UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学效果 (14842) 14842
学习效果 (8876) 8876
课堂教学 (4059) 4059
学习过程 (3756) 3756
学习兴趣 (3028) 3028
学生 (2691) 2691
効果 (2262) 2262
学習 (2196) 2196
自主学习 (1920) 1920
学习活动 (1652) 1652
课堂教学效果 (1424) 1424
教学方法 (1267) 1267
课堂气氛 (1136) 1136
教学过程 (1115) 1115
学习效率 (1091) 1091
学习态度 (1002) 1002
学习方法 (998) 998
教师 (982) 982
教学质量 (898) 898
数学教学 (832) 832
学习能力 (820) 820
学习动机 (769) 769
教学活动 (674) 674
培养 (661) 661
学习积极性 (650) 650
学习 (648) 648
教学实践 (639) 639
信息技术 (620) 620
教学内容 (609) 609
学习成绩 (605) 605
学习方式 (587) 587
新课程改革 (582) 582
英语教学 (523) 523
激发 (515) 515
语文教学 (514) 514
课堂效果 (488) 488
教授 (459) 459
小学生 (455) 455
研究 (454) 454
新课程 (450) 450
小学 (448) 448
思维能力 (446) 446
初中 (433) 433
教育 (431) 431
课程标准 (430) 430
教育效果 (408) 408
学习小组 (406) 406
教学情境 (394) 394
教学手段 (387) 387
阅读教学 (373) 373
多媒体技术 (372) 372
学生学习 (370) 370
体育教学 (367) 367
英语学习 (349) 349
中学生 (342) 342
师生关系 (327) 327
效果 (320) 320
教学模式 (316) 316
堂课 (312) 312
引导学生 (303) 303
合作学习 (290) 290
小组讨论 (287) 287
应用 (283) 283
课堂 (283) 283
教学任务 (279) 279
教学策略 (270) 270
学习英语 (269) 269
スター (268) 268
ポスター (268) 268
教学改革 (258) 258
学习语言 (255) 255
高中 (253) 253
教学方式 (248) 248
知识的理解 (246) 246
学语文 (243) 243
智力因素 (243) 243
情感教育 (241) 241
教育工作者 (238) 238
検討 (238) 238
课堂教学效率 (232) 232
个体差异 (229) 229
教学目标 (229) 229
中学 (225) 225
数学课堂教学 (224) 224
学习习惯 (221) 221
老师 (221) 221
课文内容 (220) 220
复习效果 (219) 219
小学英语教学 (219) 219
教学工作 (219) 219
合作探究 (218) 218
语文学习 (214) 214
语言学习 (214) 214
素质教育 (212) 212
学习热情 (210) 210
学习策略 (207) 207
授業 (207) 207
教材 (205) 205
数学课堂 (204) 204
事半功倍 (200) 200
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


學習研究, ISSN 0911-6117, 02/1956, Volume 105, pp. 29 - 34
Journal Article
Shinrigaku kenkyū, ISSN 0021-5236, 1956, Volume 27, Issue 2, pp. 137 - 139
Journal Article
by 林 保
京都學藝大學學報. A, [文科], ISSN 0453-0012, 09/1956, Volume 9, pp. 18 - 26
Journal Article
by 苏杭
Dianying yishu, ISSN 0257-0181, 1958, Issue 4, pp. 24 - 27
Journal Article
by 刘烈
教学与研究, ISSN 0257-2826, 1959, Issue 2, pp. 59 - 59
Journal Article
Journal Article
Wuhan da xue xue bao. Wuhan University Journal. Ren wen ke xue ban, ISSN 1671-881X, 1959, Issue 10, pp. 79 - 87
Journal Article
Journal Article
by 廖之
Xue shu yan jiu, ISSN 1000-7326, 1959, Issue 8, pp. 45 - 46
Journal Article
Shinrigaku kenkyū, ISSN 0021-5236, 1959, Volume 30, Issue 1, pp. 34 - 41
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Zhongguo jingji wenti, ISSN 1000-4181, 1961, Issue 4, pp. 1 - 4
Journal Article
Kyōiku Shinrigaku Kenkyū, ISSN 0021-5015, 1961, Volume 9, Issue 2, pp. 92 - 100
Journal Article
Shinrigaku kenkyū, ISSN 0021-5236, 1961, Volume 32, Issue 5, pp. 296 - 302
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.