UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课堂提问 (1193) 1193
思维能力 (554) 554
课堂教学 (508) 508
提问能力 (507) 507
学生 (330) 330
培养 (319) 319
有效提问 (287) 287
提问 (286) 286
学生思维 (239) 239
提出问题 (233) 233
提问方式 (220) 220
能力的培养 (191) 191
解决问题的能力 (177) 177
语言表达能力 (173) 173
教师 (167) 167
教学效果 (164) 164
提问艺术 (160) 160
教学方法 (157) 157
引导学生 (155) 155
学生提问 (152) 152
问题意识 (143) 143
教学过程 (140) 140
数学教学 (138) 138
能力 (130) 130
语文教学 (130) 130
提问技巧 (129) 129
学习兴趣 (120) 120
创新能力 (111) 111
课堂气氛 (110) 110
学习能力 (105) 105
教师提问 (100) 100
提问策略 (98) 98
数学课堂教学 (98) 98
初中 (95) 95
小学数学 (93) 93
语文课堂教学 (92) 92
口头表达能力 (91) 91
教学活动 (89) 89
学生提问能力 (88) 88
有效性 (88) 88
阅读教学 (82) 82
数学课堂 (80) 80
学生能力 (79) 79
教学手段 (78) 78
爱因斯坦 (75) 75
物理教学 (75) 75
语文课堂 (74) 74
小学 (70) 70
课堂教学提问 (69) 69
课堂教学效率 (69) 69
能力培养 (67) 67
学生分析 (65) 65
小学生 (62) 62
教学内容 (62) 62
素质教育 (58) 58
初中数学 (57) 57
学习过程 (57) 57
高中 (56) 56
优化 (55) 55
教学实践 (55) 55
英语课堂提问 (55) 55
质疑能力 (54) 54
学习积极性 (53) 53
艺术 (53) 53
阅读能力 (53) 53
教学艺术 (52) 52
提问设计 (51) 51
中学 (50) 50
数学 (50) 50
表达能力 (50) 50
小学数学教学 (49) 49
英语教学 (49) 49
中学生 (48) 48
培养能力 (47) 47
设计 (47) 47
教学质量 (46) 46
新课程改革 (46) 46
课堂教学效果 (46) 46
启发式教学 (45) 45
语文 (45) 45
课堂提问艺术 (45) 45
创造性思维 (42) 42
培养学生 (42) 42
学生思维能力 (42) 42
自主学习 (42) 42
创新精神 (41) 41
优化课堂教学 (40) 40
思维过程 (40) 40
英语课堂教学 (40) 40
提问法 (39) 39
积极思维 (39) 39
自学能力 (39) 39
初中数学教学 (38) 38
问题设计 (38) 38
提问意识 (36) 36
英语课堂 (36) 36
语文教师 (36) 36
语文课堂提问 (36) 36
主动提问能力 (34) 34
创造性思维能力 (34) 34
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 9, pp. 8 - 10
Journal Article
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 11, pp. 47 - 47
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 171 - 171
Journal Article
by 彭鲁
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 47 - 47
Journal Article
by 彭鲁
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 47 - 47
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 9, pp. 177 - 177
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 22, pp. 155 - 155
Journal Article
by 王蓓
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 22, pp. 33 - 33
Journal Article
江苏教育研究:理论(A版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 5, pp. 76 - 79
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 155 - 155
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 15, pp. 24 - 24
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 5, pp. 196 - 196
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 35, pp. 94 - 94
Journal Article
by 李娇
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 12, pp. 99 - 99
Journal Article
by 梁皎
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 21, pp. 31 - 31
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 15, pp. 100 - 100
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 2, pp. 101 - 101
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 19, pp. 17 - 17
Journal Article
by 刘武
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, p. 253
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, pp. 198 - 198
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.