UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习兴趣 (1516) 1516
小学语文 (1245) 1245
小学语文教学 (1058) 1058
小学 (966) 966
语文教学 (887) 887
兴趣 (482) 482
写作兴趣 (442) 442
学生 (385) 385
作文教学 (350) 350
阅读兴趣 (318) 318
阅读教学 (317) 317
课堂教学 (306) 306
小学生 (279) 279
培养 (239) 239
激发兴趣 (220) 220
语文课堂教学 (215) 215
教学方法 (210) 210
激发 (210) 210
语文 (205) 205
小学作文教学 (193) 193
识字教学 (187) 187
语文课程标准 (174) 174
语文教师 (159) 159
语文学习 (149) 149
学生兴趣 (135) 135
教学效率 (120) 120
语文课堂 (120) 120
引导学生 (119) 119
学生自主学习 (114) 114
兴趣培养 (111) 111
作文兴趣 (106) 106
教学 (106) 106
新课程标准 (105) 105
识字兴趣 (99) 99
教学效果 (97) 97
语文学习兴趣 (96) 96
教师 (95) 95
兴趣教学 (93) 93
小学阶段 (92) 92
教学实践 (92) 92
小学低年级 (88) 88
教学过程 (88) 88
兴趣点 (87) 87
教学策略 (81) 81
写作能力 (79) 79
课堂气氛 (75) 75
学语文 (73) 73
语文阅读教学 (73) 73
习作兴趣 (72) 72
学习积极性 (72) 72
阅读能力 (71) 71
教学手段 (70) 70
低年级语文教学 (69) 69
课程标准 (65) 65
教学质量 (63) 63
写作教学 (62) 62
教学内容 (62) 62
课外阅读 (58) 58
语文素养 (56) 56
小学语文教师 (55) 55
写作素材 (54) 54
能力的培养 (54) 54
习作教学 (53) 53
方法 (53) 53
小学教育 (51) 51
小学语文教材 (51) 51
写字教学 (50) 50
教学模式 (50) 50
激发学习兴趣 (50) 50
素质教育 (50) 50
课堂教学效率 (50) 50
信息技术 (49) 49
应用 (49) 49
多媒体 (46) 46
有效性 (46) 46
积极主动 (46) 46
学习情境 (45) 45
教学活动 (45) 45
自主学习 (44) 44
课堂教学过程 (44) 44
创设情境 (43) 43
文本内涵 (43) 43
低年级 (42) 42
教学方式 (42) 42
作文能力 (41) 41
教学情境 (41) 41
兴趣激发 (40) 40
农村小学 (40) 40
新课程改革 (40) 40
语言文字 (40) 40
教学呈现 (39) 39
多媒体教学 (38) 38
学生作文 (38) 38
情境教学 (38) 38
个性塑造 (37) 37
以学生为主体 (37) 37
作文课 (37) 37
好之者不如乐之者 (36) 36
学生阅读 (36) 36
小学作文 (36) 36
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育发展研究规划科研成果交流会, 11/2018
Conference Proceeding
中国教育学会基础教育评价专业委员会2018年专题研讨会, 09/2018
Conference Proceeding
by 陈彬
中国教育学会基础教育评价专业委员会2018年专题研讨会, 09/2018
Conference Proceeding
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2018, Issue 36, pp. 44 - 44
Journal Article
小学科学:教师, ISSN 1674-6317, 2018, Issue 2, pp. 169 - 169
Journal Article
语文教学与研究, ISSN 1004-0498, 2018, Issue 4, pp. 106 - 107
Journal Article
学周刊, ISSN 1673-9132, 2018, Volume 5, Issue 5, pp. 135 - 136
Journal Article
师道:教研, ISSN 1672-2655, 2018, Issue 1, pp. 87 - 88
Journal Article
by 林芳
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 2, pp. 162 - 163
Journal Article
课外语文, ISSN 1672-0490, 2018, Issue 1, pp. 59 - 59
Journal Article
Gansu jiao yu, ISSN 1004-0463, 2018, Issue 4, pp. 94 - 94
Journal Article
师道:教研, ISSN 1672-2655, 2018, Issue 1, pp. 113 - 114
Journal Article
小学科学:教师, ISSN 1674-6317, 2018, Issue 2, pp. 180 - 180
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 135 - 135
Journal Article
语文教学与研究, ISSN 1004-0498, 2018, Issue 4, pp. 138 - 138
Journal Article
by 郭婧
青春岁月, ISSN 1007-5070, 2018, Issue 1, pp. 128 - 129
Journal Article
小学科学:教师, ISSN 1674-6317, 2018, Issue 2, pp. 177 - 177
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 205 - 205
Journal Article
学周刊, ISSN 1673-9132, 2018, Issue 6, pp. 74 - 75
Journal Article
by 韦山
Ke xue wen hui, ISSN 1672-7894, 2018, Issue 9, pp. 99 - 100
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.