UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
反馈 (241) 241
反馈评价 (194) 194
评价反馈 (182) 182
反馈信息 (176) 176
评价 (159) 159
课堂教学 (138) 138
信息反馈 (126) 126
教学评价 (98) 98
形成性评价 (84) 84
学习过程 (78) 78
教学反馈 (65) 65
教学质量 (57) 57
学生 (52) 52
课堂评价 (51) 51
教师 (50) 50
教学效果 (49) 49
教学过程 (47) 47
教学活动 (43) 43
自我评价 (40) 40
反馈机制 (39) 39
终结性评价 (39) 39
自主学习 (39) 39
作业评价 (36) 36
绩效评价 (36) 36
评价体系 (32) 32
360度反馈评价 (31) 31
学习活动 (31) 31
小学 (30) 30
学生反馈 (28) 28
评价标准 (28) 28
反馈功能 (27) 27
信息技术 (26) 26
评价方式 (26) 26
学习评价 (25) 25
教学方法 (25) 25
教学目标 (25) 25
评价指标 (25) 25
课堂教学评价 (25) 25
小学数学 (23) 23
教师反馈 (22) 22
英语教学 (21) 21
绩效管理 (20) 20
教师评价 (19) 19
评价方法 (19) 19
过程性评价 (19) 19
反馈作用 (18) 18
学生全面发展 (18) 18
有效性 (18) 18
体育教学 (17) 17
应用 (17) 17
教学行为 (17) 17
课程标准 (17) 17
作业批改 (16) 16
反馈方式 (16) 16
学习动机 (16) 16
数学作业 (16) 16
评价与反馈 (16) 16
个体差异 (15) 15
学习态度 (15) 15
教学反馈信息 (15) 15
目标教学 (15) 15
绩效反馈 (15) 15
评价语言 (15) 15
反馈与评价 (14) 14
学习效果 (14) 14
教学工作 (14) 14
数学学习评价 (14) 14
新课程 (14) 14
即时反馈 (13) 13
及时反馈 (13) 13
反馈系统 (13) 13
学生评价 (13) 13
微格教学 (13) 13
教学内容 (13) 13
绩效考核 (13) 13
课堂提问 (13) 13
阅读教学 (13) 13
人力资源管理 (12) 12
价值判断 (12) 12
学习情况 (12) 12
教育评价 (12) 12
数学教学 (12) 12
综合评价 (12) 12
360度反馈 (11) 11
合作探究 (11) 11
多元评价 (11) 11
学习水平 (11) 11
引导学生 (11) 11
教学任务 (11) 11
疗效评价 (11) 11
评价策略 (11) 11
语言运用 (11) 11
360度反馈评价法 (10) 10
企业 (10) 10
作文评价 (10) 10
反馈矫正 (10) 10
大学英语 (10) 10
学习能力 (10) 10
学生发展 (10) 10
小学生 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 6, pp. 17 - 17
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2017, Issue 2, pp. 117 - 118
Journal Article
by 陈苗 and 刘超 and 李航 and 叶葳 and 潘慧 and 庄俊玲
中华医学教育杂志, ISSN 1673-677X, 2016, Volume 36, Issue 6, pp. 891 - 894
Journal Article
农业网络信息, ISSN 1672-6251, 2017, Issue 2, pp. 59 - 63
Journal Article
齐鲁护理杂志, ISSN 1006-7256, 2017, Volume 23, Issue 24, pp. 122 - 123
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 1X, pp. 35 - 36
Journal Article
Journal Article
by 张鹉
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2015, Issue 5, pp. 53 - 54
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2014, Issue 16, pp. 151 - 152
Journal Article
信息技术与信息化, ISSN 1672-9528, 2014, Issue 10, pp. 138 - 140
Journal Article
by 吴娟
江西教育:教学版(B), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 10, pp. 25 - 26
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2015, Volume 33, Issue 1, pp. 90 - 91
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 23, pp. 44 - 44
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 22, pp. 149 - 149
Journal Article
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2016, Issue 22, pp. 38 - 38
Journal Article
全科护理, ISSN 1674-4748, 2014, Issue 19, pp. 1794 - 1796
Journal Article
by 李赛
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2014, Issue 14, pp. 28 - 28
Journal Article
护理管理杂志, ISSN 1671-315X, 2014, Volume 14, Issue 4, pp. 295 - 296
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2014, Issue 4, pp. 21 - 21
Journal Article
by 张玲
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 2, pp. 89 - 89
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.