UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
微课 (9321) 9321
翻转课堂 (1355) 1355
应用 (999) 999
教学 (522) 522
微课教学 (478) 478
教学模式 (442) 442
教学设计 (391) 391
信息技术 (339) 339
教学改革 (309) 309
课堂教学 (304) 304
慕课 (275) 275
自主学习 (237) 237
微课设计 (232) 232
设计 (217) 217
小学数学 (214) 214
高职 (212) 212
大学英语 (199) 199
英语教学 (184) 184
小学语文 (179) 179
微课制作 (178) 178
高职院校 (155) 155
微课资源 (152) 152
教学应用 (151) 151
中职 (147) 147
策略 (145) 145
微课程 (139) 139
运用 (138) 138
互联网 (135) 135
教学方法 (132) 132
微视频 (121) 121
初中数学 (117) 117
制作 (116) 116
实验教学 (113) 113
高校 (108) 108
高职英语 (106) 106
高中数学 (104) 104
教学资源 (100) 100
微格教学 (91) 91
高职教育 (90) 90
作用 (87) 87
初中英语 (86) 86
信息化 (85) 85
初中语文 (83) 83
mooc (82) 82
教学效果 (80) 80
语文教学 (80) 80
微信 (77) 77
小学英语 (76) 76
应用策略 (75) 75
实践 (74) 74
微课应用 (74) 74
移动学习 (74) 74
微课视频 (73) 73
开发 (71) 71
高中英语 (69) 69
教学实践 (67) 67
数学教学 (67) 67
大学英语教学 (66) 66
应用研究 (66) 66
有效性 (66) 66
对策 (65) 65
高中化学 (64) 64
初中物理 (63) 63
初中化学 (62) 62
高中物理 (62) 62
优势 (60) 60
高中语文 (60) 60
教育信息化 (59) 59
意义 (58) 58
问题 (57) 57
高效课堂 (57) 57
教学策略 (56) 56
小学 (55) 55
英语 (55) 55
计算机教学 (54) 54
高等数学 (54) 54
数学 (53) 53
高中地理 (53) 53
特点 (51) 51
研究 (51) 51
高中 (51) 51
教学方式 (50) 50
高中生物 (50) 50
高职高专 (50) 50
初中 (49) 49
信息技术教学 (48) 48
高中信息技术 (48) 48
中职数学 (47) 47
信息化教学 (47) 47
反思 (47) 47
微时代 (47) 47
教学质量 (47) 47
计算机应用基础 (47) 47
中职英语 (45) 45
可行性 (44) 44
微课模式 (44) 44
视频 (44) 44
课程教学 (44) 44
创新 (43) 43
现状 (43) 43
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Hebei fa xue = Hebeifaxue, ISSN 1002-3933, 1983, Issue 2, pp. 46 - 47
Journal Article
by 谢孟
Zhongguo yuan cheng jiao yu, ISSN 1009-458X, 1986, Issue 7, pp. 19 - 23
Journal Article
解放军外国语学院学报, ISSN 1002-722X, 1987, Issue 1, pp. 9 - 12
Journal Article
Journal Article
商丘师范学院学报, ISSN 1672-3600, 1989, Issue S1, pp. 67 - 70
Journal Article
广西财经学院学报, ISSN 1673-5609, 1989, Issue 2, pp. 32 - 33
Journal Article
Wai yu jiao xue li lun yu shi jian, ISSN 1674-1234, 1990, Issue 2, pp. 23 - 25
Journal Article
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 1990, Issue 5, pp. 6 - 7
Journal Article
by 伍强
化学教学, ISSN 1005-6629, 1991, Issue 4, pp. 40 - 41
Journal Article
滨州学院学报, ISSN 1673-2618, 1991, Issue 4, pp. 29 - 29
Journal Article
辽宁税务高等专科学校学报, ISSN 1008-2859, 1991, Issue S1, pp. 94 - 96
Journal Article
物理教学, ISSN 1002-0748, 1991, Issue 1, pp. 27 - 27
Journal Article
Ju ben, ISSN 0578-0659, 1992, Issue 5, pp. 72 - 73
Journal Article
早期教育:教师版, ISSN 1005-6017, 1992, Issue 11, pp. 16 - 16
Journal Article
教学与管理:中学版, ISSN 1004-5872, 1992, Issue 2, pp. 36 - 38
Journal Article
贵阳学院学报:社会科学版, ISSN 1673-6133, 1992, Issue 2, pp. 78 - 82
Journal Article
新疆师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1005-9245, 1993, Issue 1, pp. 92 - 96
Journal Article
化工高等教育, ISSN 1000-6168, 1993, Issue 1, pp. 36 - 38
Journal Article
北京教育学院学报:社会科学版, ISSN 1008-228X, 1994, Issue 3, pp. 71 - 74
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.