UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
创新精神 (1216) 1216
探究精神 (462) 462
探究性学习 (354) 354
实践能力 (348) 348
学生 (289) 289
学习方式 (270) 270
课堂教学 (225) 225
培养 (222) 222
科学精神 (218) 218
科学探究 (212) 212
合作探究 (200) 200
探索精神 (163) 163
探究能力 (162) 162
创新能力 (137) 137
自主学习 (133) 133
科学探究能力 (130) 130
自主探究 (123) 123
引导学生 (120) 120
科学探究精神 (118) 118
课程标准 (118) 118
探究学习 (116) 116
探究式教学 (113) 113
主动探究 (111) 111
学习过程 (106) 106
创新意识 (105) 105
数学教学 (103) 103
语文教学 (103) 103
探究过程 (102) 102
新课程改革 (102) 102
人文精神 (100) 100
素质教育 (97) 97
课程改革 (97) 97
探究式学习 (96) 96
能力的培养 (93) 93
初中 (92) 92
物理教学 (92) 92
探究活动 (84) 84
教学过程 (83) 83
学习活动 (82) 82
小学 (82) 82
新课程标准 (82) 82
精神世界 (82) 82
合作精神 (81) 81
探究 (78) 78
新课程 (78) 78
探究意识 (76) 76
探究欲望 (74) 74
学习兴趣 (73) 73
苏霍姆林斯基 (73) 73
科学素养 (72) 72
中学 (69) 69
语文课程标准 (67) 67
培养学生 (66) 66
高中 (63) 63
科学态度 (62) 62
实验教学 (61) 61
教学方法 (61) 61
探究性教学 (60) 60
科学探究活动 (59) 59
教学模式 (58) 58
学生探究 (57) 57
问题意识 (57) 57
教学方式 (56) 56
教师 (56) 56
研究性学习 (55) 55
教学探究 (53) 53
物理知识 (52) 52
初中物理 (51) 51
学生自主学习 (49) 49
学习方法 (47) 47
思维能力 (47) 47
中学生 (46) 46
团队精神 (46) 46
小学生 (46) 46
进取精神 (45) 45
合作学习 (44) 44
探究性 (44) 44
精神 (44) 44
创新思维 (43) 43
教学内容 (43) 43
教学实践 (43) 43
教学效果 (43) 43
阅读教学 (43) 43
自主探究学习 (42) 42
质疑精神 (42) 42
化学教学 (41) 41
实验探究 (41) 41
创造性思维 (40) 40
创造精神 (39) 39
初中物理教学 (39) 39
生物教学 (38) 38
探究教学 (37) 37
物理课程标准 (36) 36
课程理念 (36) 36
创造能力 (35) 35
科学知识 (35) 35
解决问题的能力 (35) 35
学生自主 (34) 34
应用 (34) 34
数学课堂 (34) 34
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2017, Issue 4, pp. 7 - 8
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 13, pp. 179 - 180
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 18, pp. 126 - 126
Journal Article
by 王丽
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 29, pp. 133 - 133
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 26, pp. 287 - 287
Journal Article
by 高峰
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 6, pp. 36 - 36
Journal Article
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 1, pp. 74 - 74
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2014, Issue 12, pp. 44 - 47
Journal Article
by 廖辉
上海教育, ISSN 1006-2068, 2018, Issue 8, pp. 70 - 71
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue 9, pp. 38 - 41
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 8, pp. 26 - 26
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2014, Issue 5, pp. 177 - 177
Journal Article
Hebei da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1005-6378, 2015, Issue 4, pp. 9 - 15
Journal Article
by 张玲
小学语文教学:人物, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 8, pp. 4 - 6
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2012, Issue 34, pp. 21 - 21
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 15, pp. 237 - 238
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 12, pp. 89 - 89
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 5, pp. 61 - 61
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2013, Issue 35, pp. 91 - 91
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 5, pp. 234 - 234
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.