UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
探讨 (3763) 3763
教学探讨 (2066) 2066
教学 (707) 707
教学方法 (683) 683
方法探讨 (608) 608
教学改革 (440) 440
课堂教学 (377) 377
教学模式 (305) 305
改革探讨 (261) 261
小学语文 (190) 190
策略探讨 (166) 166
实验教学 (165) 165
实践教学 (164) 164
应用探讨 (162) 162
体育教学 (160) 160
教学质量 (149) 149
学生 (143) 143
语文教学 (142) 142
教学实践 (141) 141
改革 (136) 136
小学数学 (134) 134
教学内容 (134) 134
问题探讨 (129) 129
初中语文 (127) 127
理论探讨 (126) 126
阅读教学 (126) 126
教学效果 (122) 122
英语教学 (120) 120
数学教学 (117) 117
高职院校 (115) 115
初中数学 (114) 114
初中 (111) 111
初中英语 (110) 110
实践与探讨 (108) 108
双语教学 (97) 97
实践 (97) 97
课程教学 (97) 97
高中数学 (97) 97
教学方法探讨 (96) 96
方法 (96) 96
教学过程 (95) 95
高职 (94) 94
作文教学 (87) 87
应用 (83) 83
对策探讨 (81) 81
实践探讨 (79) 79
小学 (79) 79
高校 (78) 78
问题 (77) 77
教学策略 (75) 75
研究探讨 (75) 75
高中 (75) 75
信息技术 (70) 70
学习兴趣 (69) 69
有效性 (69) 69
高中语文 (69) 69
教师 (68) 68
素质教育 (67) 67
有效教学 (66) 66
高中英语 (65) 65
教学方式 (64) 64
模式探讨 (64) 64
新课标 (63) 63
物理教学 (63) 63
新课改 (62) 62
新课程 (62) 62
中职 (59) 59
初中物理 (58) 58
教学模式探讨 (58) 58
初步探讨 (55) 55
多媒体 (55) 55
案例教学 (55) 55
分析探讨 (54) 54
小学语文教学 (54) 54
新课程改革 (53) 53
探讨分析 (52) 52
高中物理 (52) 52
培养 (51) 51
积极探讨 (51) 51
策略 (51) 51
高职教育 (51) 51
引导学生 (48) 48
课程 (48) 48
中职学校 (47) 47
分层教学 (47) 47
教学设计 (47) 47
高职高专 (47) 47
中学 (45) 45
多媒体教学 (45) 45
教学现状 (45) 45
计算机教学 (44) 44
语文 (44) 44
教学研究 (43) 43
新课程标准 (43) 43
化学教学 (42) 42
探讨与实践 (42) 42
大学英语 (41) 41
教学活动 (41) 41
学习过程 (40) 40
师生共同探讨 (40) 40
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2014, Volume 27, Issue 2, pp. 69 - 69
Journal Article
by 钱蒙
大观(东京文学), ISSN 2095-8250, 2017, Issue 6, p. 63
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 11, pp. 200 - 201
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 2X, p. 53
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 35, pp. 9 - 9
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 2X, p. 169
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 21, pp. 66 - 66
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 18, pp. 85 - 85
Journal Article
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2017, Volume 9, Issue 12, pp. 42 - 44
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 7, pp. 80 - 81
Journal Article
by 赵玲
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 13, pp. 122 - 124
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, p. 43
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 205 - 205
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 5, pp. 286 - 286
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 3, p. 158
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 7, pp. 53 - 55
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 23, pp. 38 - 38
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 8, p. 72
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 35, p. 128
Journal Article
by 邢英
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 36, pp. 160 - 160
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.