UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
听力训练 (1619) 1619
英语教学 (311) 311
听力教学 (294) 294
英语听力 (249) 249
听力 (211) 211
听力材料 (206) 206
训练 (181) 181
英语听力教学 (179) 179
英语听力训练 (164) 164
听力理解 (155) 155
学生 (150) 150
听力水平 (135) 135
英语 (132) 132
听力课 (123) 123
听力测试 (121) 121
听力技巧 (114) 114
初中英语 (113) 113
训练策略 (111) 111
训练方法 (103) 103
听力能力 (99) 99
英语学习 (92) 92
听力障碍 (86) 86
初中 (84) 84
听力技能 (81) 81
大学英语 (80) 80
听说训练 (79) 79
英语听力水平 (79) 79
教学方法 (77) 77
课堂教学 (77) 77
语言知识 (76) 76
听力理解水平 (72) 72
听力练习 (69) 69
教师 (69) 69
语言学习 (67) 67
外语教学 (66) 66
听力理解能力 (64) 64
听说能力 (61) 61
学习英语 (60) 60
策略训练 (58) 58
口语训练 (53) 53
英语教师 (53) 53
高中英语 (53) 53
中学 (52) 52
教学效果 (52) 52
精听 (51) 51
策略 (48) 48
中学生 (45) 45
高中 (45) 45
初中英语教学 (43) 43
培养学生 (43) 43
英语听力能力 (43) 43
中学英语教学 (42) 42
技巧 (42) 42
教学实践 (42) 42
语言能力 (42) 42
交际能力 (41) 41
初中生 (41) 41
能力的培养 (41) 41
学习语言 (40) 40
听力策略 (39) 39
基本技能 (39) 39
听力教材 (38) 38
听力考试 (38) 38
技能训练 (37) 37
中学英语 (35) 35
听力技能训练 (35) 35
语文教学 (35) 35
语言信息 (35) 35
康复训练 (34) 34
高考英语 (34) 34
大学英语听力 (33) 33
语言实验室 (33) 33
阅读训练 (33) 33
写作训练 (32) 32
小学英语教学 (32) 32
方法 (32) 32
培养 (31) 31
教学过程 (31) 31
自主学习 (31) 31
语言训练 (31) 31
语音 (31) 31
学习策略 (30) 30
英文歌曲 (30) 30
词汇 (30) 30
语言材料 (30) 30
高考 (30) 30
听力试题 (29) 29
学习过程 (29) 29
教学策略 (29) 29
课程标准 (29) 29
背景知识 (28) 28
英语交际能力 (28) 28
语言环境 (28) 28
语音训练 (28) 28
听说读写 (27) 27
语言技能 (26) 26
学生听力 (25) 25
语音知识 (25) 25
课堂气氛 (25) 25
辨音 (25) 25
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 12, pp. 96 - 96
Journal Article
by 周冰
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 5, p. 151
Journal Article
by 雷芳
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 13, pp. 51 - 52
Journal Article
by 伯娜
延边教育学院学报, ISSN 1673-4564, 2017, Volume 31, Issue 1, pp. 95 - 96
Journal Article
by 王玲
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 5, pp. 16 - 16
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 15, pp. 107 - 107
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 23, pp. 275 - 278
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 9, pp. 106 - 106
Journal Article
by 宋凌
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 7, pp. 51 - 52
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 3, pp. 59 - 59
Journal Article
by 朱萍
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 11, pp. 50 - 50
Journal Article
淮北职业技术学院学报, ISSN 1671-8275, 2016, Volume 15, Issue 5, pp. 45 - 46
Journal Article
by 周杰
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 21, pp. 52 - 52
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2014, Issue 11, pp. 201 - 201
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 3X, p. 277
Journal Article
by 谢伟
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 9, pp. 88 - 88
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 12, pp. 66 - 67
Journal Article
by 李娜
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 4, pp. 146 - 146
Journal Article
by 孙琼
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 1, pp. 124 - 124
Journal Article
by 韩玲
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 17, p. 254
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.