UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学段 (783) 783
第一学段 (666) 666
第二学段 (410) 410
语文课程标准 (236) 236
课程标准 (221) 221
学生 (218) 218
阅读教学 (184) 184
学语文 (127) 127
识字教学 (113) 113
课堂教学 (108) 108
写话 (105) 105
教学片段 (105) 105
小学 (103) 103
写字教学 (94) 94
人教版 (87) 87
教学内容 (75) 75
课文内容 (71) 71
第三学段 (69) 69
苏教版 (69) 69
语文教学 (66) 66
小学语文 (65) 65
小学生 (63) 63
句段 (60) 60
教学目标 (60) 60
数学课程标准 (59) 59
小学低年级 (57) 57
教师 (57) 57
学习过程 (54) 54
识字能力 (52) 52
习作教学 (50) 50
教学重点 (49) 49
新课标 (49) 49
识字方法 (49) 49
义务教育 (47) 47
教学 (46) 46
识字量 (46) 46
语言文字 (46) 46
新课程标准 (45) 45
培养 (44) 44
学习 (43) 43
教学实践 (43) 43
教学策略 (43) 43
认读 (43) 43
教学效果 (40) 40
初中 (38) 38
小学数学 (38) 38
三学 (37) 37
低年级 (37) 37
自然段 (37) 37
具体情境 (36) 36
小学语文教学 (36) 36
语文 (36) 36
教学方法 (35) 35
基本笔画 (34) 34
二段 (33) 33
小学语文教材 (33) 33
课文 (33) 33
阶段目标 (33) 33
作文教学 (32) 32
北师大版 (32) 32
教学情境 (32) 32
朗读教学 (32) 32
引导学生 (31) 31
孩子 (30) 30
田字格 (30) 30
书面表达 (29) 29
学习活动 (29) 29
新课程 (29) 29
阅读目标 (29) 29
老师 (28) 28
能力的培养 (28) 28
五年级 (27) 27
导学 (27) 27
小学阶段 (27) 27
数学 (27) 27
数学教学 (27) 27
识字 (27) 27
语文教师 (27) 27
课外阅读 (27) 27
周围事物 (26) 26
学生习作 (26) 26
教学建议 (26) 26
写作 (25) 25
写话教学 (25) 25
整体感知 (25) 25
自主学习 (25) 25
乐学 (24) 24
教材 (24) 24
数量关系 (24) 24
理解词语 (24) 24
空间观念 (24) 24
习作 (23) 23
激趣 (23) 23
书写习惯 (22) 22
新课程改革 (22) 22
算理 (22) 22
默读 (22) 22
教学设计 (21) 21
生活情境 (21) 21
词语教学 (21) 21
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 21, pp. 68 - 68
Journal Article
by 谢青
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2018, Issue 1, pp. 37 - 39
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 5, pp. 76 - 78
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 5, p. 228
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 11, pp. 85 - 85
Journal Article
教育科学研究, ISSN 1009-718X, 2017, Issue 8, pp. 35 - 40
Journal Article
by 徐丹
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 6, p. 256
Journal Article
宁波教育学院学报, ISSN 1009-2560, 2017, Volume 19, Issue 4, pp. 127 - 130
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 19, pp. 129 - 129
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 2, pp. 50 - 52
Journal Article
小学语文教学, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 6, pp. 10 - 13
Journal Article
by 柴宏
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 1X, pp. 19 - 21
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 9, pp. 36 - 36
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2016, Volume 36, Issue 2, pp. 19 - 21
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 12, pp. 6 - 7
Journal Article
by 郭歌
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 1X, p. 222
Journal Article
by 钱琼
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2016, Issue 7, pp. 47 - 48
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 9, pp. 10 - 11
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 10, pp. 90 - 92
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 18, pp. 127 - 128
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.