UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
作用 (588) 588
内部审计 (501) 501
职能作用 (162) 162
审计工作 (129) 129
审计作用 (116) 116
审计监督 (113) 113
审计 (107) 107
审计机关 (94) 94
监督作用 (80) 80
国家审计 (78) 78
审计监督作用 (71) 71
风险管理 (66) 66
内部审计工作 (61) 61
经济责任审计 (55) 55
审计人员 (52) 52
内部控制 (51) 51
审计局 (46) 46
审计质量 (43) 43
内部审计作用 (42) 42
公司治理 (41) 41
问题 (41) 41
企业 (39) 39
企业内部审计 (37) 37
对策 (37) 37
企业管理 (36) 36
地位 (34) 34
政府审计 (34) 34
内审工作 (32) 32
被审计单位 (31) 31
审计部门 (29) 29
地位和作用 (28) 28
积极作用 (28) 28
国家治理 (27) 27
审计事业 (26) 26
发挥作用 (25) 25
内审人员 (23) 23
审计项目 (22) 22
保障作用 (21) 21
免疫系统 (21) 21
内部控制制度 (21) 21
建设性作用 (21) 21
职能 (21) 21
重要作用 (21) 21
内审 (20) 20
措施 (20) 20
经济活动 (20) 20
财务管理 (20) 20
高校 (20) 20
跟踪审计 (19) 19
国有企业 (18) 18
现代企业制度 (18) 18
现状 (18) 18
社会审计 (18) 18
作用机制 (17) 17
审计职能 (17) 17
服务作用 (17) 17
中国 (16) 16
先锋模范作用 (16) 16
关系 (16) 16
内部审计机构 (16) 16
医院 (16) 16
宏观调控 (16) 16
审计机构 (16) 16
审计法 (16) 16
审计制度 (15) 15
审计工作质量 (15) 15
审计报告 (15) 15
建议 (15) 15
服务 (15) 15
社会主义市场经济体制 (15) 15
科学发展观 (15) 15
绩效审计 (15) 15
促进作用 (14) 14
国家审计机关 (14) 14
经济监督 (14) 14
内审部门 (13) 13
商业银行 (13) 13
工会经审工作 (13) 13
廉政建设 (13) 13
注册会计师 (13) 13
监督职能 (13) 13
经济发展 (13) 13
财务收支审计 (13) 13
内审作用 (12) 12
内部审计部门 (12) 12
审计署 (12) 12
经济责任 (12) 12
事业单位 (11) 11
内审机构 (11) 11
内部审计人员 (11) 11
环境审计 (11) 11
监督 (11) 11
社会主义市场经济 (11) 11
经济效益审计 (11) 11
财务审计 (11) 11
领导干部 (11) 11
作用机理 (10) 10
依法审计 (10) 10
内部审计监督 (10) 10
定位 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 3, p. 136
Journal Article
by 黄韵
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 9, pp. 136 - 137
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 27, pp. 108 - 109
Journal Article
by 黄韵
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 9, pp. 136 - 137
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 14, p. 104
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 33, p. 271
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 19, pp. 60 - 60
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 12, p. 145
Journal Article
by 王猛
辽宁广播电视大学学报, ISSN 1007-421X, 2015, Issue 1, pp. 17 - 18
Journal Article
当代会计, ISSN 2095-7904, 2017, Issue 7, pp. 43 - 43
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2015, Issue 12, pp. 219 - 220
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2013, Issue 22, pp. 52 - 54
Journal Article
by 黄萍
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 10, pp. 46 - 47
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2014, Issue 1, pp. 26 - 28
Journal Article
by 张平
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2011, Issue 1, pp. 16 - 17
Journal Article
by 刘晶
吉林金融研究, ISSN 1009-3109, 2014, Issue 7, pp. 70 - 73
Journal Article
by 李祎
现代企业, ISSN 1000-9671, 2014, Issue 7, pp. 68 - 69
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2011, Issue 51, pp. 52 - 52
Journal Article
审计月刊, ISSN 1672-8939, 2016, Issue 7, pp. 56 - 56
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.