UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
听力教学 (566) 566
策略 (562) 562
英语听力 (416) 416
听力策略 (412) 412
教学策略 (397) 397
元认知策略 (302) 302
听力 (294) 294
学习策略 (281) 281
听力理解 (279) 279
大学英语 (166) 166
听力训练 (135) 135
英语听力教学 (126) 126
初中英语 (112) 112
训练策略 (111) 111
应对策略 (100) 100
高中英语 (99) 99
英语教学 (96) 96
听力水平 (89) 89
自主学习 (86) 86
英语 (79) 79
影响因素 (78) 78
听力能力 (70) 70
听力障碍 (69) 69
认知策略 (67) 67
问题 (60) 60
策略训练 (58) 58
大学英语听力 (57) 57
听力学习策略 (53) 53
元认知 (47) 47
听力技能 (45) 45
策略培训 (45) 45
障碍 (45) 45
有效策略 (43) 43
听力材料 (41) 41
听力技巧 (40) 40
听力焦虑 (40) 40
英语学习 (40) 40
应试策略 (39) 39
英语专业 (39) 39
大学英语听力教学 (37) 37
学生 (37) 37
听力测试 (36) 36
图式理论 (36) 36
初中 (35) 35
听力理解能力 (35) 35
解决策略 (34) 34
训练 (34) 34
高职高专 (34) 34
听力学习 (33) 33
听力成绩 (30) 30
高职学生 (30) 30
高职英语 (30) 30
听力教学策略 (29) 29
提高策略 (29) 29
现状 (29) 29
因素 (28) 28
焦虑 (27) 27
教学 (26) 26
教学模式 (26) 26
培养策略 (25) 25
提高 (25) 25
课堂教学 (25) 25
高中 (25) 25
中学英语 (23) 23
大学英语教学 (23) 23
应用 (23) 23
教学方法 (23) 23
小学英语 (22) 22
新闻听力 (22) 22
听力理解水平 (21) 21
英语听力水平 (21) 21
英语听力能力 (21) 21
培训 (20) 20
存在问题 (20) 20
英语听力障碍 (20) 20
语言知识 (20) 20
非英语专业 (20) 20
听力练习 (19) 19
实证研究 (19) 19
技巧 (19) 19
高职 (19) 19
初中生 (18) 18
备考策略 (18) 18
高考英语 (18) 18
听力问题 (17) 17
培养 (17) 17
学习英语 (17) 17
情感策略 (17) 17
策略研究 (17) 17
英语听力理解 (17) 17
制约因素 (16) 16
大学生 (16) 16
独立学院 (16) 16
背景知识 (16) 16
语言学习 (16) 16
预测策略 (16) 16
中学生 (15) 15
差异 (15) 15
方法策略 (15) 15
相关性 (15) 15
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 3, pp. 45 - 47
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 12, pp. 218 - 218
Journal Article
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 6, pp. 65 - 66
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2014, Issue 23, pp. 27 - 28
Journal Article
by 李娟
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2016, Issue 24, pp. 99 - 100
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 14, pp. 101 - 103
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 11, pp. 344 - 345
Journal Article
by 王悦
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 5, pp. 237 - 240
Journal Article
by 王琼
吕梁教育学院学报, ISSN 1672-2086, 2017, Volume 34, Issue 3, pp. 99 - 100
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 31, pp. 3 - 3
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 10, p. 414
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 6, pp. 88 - 88
Journal Article
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 6, pp. 75 - 76
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 29, pp. 193 - 193
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 13, pp. 42 - 43
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 14, pp. 129 - 131
Journal Article
外国语文, ISSN 1674-6414, 2015, Volume 31, Issue 1, pp. 150 - 154
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 8, pp. 69 - 70
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2014, Issue 23, pp. 114 - 114
Journal Article
by 郭鋆
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 23, pp. 45 - 46
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.