UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
国家审计 (1870) 1870
国家治理 (570) 570
审计机关 (437) 437
审计监督 (387) 387
国家审计署 (348) 348
国家审计机关 (340) 340
内部审计 (328) 328
审计工作 (325) 325
审计人员 (237) 237
政府审计 (192) 192
免疫系统 (176) 176
社会审计 (170) 170
经济责任审计 (138) 138
审计法 (137) 137
中国 (131) 131
审计报告 (129) 129
被审计单位 (129) 129
审计 (116) 116
审计质量 (102) 102
国家 (100) 100
绩效审计 (97) 97
国家经济安全 (95) 95
内部审计工作 (92) 92
国家审计准则 (91) 91
国有企业 (91) 91
审计局 (90) 90
审计署 (90) 90
审计部门 (83) 83
审计结果 (82) 82
国家利益 (75) 75
内部审计机构 (71) 71
经济活动 (71) 71
财务收支 (71) 71
会计师事务所 (69) 69
内审工作 (69) 69
审计方法 (69) 69
审计制度 (68) 68
审计项目 (68) 68
审计机构 (67) 67
审计风险 (67) 67
社会主义市场经济体制 (66) 66
跟踪审计 (66) 66
国家经济 (62) 62
审计事业 (61) 61
企业审计 (60) 60
审计长 (59) 59
路径 (57) 57
审计业务 (56) 56
审计模式 (56) 56
财政审计 (56) 56
西方国家 (54) 54
社会审计组织 (53) 53
审计风暴 (52) 52
财政收支 (52) 52
内审机构 (51) 51
审计体系 (51) 51
民间审计 (51) 51
独立性 (50) 50
审计监督制度 (49) 49
审计体制 (48) 48
国家审计监督 (46) 46
财务审计 (46) 46
金融审计 (46) 46
领导干部 (46) 46
审计组织 (45) 45
国家建设项目 (44) 44
经济效益审计 (44) 44
财务收支审计 (44) 44
中国审计学会 (42) 42
国家审计体制 (42) 42
审计准则 (42) 42
审计结果公告 (42) 42
审计调查 (42) 42
注册会计师 (42) 42
中华人民共和国 (41) 41
审计公告 (41) 41
地方审计机关 (40) 40
审计事务所 (40) 40
内审人员 (39) 39
国家审计制度 (39) 39
国家财政 (39) 39
改革 (39) 39
审计理论 (38) 38
对策 (38) 38
政府性债务 (38) 38
李金华 (38) 38
现代企业制度 (38) 38
经济发展 (38) 38
经济监督 (38) 38
企业内部审计 (37) 37
内部审计人员 (36) 36
审计对象 (36) 36
审计工作者 (35) 35
内部控制 (34) 34
审计目标 (34) 34
经济体制改革 (34) 34
审计内容 (33) 33
审计重点 (33) 33
科学发展观 (33) 33
2010年 (32) 32
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 5, pp. 13 - 14
Journal Article
by 王迪
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 7, pp. 13 - 14
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2017, Issue 1, pp. 29 - 33
Journal Article
市场论坛, ISSN 1672-8777, 2017, Issue 6, pp. 51 - 53
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2017, Issue 11, pp. 19 - 21
Journal Article
天津商业大学学报, ISSN 1674-2362, 2017, Volume 37, Issue 4, pp. 9 - 14
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2015, Issue 2, pp. 60 - 61
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2015, Issue 10, pp. 21 - 22
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2017, Issue 5, pp. 39 - 42
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 2, pp. 44 - 45
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2016, Issue 1, pp. 29 - 35
Journal Article
宁德师范学院学报:哲学社会科学版, ISSN 2095-3682, 2016, Issue 2, pp. 61 - 64
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 1, pp. 25 - 26
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 1, pp. 23 - 24
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 3, pp. 16 - 17
Journal Article
by 魏薇
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2014, Issue 10, pp. 20 - 21
Journal Article
by 孙颖
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2014, Issue 4, pp. 4 - 6
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2014, Issue 10, pp. 4 - 6
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 17, pp. 12 - 14
Journal Article
审计研究, ISSN 1002-4239, 2017, Issue 5, pp. 3 - 9
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.