UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
优化 (3230) 3230
信息技术 (1295) 1295
优化设计 (980) 980
多媒体技术 (805) 805
优化技术 (775) 775
技术改造 (577) 577
工艺优化 (502) 502
技术优化 (484) 484
现代教育技术 (454) 454
应用 (412) 412
课堂教学 (407) 407
技术创新 (402) 402
现代信息技术 (390) 390
技术 (337) 337
施工技术 (299) 299
优化课堂教学 (262) 262
结构优化 (249) 249
优化教学过程 (222) 222
语文教学 (215) 215
最优化 (210) 210
利用 (200) 200
多媒体教学 (192) 192
优化策略 (178) 178
数学课堂教学 (175) 175
技术进步 (174) 174
参数优化 (172) 172
优化教学 (171) 171
优化配置 (171) 171
优化措施 (169) 169
性能优化 (165) 165
计算机技术 (158) 158
节能技术 (149) 149
教学效果 (148) 148
学习兴趣 (140) 140
优化组合 (139) 139
网络优化 (138) 138
小学 (136) 136
网络技术 (135) 135
系统优化 (133) 133
产业结构优化 (132) 132
教学过程 (132) 132
教学内容 (131) 131
教学手段 (129) 129
优化运行 (128) 128
巧用 (128) 128
优化整合 (127) 127
数学教学 (123) 123
流程优化 (120) 120
优化控制 (118) 118
多媒体 (115) 115
语文课堂教学 (113) 113
经济效益 (112) 112
教学模式 (111) 111
学生 (108) 108
教学方法 (102) 102
遗传算法 (99) 99
节能降耗 (95) 95
整合 (94) 94
课堂教学效率 (93) 93
教学优化 (91) 91
结构设计 (90) 90
教学改革 (89) 89
产业结构优化升级 (88) 88
初中 (88) 88
多媒体辅助教学 (88) 88
整体优化 (87) 87
中国 (86) 86
优化产业结构 (86) 86
设计优化 (85) 85
技术分析 (82) 82
建筑工程 (81) 81
优化方案 (79) 79
优化结构 (76) 76
关键技术 (76) 76
技术管理 (75) 75
新技术 (75) 75
教学质量 (73) 73
英语教学 (73) 73
优化课堂结构 (71) 71
产业结构 (70) 70
资源优化 (70) 70
多媒体课件 (69) 69
教育技术 (69) 69
经济发展 (69) 69
信息技术教学 (68) 68
技术应用 (68) 68
教学效率 (68) 68
方案优化 (67) 67
管理 (67) 67
资源优化配置 (66) 66
优化方法 (65) 65
创新 (65) 65
科学技术 (64) 64
节能减排 (64) 64
优化升级 (63) 63
小学语文教学 (63) 63
教学 (63) 63
多媒体信息技术 (62) 62
建筑施工 (62) 62
教育教学 (62) 62
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 28, pp. 231 - 231
Journal Article
by 林立
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2018, Issue 3, pp. 27 - 29
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2016, Issue 6, p. 180
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 2, pp. 34 - 36
Journal Article
by 杜威
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 9, pp. 96 - 97
Journal Article
by 蒋锋
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, p. 230
Journal Article
by 陈洋
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2018, Issue 3, pp. 58 - 59
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 20, p. 190
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 11, pp. 14 - 14
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2016, Volume 10, Issue 21, pp. 13 - 14
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 20, pp. 177 - 177
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 7X, pp. 144 - 145
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2017, Volume 3, Issue 5, pp. 162 - 162
Journal Article
化学工业, ISSN 1673-9647, 2017, Volume 35, Issue 6, pp. 13 - 15
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 13, pp. 98 - 98
Journal Article
by 朱江
中国战略新兴产业, ISSN 2095-6657, 2017, Issue 16, p. 169
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2017, Volume 3, Issue 8, pp. 103 - 103
Journal Article
四川民族学院学报, ISSN 1674-8824, 2017, Volume 26, Issue 2, pp. 94 - 102
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 23, p. 182
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 4, pp. 8 - 9
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.