UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学效果 (2018) 2018
教学方法 (1267) 1267
学习方法 (753) 753
学习效果 (744) 744
课堂教学 (494) 494
学习兴趣 (365) 365
学习过程 (349) 349
学生 (229) 229
自主学习 (195) 195
教学过程 (192) 192
课堂教学效果 (168) 168
教学内容 (150) 150
教学质量 (148) 148
教师 (145) 145
学习活动 (136) 136
学习态度 (125) 125
数学教学 (118) 118
解题方法 (113) 113
课堂气氛 (113) 113
学习效率 (106) 106
教学实践 (104) 104
学习能力 (103) 103
教学活动 (91) 91
学习动机 (81) 81
学习积极性 (74) 74
学习成绩 (73) 73
教学手段 (68) 68
思维能力 (67) 67
导入方法 (64) 64
学习方式 (63) 63
思维方法 (63) 63
语文教学 (61) 61
新课程改革 (56) 56
教学任务 (54) 54
阅读教学 (53) 53
学法指导 (52) 52
教学目的 (52) 52
教育方法 (51) 51
学习 (50) 50
教学改革 (49) 49
初中 (48) 48
教学策略 (48) 48
新课程 (48) 48
自学能力 (48) 48
英语教学 (48) 48
学生学习 (47) 47
记忆方法 (47) 47
体育教学 (46) 46
教学工作 (46) 46
信息技术 (44) 44
学习小组 (44) 44
知识的理解 (44) 44
课堂效果 (43) 43
教学情境 (42) 42
小学 (41) 41
课程标准 (41) 41
堂课 (40) 40
引导学生 (39) 39
高中数学教学 (39) 39
培养 (38) 38
教学模式 (38) 38
激发 (37) 37
师生关系 (36) 36
写作方法 (35) 35
教学目标 (34) 34
数学思想方法 (34) 34
应用 (33) 33
英语学习 (33) 33
智力因素 (32) 32
课堂教学方法 (32) 32
初中数学教学 (31) 31
学习热情 (31) 31
小学生 (31) 31
高中 (31) 31
学习习惯 (30) 30
学习英语 (30) 30
教学方式 (30) 30
课堂导入 (30) 30
创新教学方法 (29) 29
合作探究 (29) 29
学习信心 (28) 28
主体性 (27) 27
复习效果 (27) 27
复习课 (27) 27
多媒体技术 (27) 27
初中物理 (26) 26
导学 (26) 26
事半功倍 (25) 25
数学课堂教学 (25) 25
反馈信息 (24) 24
学语文 (24) 24
小组讨论 (24) 24
思想政治课 (24) 24
情境教学 (24) 24
教学原则 (24) 24
素质教育 (24) 24
解题能力 (24) 24
课堂 (24) 24
问题解决 (24) 24
学习主动性 (23) 23
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 156 - 156
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Issue 15, pp. 131 - 132
Journal Article
Journal Article
体育师友, ISSN 1006-1487, 2018, Volume 41, Issue 1, pp. 75 - 78
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Magazine Article
Journal Article
2016, Issue 4
Magazine Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 15, pp. 176 - 177
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.