UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
在线学习 (1388) 1388
在线教育 (251) 251
在线 (153) 153
在线课程 (150) 150
学习过程 (105) 105
自主学习 (95) 95
远程教育 (86) 86
mooc (68) 68
学习方式 (62) 62
学习 (61) 61
移动学习 (52) 52
信息技术 (47) 47
学习模式 (47) 47
互联网 (46) 46
在线学习系统 (46) 46
学习分析 (46) 46
混合学习 (46) 46
e-learning (44) 44
在线教学 (44) 44
网络教育 (42) 42
教学模式 (41) 41
学习活动 (39) 39
慕课 (39) 39
课堂教学 (39) 39
学习平台 (38) 38
学习效果 (38) 38
在线学习平台 (37) 37
在线考试 (36) 36
网络课程 (35) 35
机器学习 (33) 33
混合式学习 (32) 32
高等教育 (32) 32
传统教育 (31) 31
学生 (31) 31
应用 (31) 31
目标跟踪 (30) 30
学习体验 (28) 28
网络 (27) 27
在线交流 (26) 26
在线视频 (26) 26
神经网络 (26) 26
网络学习 (26) 26
moocs (25) 25
在线测试 (25) 25
网络培训 (25) 25
翻转课堂 (25) 25
设计 (25) 25
在线协作学习 (24) 24
大数据 (24) 24
网络教学 (24) 24
协作学习 (23) 23
在线讨论 (23) 23
学习行为 (23) 23
教学视频 (23) 23
教育领域 (23) 23
moodle (22) 22
在线培训 (22) 22
在线学习算法 (22) 22
在线学习行为 (22) 22
教学效果 (22) 22
数字化学习 (22) 22
深度学习 (22) 22
online (21) 21
英语学习 (21) 21
远程学习 (21) 21
培训课程 (20) 20
教学改革 (20) 20
教学方法 (20) 20
web (19) 19
个性化学习 (19) 19
学习环境 (19) 19
干部 (19) 19
课程 (19) 19
中国 (18) 18
在线学习活动 (18) 18
支持向量机 (18) 18
网上学习 (18) 18
网络课件 (18) 18
课堂 (18) 18
学习管理系统 (17) 17
学习者 (17) 17
开放教育 (17) 17
线下 (17) 17
美国 (17) 17
中国农业信息网 (16) 16
学习资源 (16) 16
影响因素 (16) 16
网络技术 (16) 16
网络环境 (16) 16
资源共享 (16) 16
学习成效 (15) 15
循环播放 (15) 15
教师 (15) 15
教育 (15) 15
教育模式 (15) 15
数据挖掘 (15) 15
系统设计 (15) 15
网络学习平台 (15) 15
网络平台 (15) 15
企业培训 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 25, pp. 37 - 38
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 4, p. 33
Journal Article
广西广播电视大学学报, ISSN 1008-7656, 2017, Volume 28, Issue 3, pp. 14 - 17
Journal Article
成都师范学院学报, ISSN 2095-5642, 2017, Volume 33, Issue 9, pp. 1 - 4
Journal Article
远程教育杂志, ISSN 1672-0008, 2016, Volume 34, Issue 1, pp. 37 - 45
Journal Article
软件导刊:教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 5, pp. 59 - 61
Journal Article
软件导刊:教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 5, pp. 61 - 63
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 1, pp. 94 - 98
Journal Article
软件导刊:教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 5, pp. 75 - 76
Journal Article
计算机教育, ISSN 1672-5913, 2015, Issue 3, pp. 44 - 46
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 2, pp. 29 - 36
Journal Article
by 颜石 and 杨琨 and 刘杰
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 6, pp. 6 - 8
Journal Article
by 徐杨
江苏教育:中学教学, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 6, pp. 50 - 52
Journal Article
外国教育研究, ISSN 1006-7469, 2018, Volume 45, Issue 1, pp. 117 - 128
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 7, pp. 279 - 280
Journal Article
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 72 - 75
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 27, pp. 299 - 300
Journal Article
工业和信息化教育, ISSN 2095-5065, 2016, Issue 11, pp. 77 - 83
Journal Article
太原学院学报:自然科学版, ISSN 2096-191X, 2016, Issue 2, pp. 29 - 32
Journal Article
by 陈宇
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 7, pp. 165 - 166
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.