 1673-2162, 2015, Issue 8, pp. 70 - 71
Journal Article
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 1, pp. 192 - 192
Journal Article
科学咨询, ISSN 1671-4822, 2014, Issue 27, pp. 99 - 99
Journal Article
by 赵华 and 龚爱晴
化学教育, ISSN 1003-3807, 2010, Volume 31, Issue 3, pp. 71 - 73
Journal Article
楚雄師範學院學報, ISSN 1671-7406, 06/2008, Volume 23, Issue 6, pp. 70 - 74
Journal Article
化学教育, ISSN 1003-3807, 2006, Volume 27, Issue 9, pp. 11 - 14
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.