UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
承认 (473) 473
承認 (299) 299
社会承认 (118) 118
承认与执行 (113) 113
国家承认 (108) 108
承认理论 (53) 53
相互承认 (53) 53
中国 (52) 52
霍耐特 (49) 49
政府承认 (47) 47
承认错误 (45) 45
承认规则 (44) 44
日本 (43) 43
平成 (41) 41
承认和执行 (39) 39
当事人 (36) 36
国际承认 (33) 33
不承认主义 (29) 29
仲裁裁决 (28) 28
承认新中国 (28) 28
会員 (27) 27
国家 (27) 27
国家承认学历 (27) 27
国際 (27) 27
社会 (27) 27
中华人民共和国 (25) 25
会員名簿 (25) 25
入会 (25) 25
名簿 (25) 25
recognition (24) 24
医薬品 (23) 23
外国判决 (23) 23
管辖权 (23) 23
纽约公约 (23) 23
再分配 (22) 22
国际商事仲裁 (22) 22
制度 (21) 21
外国 (21) 21
承认政治 (21) 21
研究 (21) 21
医療 (20) 20
外国法院判决 (20) 20
执行 (20) 20
黑格尔 (20) 20
正义 (19) 19
法律承认 (19) 19
自由 (18) 18
不干涉内政 (17) 17
医薬 (17) 17
外国仲裁裁决 (17) 17
承认的政治 (17) 17
敢于承认 (17) 17
区际司法协助 (16) 16
正式承认 (16) 16
民事诉讼法 (16) 16
美国 (16) 16
薬品 (16) 16
调查取证 (16) 16
问题 (16) 16
中国领土 (15) 15
中心 (15) 15
国际条约 (15) 15
存在 (15) 15
承認欲求 (15) 15
权利 (15) 15
機器 (15) 15
判决的承认与执行 (14) 14
国际私法 (14) 14
審査 (14) 14
特集 (14) 14
美国政府 (14) 14
考察 (14) 14
仲裁协议 (13) 13
保护 (13) 13
公共政策 (13) 13
問題 (13) 13
器機 (13) 13
国际司法协助 (13) 13
承認論 (13) 13
関係 (13) 13
刑事司法协助 (12) 12
判决承认 (12) 12
医療器具 (12) 12
医療器械 (12) 12
医療機器 (12) 12
医療機械 (12) 12
医療用機器 (12) 12
国际法 (12) 12
外国法院 (12) 12
学会 (12) 12
效力 (12) 12
方法 (12) 12
缔约双方 (12) 12
认同 (12) 12
错误 (12) 12
判决承认与执行 (11) 11
判決 (11) 11
執行 (11) 11
外交承认 (11) 11
承认事实 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 李捷
国际安全研究, ISSN 2095-574X, 2015, Volume 33, Issue 4, pp. 110 - 128
Journal Article
马克思主义与现实, ISSN 1004-5961, 2017, Issue 2, pp. 135 - 141
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2018, Issue 4, pp. 21 - 23
Journal Article
by 张海
探索, ISSN 1007-5194, 2016, Issue 5, pp. 133 - 140
Journal Article
长江师范学院学报, ISSN 1674-3652, 2018, Volume 34, Issue 1, pp. 90 - 94
Journal Article
桂海论丛, ISSN 1004-1494, 2016, Volume 32, Issue 3, pp. 32 - 40
Journal Article
马克思主义与现实, ISSN 1004-5961, 2017, Issue 6, pp. 93 - 97
Journal Article
世界哲学, ISSN 1671-4318, 2015, Issue 5, pp. 19 - 25
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2015, Issue 23, pp. 9 - 10
Journal Article
學海, ISSN 1001-9790, 07/2015, Volume 2015, Issue 3, pp. 53 - 58
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 18, pp. 24 - 26
Journal Article
学海, ISSN 1001-9790, 2016, Issue 3, pp. 31 - 37
Journal Article
知与行, ISSN 2096-1308, 2016, Issue 8, pp. 62 - 66
Journal Article
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2017, Volume 31, Issue 1, pp. 23 - 30
Journal Article
by 岳侠
山西财经大学学报, ISSN 1007-9556, 2012, Issue S1, pp. 283 - 283
Journal Article
by 章乐
教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2013, Issue 24, pp. 71 - 76
Journal Article
by 王歆
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2013, Issue 7, pp. 44 - 45
Journal Article
by 叶冲 and 冷东红
新闻知识, ISSN 1003-3629, 2017, Issue 12, pp. 19 - 22
Journal Article
by 何瑛
艺术评论, ISSN 1672-6243, 2017, Issue 12, pp. 20 - 28
Journal Article
外国文学, ISSN 1002-5529, 2015, Issue 4, pp. 135 - 142
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.