UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学媒体 (177) 177
电教媒体 (170) 170
媒体语言 (131) 131
媒体 (118) 118
新媒体 (111) 111
语言 (109) 109
语言文字 (98) 98
课堂教学 (86) 86
网络语言 (76) 76
新闻语言 (58) 58
教学效果 (57) 57
新闻媒体 (54) 54
多媒体技术 (48) 48
语言实验室 (47) 47
传统媒体 (41) 41
新媒体时代 (39) 39
网络媒体 (39) 39
语言教学 (34) 34
语言环境 (33) 33
语言规范 (33) 33
学习语言 (31) 31
语言学习 (31) 31
电视媒体 (30) 30
自媒体 (29) 29
艺术语言 (29) 29
资源监测 (29) 29
外语教学 (28) 28
学生 (28) 28
报刊 (28) 28
新闻报道 (28) 28
流行语 (28) 28
语言传播 (28) 28
阅读教学 (28) 28
新媒体艺术 (27) 27
语言能力 (27) 27
语言艺术 (27) 27
课文内容 (27) 27
信息技术 (26) 26
北京语言大学 (26) 26
学习过程 (26) 26
现代媒体 (25) 25
西方媒体 (25) 25
主流媒体 (24) 24
传播媒体 (24) 24
电教手段 (24) 24
视听语言 (24) 24
教学内容 (23) 23
新闻英语 (23) 23
多媒体 (22) 22
教学手段 (22) 22
语文教学 (22) 22
语言表达能力 (22) 22
媒体信息 (21) 21
教学过程 (21) 21
数字媒体 (21) 21
现代教育媒体 (21) 21
语言知识 (21) 21
传播 (20) 20
北京大学 (20) 20
多媒体课件 (20) 20
导读 (20) 20
电化教学 (20) 20
行文方式 (20) 20
解说 (20) 20
语言表达 (20) 20
语言运用 (20) 20
课堂气氛 (20) 20
书面语言 (19) 19
社交媒体 (19) 19
英语教学 (19) 19
2010年 (18) 18
媒体报道 (18) 18
新媒体语言 (18) 18
现代教学媒体 (18) 18
主持人 (17) 17
平面媒体 (17) 17
应用 (17) 17
教师 (17) 17
流媒体 (17) 17
语言美 (17) 17
媒体时代 (16) 16
教学活动 (16) 16
视觉语言 (16) 16
语言风格 (16) 16
学习兴趣 (15) 15
学语文 (15) 15
教学情境 (15) 15
教师语言 (15) 15
版面语言 (15) 15
电视新闻 (15) 15
电视节目 (15) 15
多媒体辅助教学 (14) 14
媒体应用 (14) 14
报纸 (14) 14
教学方法 (14) 14
教学语言 (14) 14
画面语言 (14) 14
规范 (14) 14
语言暴力 (14) 14
镜头语言 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 孙丽莎 and 阎军
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 13, pp. 281 - 285
Journal Article
职业技术, ISSN 1672-0601, 2015, Issue 4, pp. 24 - 25
Journal Article
by 尚伟
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2017, Volume 18, Issue 4, pp. 11 - 15
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 9, pp. 13 - 14
Journal Article
by 宫雪
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 11, pp. 195 - 196
Journal Article
by 叶新
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 27, pp. 131 - 132
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 4, pp. 1 - 2
Journal Article
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2016, Volume 17, Issue 5, pp. 6 - 11
Journal Article
by 王晶
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2016, Issue 2, pp. 32 - 45
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 2, pp. 96 - 98
Journal Article
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2017, Volume 18, Issue 4, pp. 1 - 5
Journal Article
by 肖潇
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2016, Volume 17, Issue 5, pp. 20 - 24
Journal Article
by 赵丹
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 14, pp. 174 - 174
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2016, Volume 5, Issue 1, pp. 31 - 32
Journal Article
by 钱伟
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2014, Volume 33, Issue 12, pp. 132 - 133
Journal Article
by 蔺然
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 14, pp. 154 - 154
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 42, pp. 180 - 180
Journal Article
玉溪师范学院学报, ISSN 1009-9506, 2012, Volume 28, Issue 11, pp. 25 - 28
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 18, pp. 183 - 183
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.