UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学方法 (1686) 1686
小学 (1044) 1044
英语教学 (908) 908
小学英语 (726) 726
小学英语教学 (472) 472
阅读教学 (423) 423
课堂教学 (255) 255
课外阅读 (155) 155
方法 (145) 145
学习兴趣 (111) 111
学习方法 (105) 105
小学生 (93) 93
英语 (86) 86
学习英语 (81) 81
学生 (78) 78
阅读 (77) 77
教学过程 (69) 69
英语学习 (66) 66
教学内容 (64) 64
英语课堂 (64) 64
英语教师 (59) 59
教学效果 (58) 58
英语课堂教学 (55) 55
小学阶段 (52) 52
教学设计 (49) 49
单词教学 (48) 48
小学英语课堂 (47) 47
课堂气氛 (46) 46
教学 (45) 45
教学质量 (44) 44
学习过程 (43) 43
英语教学方法 (38) 38
教师 (37) 37
教学手段 (35) 35
英语单词 (34) 34
情境教学 (33) 33
应用 (32) 32
教学目标 (32) 32
培养 (29) 29
记忆方法 (29) 29
教学实践 (28) 28
教学活动 (28) 28
词汇教学 (28) 28
课程标准 (28) 28
游戏教学 (27) 27
兴趣 (26) 26
导入方法 (26) 26
教学模式 (26) 26
教学理念 (26) 26
自主学习 (26) 26
课堂教学方法 (26) 26
教学策略 (25) 25
教育方法 (25) 25
学习效率 (24) 24
语音教学 (24) 24
英语课程标准 (23) 23
小学教育 (22) 22
师生关系 (22) 22
农村小学 (21) 21
牛津小学英语 (21) 21
学习 (20) 20
新课程改革 (20) 20
英语语法 (20) 20
小学英语教育 (19) 19
情景教学 (19) 19
优化 (18) 18
几种方法 (18) 18
学习积极性 (18) 18
教学任务 (18) 18
教学效率 (18) 18
有效教学 (18) 18
素质教育 (18) 18
英语老师 (18) 18
课堂 (18) 18
单词 (17) 17
教学改革 (17) 17
有效性 (17) 17
简笔画 (17) 17
课堂教学效率 (17) 17
课程改革 (17) 17
课程理念 (17) 17
教学方式 (16) 16
新单词 (16) 16
游戏活动 (16) 16
英语单词教学 (16) 16
评价方法 (16) 16
学习活动 (15) 15
小学英语教师 (15) 15
小学高年级 (15) 15
教学目的 (15) 15
英文歌曲 (15) 15
词汇 (15) 15
趣味教学 (15) 15
高效课堂 (15) 15
写作方法 (14) 14
学习语言 (14) 14
学好英语 (14) 14
思维能力 (14) 14
教学工作 (14) 14
词汇教学方法 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李莹
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 14, pp. 87 - 87
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 22, pp. 12 - 12
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 5, p. 263
Journal Article
大庆社会科学, ISSN 1002-2341, 2017, Issue 3, pp. 136 - 137
Journal Article
by 杨丽
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 5, pp. 203 - 204
Journal Article
by 孟霞
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 3, pp. 113 - 113
Journal Article
小学生:教学实践, ISSN 1003-8795, 2017, Issue 6, p. 18
Journal Article
都市家教:上半月, ISSN 1673-0410, 2016, Issue 4, p. 59
Journal Article
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 42, pp. 129 - 129
Journal Article
初中生优秀作文, ISSN 1008-5165, 2015, Issue 19, p. 81
Journal Article
青春岁月, ISSN 1007-5070, 2015, Issue 11, p. 187
Journal Article
by 刘静
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2018, Issue 33, pp. 118 - 118
Journal Article
新课程:小学, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 11, p. 92
Journal Article
都市家教:下半月, ISSN 1673-0410, 2017, Issue 5, pp. 29 - 29
Journal Article
by 张丽
都市家教:创新教育, ISSN 1673-0410, 2017, Issue 4, pp. 257 - 257
Journal Article
散文百家:下旬刊, ISSN 1003-6652, 2017, Issue 2, p. 143
Journal Article
by 吴捷
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 25, pp. 160 - 160
Journal Article
散文百家:下旬刊, ISSN 1003-6652, 2017, Issue 5, p. 98
Journal Article
读写算(教师版):素质教育论坛, ISSN 1002-7661, 2017, Issue 30, pp. 48 - 48
Journal Article
吉林教育:综合, ISSN 0529-0252, 2015, Issue 31, p. 91
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.