UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
幽默 (610) 610
课堂教学 (306) 306
幽默风趣 (276) 276
教学幽默 (226) 226
语文教学 (224) 224
教学效果 (174) 174
课堂气氛 (157) 157
学生 (141) 141
幽默教学 (129) 129
幽默艺术 (124) 124
教师 (116) 116
教学 (106) 106
教学语言 (95) 95
中学 (93) 93
风趣幽默 (93) 93
幽默语言 (91) 91
作文 (90) 90
学习兴趣 (85) 85
英语教学 (85) 85
教学方法 (76) 76
师生关系 (65) 65
教学艺术 (62) 62
语言艺术 (61) 61
幽默诙谐 (49) 49
教学过程 (49) 49
小学 (48) 48
诙谐幽默 (47) 47
数学教学 (44) 44
老师 (43) 43
语文课堂 (43) 43
教学内容 (42) 42
幽默性 (39) 39
语言幽默 (39) 39
课堂 (39) 39
数学课堂 (35) 35
教学质量 (34) 34
作用 (33) 33
兴趣 (33) 33
课堂语言 (33) 33
运用 (33) 33
幽默感 (32) 32
应用 (32) 32
教学情境 (31) 31
堂课 (30) 30
著名教育家 (30) 30
体育教学 (29) 29
语文教师 (29) 29
语文课堂教学 (28) 28
教学活动 (27) 27
语言 (26) 26
语文 (25) 25
乐学 (24) 24
阅读教学 (24) 24
教学实践 (22) 22
教学方式 (22) 22
教师语言 (22) 22
教育家 (22) 22
物理教学 (22) 22
思想政治课 (21) 21
课堂幽默 (21) 21
教学设计 (20) 20
教学风格 (20) 20
特级教师 (20) 20
作文教学 (19) 19
巧用 (19) 19
思想政治课教学 (19) 19
教学工作 (19) 19
初中语文 (18) 18
寓教于乐 (18) 18
人格魅力 (17) 17
历史教学 (17) 17
课堂教学语言 (17) 17
课外阅读 (17) 17
小学语文教学 (16) 16
政治课教学 (16) 16
教学氛围 (16) 16
方法 (16) 16
艺术 (16) 16
学习过程 (15) 15
情感 (15) 15
新课程 (15) 15
机智幽默 (15) 15
功能 (14) 14
学习效率 (14) 14
激趣 (14) 14
苏霍姆林斯基 (14) 14
课堂教学艺术 (14) 14
前苏联 (13) 13
地理教学 (13) 13
学习 (13) 13
学习活动 (13) 13
教学手段 (13) 13
教学目的 (13) 13
精神饱满 (13) 13
艺术性 (13) 13
阅读 (13) 13
幽默技巧 (12) 12
思维能力 (12) 12
教学幽默艺术 (12) 12
日常教学 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中学地理教学参考, ISSN 1002-2163, 2017, Issue 10, pp. 28 - 29
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2016, Issue 1, pp. 34 - 35
Journal Article
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2017, Issue 7, pp. 15 - 16
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 4, p. 40
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 5, pp. 160 - 160
Journal Article
by 曹强
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, pp. 217 - 217
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 37, pp. 40 - 42
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 21, pp. 194 - 194
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2014, Issue 32, pp. 115 - 116
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 17, pp. 1 - 2
Journal Article
by 罗丽
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 18, pp. 78 - 78
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2017, Issue 9, pp. 45 - 46
Journal Article
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2014, Volume 29, Issue 7, pp. 66 - 69
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2010, Issue 6, pp. 239 - 239
Journal Article
by 刘静
神州, ISSN 1009-5071, 2013, Issue 6, pp. 100 - 100
Journal Article
by 刘玮
全科护理, ISSN 1674-4748, 2013, Volume 11, Issue 23, pp. 2194 - 2194
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2013, Issue 1, pp. 18 - 18
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2014, Issue 16, pp. 181 - 183
Journal Article
by 袁娜
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2012, Issue 21, pp. 23 - 23
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2010, Issue 19, pp. 50 - 63
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.