UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
听力技巧 (401) 401
技巧 (236) 236
听力训练 (151) 151
英语听力 (143) 143
听力 (139) 139
听力教学 (133) 133
解题技巧 (104) 104
听力理解 (95) 95
应试技巧 (92) 92
听力材料 (90) 90
听力测试 (81) 81
英语 (61) 61
英语教学 (60) 60
听力能力 (57) 57
英语听力教学 (49) 49
答题技巧 (48) 48
初中英语 (42) 42
听力水平 (41) 41
听力技能 (34) 34
听力障碍 (33) 33
大学英语 (32) 32
听力理解能力 (31) 31
听力练习 (31) 31
听力考试 (31) 31
兴趣 (29) 29
听力试题 (29) 29
学生 (29) 29
高考 (29) 29
中考 (27) 27
英语学习 (26) 26
语言知识 (26) 26
高考英语 (25) 25
听力课 (24) 24
策略 (24) 24
高中英语 (24) 24
听力部分 (23) 23
训练 (22) 22
听力题 (21) 21
精听 (21) 21
英语听力水平 (21) 21
训练技巧 (21) 21
考生 (19) 19
方法 (18) 18
初中 (17) 17
听力理解水平 (17) 17
心理素质 (17) 17
教学方法 (17) 17
英语听力训练 (17) 17
训练策略 (17) 17
高中 (17) 17
中学 (16) 16
教学技巧 (16) 16
背景知识 (16) 16
英语听力能力 (16) 16
词汇 (16) 16
障碍 (16) 16
题型 (15) 15
影响因素 (14) 14
教学 (14) 14
英语考试 (14) 14
阅读技巧 (14) 14
高考英语听力 (14) 14
听力习惯 (13) 13
听力策略 (13) 13
外语教学 (13) 13
技巧训练 (13) 13
朗读技巧 (13) 13
英语听力测试 (13) 13
语音 (13) 13
语音知识 (13) 13
听力教材 (12) 12
文化背景 (12) 12
听力内容 (11) 11
听说能力 (11) 11
培养学生 (11) 11
学习过程 (11) 11
学生听力 (11) 11
应试 (11) 11
提高 (11) 11
教学策略 (11) 11
考试 (11) 11
考试技巧 (11) 11
英文歌曲 (11) 11
训练方法 (11) 11
词汇量 (11) 11
语言能力 (11) 11
辨音 (11) 11
中学英语 (10) 10
习惯 (10) 10
同学 (10) 10
四级考试 (10) 10
大学英语教学 (10) 10
学习技巧 (10) 10
教学效果 (10) 10
教师 (10) 10
语言学习 (10) 10
中考英语 (9) 9
听力成绩 (9) 9
听力题型 (9) 9
大学英语听力 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 徐亮
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 32, pp. 109 - 109
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 9, pp. 179 - 179
Journal Article
by 韩玲
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 17, p. 254
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 16, pp. 219 - 219
Journal Article
by 王燕
海外英语, ISSN 1009-5039, 2014, Issue 14, pp. 48 - 49
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 214 - 214
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 35, pp. 22 - 23
Journal Article
by 徐青
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 7, pp. 92 - 93
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 34, pp. 71 - 71
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2017, Issue 1, pp. 125 - 126
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 20, pp. 250 - 250
Journal Article
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 11, p. 241
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 9, pp. 209 - 209
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 25, pp. 118 - 118
Journal Article
by 张冬
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2013, Issue 29, pp. 206 - 207
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2016, Issue 8X, pp. 82 - 82
Journal Article
by 杨丽
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 11, pp. 164 - 164
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2016, Issue 5X, pp. 75 - 75
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 11, pp. 52 - 52
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.