UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
参与意识 (2109) 2109
培养 (481) 481
学生 (366) 366
主动参与意识 (353) 353
课堂教学 (343) 343
学生参与 (231) 231
主体参与意识 (230) 230
学生主动参与 (219) 219
创新意识 (202) 202
数学教学 (201) 201
主体意识 (178) 178
数学课堂 (175) 175
学习兴趣 (171) 171
素质教育 (166) 166
主动参与 (149) 149
教师 (139) 139
语文教学 (138) 138
学生参与意识 (136) 136
公众参与 (132) 132
教学过程 (130) 130
政治参与 (123) 123
政治参与意识 (119) 119
公民意识 (110) 110
教学活动 (101) 101
数学课堂教学 (99) 99
小学 (95) 95
引导学生 (95) 95
问题意识 (95) 95
中学生 (92) 92
自主学习 (89) 89
教学方法 (87) 87
激发 (86) 86
大学生 (85) 85
创新能力 (78) 78
合作意识 (75) 75
教学效果 (75) 75
社会参与意识 (74) 74
学习方式 (73) 73
初中 (71) 71
学生思维 (71) 71
能力的培养 (71) 71
课堂提问 (71) 71
课堂教学效果 (71) 71
体育教学 (70) 70
学生的主体作用 (69) 69
意识 (69) 69
教学实践 (66) 66
培养学生 (65) 65
学习过程 (65) 65
新课程改革 (64) 64
教学模式 (61) 61
课堂 (60) 60
参与 (58) 58
教学内容 (58) 58
学习活动 (57) 57
学生创新意识 (57) 57
小学数学教学 (57) 57
小学生 (57) 57
竞争意识 (57) 57
实践能力 (56) 56
民主意识 (55) 55
自主意识 (54) 54
英语教学 (54) 54
课堂教学效率 (54) 54
学生自主学习 (53) 53
环境意识 (53) 53
课程改革 (53) 53
中学 (52) 52
学习积极性 (52) 52
主动参与学习 (51) 51
新课程标准 (51) 51
合作学习 (50) 50
参与能力 (49) 49
培养能力 (49) 49
学生素质 (47) 47
创新精神 (46) 46
课堂参与 (46) 46
思维能力 (45) 45
数学 (45) 45
主人翁意识 (44) 44
主体参与 (44) 44
课堂气氛 (44) 44
作文教学 (43) 43
语文课堂 (43) 43
小组合作学习 (42) 42
教学目标 (41) 41
传授知识 (40) 40
以学生为主体 (39) 39
参与管理 (38) 38
小学数学 (38) 38
师生关系 (38) 38
新课程 (38) 38
法治意识 (38) 38
社会参与 (38) 38
实践活动 (37) 37
教学策略 (37) 37
自主参与意识 (37) 37
公共参与 (36) 36
公民参与 (36) 36
教学改革 (36) 36
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 20, pp. 57 - 57
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 20, pp. 143 - 143
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 30, pp. 58 - 59
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2015, Issue 8, pp. 30 - 31
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 5, pp. 28 - 28
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 3, pp. 77 - 78
Journal Article
by 王凯
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 12, pp. 33 - 34
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 3, pp. 94 - 95
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 4, pp. 57 - 57
Journal Article
by 杨娟
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 3, p. 286
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 144 - 144
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 28, pp. 71 - 72
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 70 - 70
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 12, pp. 212 - 212
Journal Article
by 赵玉
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 4, pp. 67 - 67
Journal Article
by 郑玲
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 34, pp. 104 - 104
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 115 - 115
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 9, pp. 72 - 72
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2015, Issue 10, pp. 46 - 47
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 4, pp. 182 - 182
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.