UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
堂课 (5883) 5883
课堂教学 (1539) 1539
教学效果 (832) 832
课堂气氛 (449) 449
学习过程 (364) 364
第一堂课 (237) 237
自主学习 (232) 232
教学过程 (206) 206
课文内容 (205) 205
学习活动 (198) 198
教学内容 (198) 198
新课程 (197) 197
教学方法 (182) 182
课程标准 (174) 174
教学任务 (159) 159
思维能力 (155) 155
教学活动 (151) 151
教学质量 (150) 150
课堂导入 (138) 138
教学情境 (133) 133
设疑 (133) 133
小组讨论 (131) 131
新课程改革 (128) 128
就这样 (122) 122
阅读教学 (122) 122
合作探究 (116) 116
数学教学 (116) 116
第一课 (116) 116
学习方法 (109) 109
学语文 (105) 105
学习效率 (103) 103
苏教版 (102) 102
霍姆林斯基 (102) 102
不知道 (96) 96
复习课 (96) 96
师生关系 (95) 95
教学目的 (92) 92
激趣 (91) 91
乐学 (88) 88
学习态度 (88) 88
知识的理解 (87) 87
告诉我 (86) 86
教学工作 (86) 86
课型 (86) 86
主体性 (85) 85
信息技术 (85) 85
评课 (84) 84
人教版 (81) 81
作文课 (81) 81
教学手段 (81) 81
创造性思维 (75) 75
学习效果 (73) 73
给你 (72) 72
语言文字 (71) 71
新课导入 (70) 70
我自己 (68) 68
学习小组 (67) 67
最近发展区 (67) 67
五年级 (65) 65
导学 (65) 65
思维过程 (65) 65
教学环节 (65) 65
整体感知 (65) 65
课堂实录 (65) 65
个体差异 (63) 63
小学语文课堂 (63) 63
导入方法 (61) 61
思想品德 (61) 61
执教者 (61) 61
自学能力 (61) 61
课例 (61) 61
问题解决 (61) 61
学习方式 (60) 60
学习能力 (60) 60
课堂结构 (60) 60
青年教师 (60) 60
语言表达能力 (58) 58
情感态度 (57) 57
课堂设计 (57) 57
教育理念 (55) 55
课堂效果 (55) 55
一本 (54) 54
数学老师 (54) 54
学习动机 (53) 53
上课铃 (52) 52
范读 (52) 52
巩固练习 (51) 51
智力因素 (51) 51
认知结构 (51) 51
课堂练习 (51) 51
对我说 (50) 50
思想教育 (50) 50
思维训练 (50) 50
教育工作者 (49) 49
板书设计 (49) 49
解题方法 (49) 49
课堂小结 (49) 49
课本内容 (49) 49
人格魅力 (48) 48
情感教育 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2015, Issue 8X, p. 38
Journal Article
by 罗歆
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2015, Issue 6, p. 9
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 39, pp. 217 - 218
Journal Article
中国教师, ISSN 1672-2051, 2015, Issue S1, p. 9
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2017, Issue 20, pp. 122 - 123
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 3, pp. 28 - 29
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 1, pp. 107 - 108
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 21, pp. 39 - 40
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 24, pp. 66 - 67
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 3, pp. 185 - 186
Journal Article
by 曾柱
宁波大学学报:教育科学版, ISSN 1008-0627, 2016, Volume 38, Issue 4, pp. 126 - 129
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 2, p. 80
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 27, pp. 167 - 168
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2017, Issue 7, pp. 114 - 116
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2015, Issue 32, p. 36
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 13, pp. 64 - 65
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 19, pp. 19 - 20
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2016, Issue 1, pp. 7 - 7
Journal Article
山东化工, ISSN 1008-021X, 2016, Volume 45, Issue 9, pp. 111 - 114
Journal Article
中国农垦, ISSN 0529-6382, 2016, Issue 12, p. 3
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.